velikost textu

František Kaván (1866 - 1941) v dopisech manželce a přátelům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
František Kaván (1866 - 1941) v dopisech manželce a přátelům
Název v angličtině:
František Kaván (1866-1941) in the Letters for his Wife and Friends
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Eliška Charvátová
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Oponent:
PhDr. Michael Zachař
Id práce:
154683
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
František Kaván, Pavla Kavánová-Šírová, František Topič, Oldřich Blažíček, Ladislav Jan Živný, malíř, básník, krajinomalba, galerista, nakladatel, bibliograf, knihovník, korespondence, edice, Topičův salon, prodej obrazů, malování, Českomoravská vysočina, Český ráj, Krkonoše, Svobodné Hamry, Libuň, Pardubice, Hradec Králové, Víchovská Lhota, Jednota umělců výtvarných, výstava, Julius Mařák, Archiv Národní galerie v Praze, Literární archiv Památníku národního písemnictví, přátelství, falzum
Klíčová slova v angličtině:
František Kaván, Pavla Kavánová-Šírová, František Topič, Oldřich Blažíček, Ladislav Jan Živný, painter, poet, landscape, gallerist, publisher, bibliographer, librarian, correspondence, edition, Topičův salon, sale of paintings, painting, Českomoravská vysočina, Český ráj, Krkonoše, Svobodné Hamry, Libuň, Pardubice, Hradec Králové, Víchovská Lhota, Jednota umělců výtvarných, exhibition, Julius Mařák, the Archives of the National Gallery, the Museum of Czech Literature, friendship, forgery
Abstrakt:
Anotace Tato rigorózní práce představuje edičně zpracovaný soubor korespondence malíře Františka Kavána (1866–1941), žáka Mařákovy školy, s jeho druhou manželkou Pavlou Kavánovou-Šírovou, nakladatelem a galeristou Františkem Topičem, malířem Oldřichem Blažíčkem a knihovníkem a bibliografem Ladislavem Janem Živným. Edice vychází ze souborů dopisů uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze a Archivu Národní galerie v Praze. Korespondence přináší informace k životu malíře v letech 1894 až 1941. V práci jsou zhodnoceny použité prameny a literatura, následuje ediční poznámka s popsanými postupy badatelské práce a edičního zpracování, doplněná o charakteristiku editora Svatopluka Klíra. Následují samostatné kapitoly edice, věnované jednotlivým adresátům, sestavené na základě tematicky řazených výňatků z celkového počtu 259 dokumentů opatřených poznámkovým aparátem. Plnotextové edice zmíněných dokumentů jsou součástí mé bakalářské a diplomové práce, z kterých předkládaný text vychází. Práce je doplněna rejstříky, seznamem pramenů a literatury. Edičně zpracované dopisy Kavána od konce 19. do druhé poloviny 20. století přinášejí nový pohled na život a práci významného českého krajináře, jeho třech přátel, kteří vynikali ve svých oborech a vliv, který na umělce a jeho tvorbu měla jeho druhá manželka Pavla.
Abstract v angličtině:
Summary This rigorous thesis presents compiled and edited collection of letters from the czech landscape painter František Kaván (1866–1941), a scholar of Julius Mařák´s painting school, to his second wife Pavla Kavánová-Šírová, the publisher and gallerist František Topič, the painter Oldřich Blažíček and the librarian and bibliographer Ladislav Jan Živný. The edition is based on 259 letters kept in the Museum of Czech Literature in Prague and the Archives of the National Gallery in Prague. The correspondence describes a life of the painter from the year 1894 to 1941. The rigorous thesis analyses and comments approachable literature and deals with relevant sources of material. Editorial comment summarizes principles and methods applied in this thesis, one part is dedicated to the editor Svatopluk Klír. The main parts are chapters based on commentary of selected passages of 259 edited documents with further relevant information in the apparatus. A part of the thesis are indices and list of sources and literature. Fulltext edition of mentioned documents is a part of my bachelor and diploma thesis. This edition of Kaván´s letters from 19th to second part of 20th century reflects till now uncompiled sources and throug them give as a new insight into life and work the significant czech landscape painter, his three friends who excelled in their disciplines and influence of his second wife Pavla on his work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Charvátová 1.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Charvátová 10.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Charvátová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Charvátová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Zachař 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 152 kB