velikost textu

Využití Frenchay Arm Testu ke sledování efektu botulotoxinu u spasticity pacientů po poškození mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Frenchay Arm Testu ke sledování efektu botulotoxinu u spasticity pacientů po poškození mozku
Název v angličtině:
Using the Frenchay Arm Test in monitoring the effect of botulinum toxin in spastic patients after brain damage
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lia Medková
Vedoucí:
Yvona Angerová
Oponent:
Bc. Alžběta Rejmanová
Id práce:
154970
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spasticita, Botulotoxin, Frenchay Arm Test, Poškození mozku, Ergoterapie, Úchop, Cévní mozková příhoda
Klíčová slova v angličtině:
Spasticity, Botulinum, Frenchay Arm Test, Brain Damage, Occupational Therapy, Grip, Stroke
Abstrakt:
Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá využitím Frechay Arm Testu ke sledování efektu botulotoxinu u spasticity pacientů po poškození mozku. Práce si klade otázku, zda Frenchay Arm Test, tj. test soběstačnosti a funkce ruky, je vhodný pro sledování účinku botulotoxinu u těchto pacientů. Teoretická část objasňuje fyziologii lidského pohybu a následky poškození mozku v oblasti motoriky. Zabývá se i zvýšeným svalovým napětím, například spasticitou, u pacientů po poškození mozku. Dále seznamuje s teorií aplikace botulotoxinu, který ovlivňuje spasticitu a napomáhá k větší soběstačnosti pacienta. Představuje Frenchay Arm Test jako vhodnou diagnostickou metodu a popisuje přínos aplikace této diagnostické metody odborníkem, tj. ergoterapeutem. V praktické části je použit Frenchay Arm Test na dvou pacientech: před aplikací botulotoxinu, měsíc po aplikaci a tři měsíce po aplikaci. Pomocí modifikované frenchayské škály je vyhodnocen a doplněn o popisky k jednotlivým úkonům. V souvislosti s botulotoxinem je kladen důraz na celkovou rehabilitaci pacienta, který je klíčem úspěchu léčby. Klíčová slova: Spasticita, Botulotoxin, Frenchay Arm Test, Poškození mozku, Ergoterapie, Úchop, Cévní mozková příhoda
Abstract v angličtině:
Abstract bachelor's thesis: Bachelor's thesis deals with the use of Frenchay Arm Test to study the effect of botulinum toxin to patients with spasticity after brain damage. A question is raised, whether Frenchay Arm Test, is test of self-sufficiency and hand function, is useful for monitoring the effects of botulinum toxin in these patients. The theoretical part explains the physiology of human movement and the consequences of brain damage to motoric. It deals with the increased stretch muscle, i.e. spasticity of patients after brain damage. Furthermore, it introduces the theory of application of botulinum toxin, which in small amounts affects spasticity and helps promote self-sufficiency of a patient. Frenchay Arm Test is presented as appropriate diagnostic method and benefits of applying this method by Occupational therapist are described. In the practical part, the Frenchay Arm Test is applied to two patients prior to application of botulinum toxin, month after and three months after application. The results are evaluated based on modified Frenchay scale and complemented by labels marking individual acts. The emphasis lies on the overall rehabilitation of the patient, which is considered a key to the successful treatment. Keywords: Spasticity, Botulinum, Frenchay Arm Test, Brain Damage, Occupational Therapy, Grip, Stroke
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lia Medková 991 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lia Medková 483 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lia Medková 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lia Medková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Yvona Angerová 3.97 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Alžběta Rejmanová 6.39 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 750 kB