velikost textu

Politické procesy v Československu po roce 1948 : Případ gen. Karel Kutlvašr a spol.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické procesy v Československu po roce 1948 : Případ gen. Karel Kutlvašr a spol.
Název v angličtině:
Political trials in Czechoslovakia after 1948 : the case of general Karel Kutlvašr et al.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivana Bláhová
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
154709
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní právo Politické procesy Velezrada a vyzvědačství
Klíčová slova v angličtině:
Criminal law Political trials Treason and espionage
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat problematiku politických procesů a jejich právní základ, faktory, které je ovlivňují, i mechanismus jejich fungování. Základním činitelem, který má vliv na konání politických procesů je moc, resp. politika. Právo mezi tyto faktory nepatří, naopak v případě získání absolutní moci se právo stává pomocníkem vládce v prosazení jeho záměrů. Samotný právní řád není schopný zabránit potlačování politických práv jednotlivců, neboť k tomu je potřeba celý systém propojených (převážně právních) institutů. Politické procesy jako účinný způsob potlačení opozice jsou využívány dodnes, závisí pouze na míře zneužití pozitivního práva. Souvislost s politickou mocí je zde zřejmá. Československé politické procesy 50. let se vyznačují značnou proměnlivostí výsledku vzhledem k aktuální politické situaci; přehodnocení dosavadních závěrů nepřichází nutně se změnou politického režimu. Druhá část této práce dokazuje vliv politického klimatu na výsledky politických procesů na případu Pravda zvítězí.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to describe the political trials, their legal basis, factors that influence them and the mechanism of their functioning. The main factor that affects these trials is power or more precisely policy. Law is not among these factors, on the contrary in the case of acquisition of absolute power, law helps the ruler in enforcing his intentions. Legal order itself is not able to prevent suppression of political rights of individuals, because it requires the whole interconnected system containing mainly legal institutes. Political trials as an effective way to suppress the opposition are still used; it depends only on the extent of abuse of positive law. Connection with political power is obvious. Czechoslovak political trials in 50´s are characterized by considerable variability of the results due to the current political situation. Reassessment of previous conclusions does not necessarily come with the change of political regime. The second part of this thesis shows the influence of political setting on the results of political trials. This is demonstrated on the case called „Truth will prevail“.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Bláhová 4.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Bláhová 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Bláhová 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB