velikost textu

Neurosonologické markery progrese kognitivního deficitu u pacientů s demencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neurosonologické markery progrese kognitivního deficitu u pacientů s demencí
Název v angličtině:
Neurosonological markers of cognitive decline progression in patients with dementia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Id práce:
154745
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Neurologická klinika (13-442)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Alzheimerova nemoc představuje celosvětově významný socioekonomický problém. Komplexní a ne zcela objasněné patofyziologické mechanismy jejího vzniku jsou předmětem intenzivního výzkumu s cílem identifikovat nemocné velmi brzy v průběhu onemocnění a objevit účinnou prevenci či léčbu. V rozvoji onemocnění hraje podle výsledků výzkumu posledních let významnou roli mozková mikroangiopatie, jejíž etiologie je multifaktoriální. Podílejí se na ní pravděpodobně nejen klasická cévní rizika způsobující aterosklerózu, ale i procesy spojené s neurodegenerací a ukládáním amyloidu v mozku. Tato práce předkládá přehled dosavadních poznatků o cévních rizikových faktorech a cévních projevech Alzheimerovy nemoci na zobrazovacích metodách mozku a možných mechanismech interakce cévních a neurodegenerativních změn. Zaměřuje se na projevy poškození mozkových cév zjistitelné pomocí neurosonologického vyšetření a předkládá výsledky vlastního výzkumu v této oblasti. Pomocí průřezové a longitudinální analýzy prokazuje funkční poruchu mozkové mikrocirkulace u pacientů s různou tíží cévních rizik a s různou tíží kognitivního poklesu a identifikuje nejvhodnější neurosonologický parametr pro predikci rizika progrese kognitivních změn. Na stejném vzorku pacientů zároveň zkoumá souvislost ostatních cévních faktorů a projevů s tíží a progresí onemocnění. Klíčová slova Alzheimerova nemoc, demence, mírná kognitivní porucha, subjektivní kognitivní pokles, vaskulární hypotéza, vaskulární rizikové faktory, neurosonologie, cerebrovaskulární rezervní kapacita, Breath-Holding Index.
Abstract v angličtině:
Abstract Alzheimer’s disease represents an important socio-economic problem worldwide. Its complex and not entirely clear pathophysiological mechanisms are subject of intensive research with the aim to identify the affected individuals very soon in the disease process and to find efficacious prevention or treatment. According to recent knowledge, a multifactorial microangiopathy plays a role in the disease development. Probably both traditional vascular risk factors as well as mechanisms linked to neurodegeneration with amyloid accumulation are the factors involved. This work presents a summary of up to date knowledge about Alzheimer’s disease vascular risk factors, signs of vascular impairment on brain imaging and possible interactions of vascular and neurodegenerative pathophysiological pathways. It focuses on the neurosonological signs of brain vascular impairment and presents own outcomes in this research area. Using cross-sectional and longitudinal design, the study demonstrates functional impairment of brain microcirculation in patients with various cerebrovascular burdens and various degrees of cognitive decline and it identifies the most appropriate neurosonological parameter in the prediction of cognitive decline progression. On the same study sample it explores the association of other vascular factors and signs with the development and progression of Alzheimer’s disease. Keywords Alzheimer’s Disease, Dementia, Mild Cognitive Impairment, Subjective Cognitive Decline, Vascular Hypothesis, Vascular Risk Factors, Neurosonology, Cerebrovascular Reserve Capacity, Breath-Holding Index.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D. 58.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.39 MB