velikost textu

Functioning of arbuscular mycorrhiza in relation to fungal community composition and environmental conditions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Functioning of arbuscular mycorrhiza in relation to fungal community composition and environmental conditions
Název v češtině:
Fungování arbuskulární mykorhizy ve vztahu ke složení společenstva hub a podmínkám prostředí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Alena Voříšková
Školitel:
Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D.
Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Mgr. Miroslav Vosátka, CSc.
Id práce:
155069
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Anatomie a fyziologie rostlin (P1524)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mykorhizní odpověď, abiotický kontext, kvantitativní složení, růst rostlin, příjem fosforu
Klíčová slova v angličtině:
mycorrhizal response, abiotic context, quantitative composition, plant growth, P uptake
Abstrakt:
ABSTRAKT Arbuskulárně mykorhizní (AM) symbióza, velmi rozšířený vztah mezi rostlinami a houbami, je založena na vzájemném výměnném obchodu. Tento křehký vztah funguje na široké škále od mutualismu po parazitismus v závislosti na konkrétních podmínkách. Disertační práce si klade za cíl propojit fungování AM symbiózy se složením společenstev AM hub v kořenech rostlin a s podmínkami prostředí. Práce je rozdělena na metodickou a faktickou část a je složena ze tří publikací a jednoho manuskriptu. Všechny čtyři experimenty byly založeny ve skleníkových podmínkách s vybranou hostitelskou rostlinou (Medicago sp.). Hostitelské rostliny byly inokulována jediným druhem AM houby v článcích I a II, a syntetickým společenstvem složeným z pěti druhů AM hub ve článcích III a IV. Druh hostitelské rostliny, množství fosforu v substrátu a typ substrátu hrály důležitou roli pro dosažení mutualistické symbiózy v článku I. Výsledky z článku II ukázaly, že mitochondriální a jaderné qPCR markery mohou být použity alternativně pro kvantifikaci konkrétních druhů AM hub, avšak vnitrokořenová biomasa AM hub lépe souvisela s počtem kopií jaderné DNA než mitochondriální DNA. Fungování AM symbiózy bylo výrazně modulováno dostupností fosforu, zastíněním a nedostatkem vody, nicméně tyto rozdílné abiotické podmínky měly jen velmi omezený vliv na kvantitativní složení společenstev AM hub, jak je uvedeno v článku III. Přínosy AM symbiózy byly určeny rozdílnými požadavky rostlin na fosfor napříč všemi abiotickými podmínkami. Článek IV ukázal, že přínosy AM symbiózy byly určeny zejména množstvím vnitrokořenové houbové biomasy a částečně také abundancí určitých druhů AM hub. Složení společenstev AM hub založených z různých inokulačních poolů se zpočátku lišilo, ale v čase se rozdílnost postupně snižovala. Závěrem lze říci, že fungování AM symbiózy bylo ovlivněno abiotickými podmínkami a kvantitativním složením společenstev AM hub zejména prostřednictvím vlastností jednotlivých AM hub souvisejících s jejich symbiotickým fungováním a kolonizačními schopnostmi. Složení syntetických společenstev AM hub bylo ovlivněno především kolonizačními schopnostmi jednotlivých AM hub, dočasně také množstvím propagulí v inokulačních poolech a pouze málo abiotickými podmínkami.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis, a widespread plant-fungal relationship, is based on reciprocal resource exchange. The functioning of this fragile relationship balances on the scale from mutualism to parasitism, depending on the specific context. The thesis aims to interlink the functioning of AM symbiosis both with the composition of AM fungal communities and with different abiotic conditions. The thesis is divided into a methodological and a factual part and consists of three publications and one manuscript. All experiments were conducted in greenhouse conditions with medic (Medicago sp.) as host plant. Host plants were inoculated with single AM fungal species in Paper I and II, and with a synthetic AM fungal community of five species in Paper III and IV. The host plant identity, the amount of phosphorus (P) in substrate and the type of substrate played an important role for the achievement of mutualistic AM symbiosis, as demonstrated in Paper I. Paper II showed that mitochondrial and nuclear qPCR markers can be used alternatively for the quantification of particular AM fungal species. However, intraradical fungal biomass was better related to copy numbers of nuclear DNA than of mitochondrial DNA. The functioning of AM symbiosis was modulated by the availability of P, light and water, though different abiotic conditions had a very limited influence on the quantitative composition of AM fungal communities, as shown in Paper III. The mycorrhizal benefits were linked to contrasting P demands of the plants across all the abiotic contexts. Paper IV showed that mycorrhizal benefits were mainly related to intraradical fungal biomass and partially also to the abundance of a particular AM fungal species. The composition of communities establishing form differently composed inoculum pools initially differed in their composition, but tended to converge in time. In conclusion, the functioning of AM symbiosis was found to be influenced by different abiotic conditions and by the quantitative composition of AM fungal communities via the traits of particular AM fungi related to spread and symbiotic functioning. The composition of the AM fungal synthetic communities was affected by the root colonization traits, temporarily also by the amount of propagules in the inoculation pools and a only little by abiotic conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Voříšková 2.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alena Voříšková 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Voříšková 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Voříšková 160 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Alena Voříšková 301 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. 755 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. 443 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB