velikost textu

Využití jazykových prostředků k definici ženy v Kanunu Lek Dukagjiniho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití jazykových prostředků k definici ženy v Kanunu Lek Dukagjiniho
Název v angličtině:
The Description of Woman via the Use of Linguistic Means in Leka Dukagjini´s Kanun
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Leonora Nushi
Vedoucí:
Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D.
Id práce:
154871
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kanun|jazykové prostředky|Leke Dukagjini|gegský dialekt|zvykové právo
Klíčová slova v angličtině:
Kanun|linguistic means|Leke Dukagjini|Gheg dialect|customary law
Abstrakt:
Abstrakt Kanun Lek Dukagjiniho vznikl v severních částech dnešní Albánie, a to konkrétně ve vesnicích Pulat, Puka, Mirdita, Lura a Luma, dnes je oblast známá pod jednotným názvem Dukagjin/i. Je sepsán ghegštinou, což je majoritní severský dialekt jazyka albánského. S ohledem na neexistující překlad zkoumaného textu v českém jazyce bude podstatnou součást práce tvořit překlad vybraných pasáží z Kanunu L. Dukagjiniho, které v původním textu zmiňují slovo „žena“ v jakékoli podobě. Samotné jádro zkoumání se zaměří na podrobný jazykový rozbor a jeho následný popis všech označení slova „žena“, a to zejména z lexikologického hlediska.
Abstract v angličtině:
Abstract The Kanun of Leka Dukagjini originated in the Northern parts of today's Albania, namely in the villages of Pulat, Puka, Mirdita, Lura and Luma, nowadays the area is known under the unified name of Dukagjin / i. It is written in the Gheg dialect, which is the biggest Northern dialect of the Albanian language. With regard to the non-existent translation of the examined text in the Czech language, an essential part of the work will consist of the translation of selected passages from the Kanun of L. Dukagjini, which in the original text mention the word "woman" in any form. The very core of the study will focus on a linguistic analysis and its subsequent description of all the terms "woman", specifically from a lexical point of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Leonora Nushi 852 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Leonora Nushi 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Leonora Nushi 245 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB