velikost textu

Životní styl za První republiky na příkladu gastronomie v českém dobovém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní styl za První republiky na příkladu gastronomie v českém dobovém tisku
Název v angličtině:
Life style in Czechoslovakia (1918 - 1938) described in gastronomy sections in newspapers and journals of that time
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristina Šemberová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
Id práce:
154648
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut komunikačních studií a žurnalistiky (23-IKSZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gastronomie, gastronomická žurnalistika, stravování, první republika, ČSR, ženské časopisy, denní tisk, Venkov, Lidové noviny, Národní listy, Gentleman, obsahová analýza, historická analýza, dějiny všednodennosti
Klíčová slova v angličtině:
Gastronomy, foodjournalism, eating habits, Czech Republic 1918 – 1938, CSR, women´s magazines, newspapers, Venkov, Lidove noviny, Narodni listy, Gentleman, content analysis, historical analysis, history of everyday life
Abstrakt:
Abstrakt Popularita období první republiky je z obsahu současných médií zřejmá. Zhruba v posledních pěti sedmi letech je v tuzemské gastronomii patrná renesance české kuchyně. Šéfkuchaři i novináři píšící o jídle se stále častěji odvolávají na prvorepublikovou gastronomii a vyzdvihují ji pro její kvalitu a chuť. Souborná publikace o stravování v období 1918 – 1938 v Čechách však chybí, útržkovité informace lze získat ze vzpomínkových knih pamětníků, z dějin všednodennosti a folkloristiky a v neposlední řadě i z dobového tisku. Nástin tématu tuzemské gastronomie v letech 1918 – 1938 jsem provedla v diplomové práci Gastronomie na stránkách prvorepublikového tisku v Čechách (2012). Metodou obsahové analýzy jsme zkoumala články s tématikou gastronomie ve čtyřech denících a osmi ženských časopisech, které vycházely v letech 1918 – 1938 na celém území ČSR. Výběr článků jsem volila dle významných církevních a zvykových událostí v roce (Vánoce, sklizeň...) ve význačných letech pro vývoj republiky (1918, 1919, 1921, 1924, 1929, 1933, 1935 a 1938). Pro zjištění doplňujících fakt jsem použila metodu historické analýzy. Rigorózní práce z této diplomové práce vychází, obsahově ji zužuje, mění strukturu kapitol, detailněji analyzuje nasbíraná data a do vybraného vzorku listů přidává časopis Gentleman - Revue moderního muže, který cílil na muže středních a vyšších vrstev ve městech. Byl to jediný dlouhodobě vycházející list pro muže, který publikoval i gastronomické zprávy. Tvoří tak protipól časopisů určených ženám. Práce by měla poskytnout přehled o gastronomii první republiky a jejím zpracování dobovými médii. Cílem je definovat prvorepublikovou gastronomickou žurnalistiku. Zodpovídá otázky vývoje pokrytí tématu v dobovém tisku, jak téma gastronomie zpracovávaly jednotlivé tituly i jak se lišil přístup médií ve vypjatých momentech dle jejich zaměření. Pozornost je věnována i popisu jídelních zvyklostí různých vrstev společnosti, ve městech i na venkově a v průběhu roku. Analýza prokázala, že tisk se gastronomii věnoval. Média situaci reflektovala dle svého zaměření a publika – v denním tisku se objevovaly zprávy z oblasti zásobování, dělnický tisk akcentoval v komentovaném zpravodajství chudobu, neúměrně drahé potraviny a nedostatečnou výživu dělnictva. Ženský tisk přinášel množství receptů, tipů a rad pro usnadnění práce v domácnosti, věnoval se i stolování a novinkám z oblasti vaření a stravování. Časopis Gentleman kultivovaně vychovával muže při návštěvě restauračních podniků i jejich personál, přinášel recepty i zajímavosti z gastronomie.
Abstract v angličtině:
Abstract The popularity of the First Czechoslovak Republic in today´s press is evident. The rebirth of Czech cuisine is apparent in an inland gastronomy in the last five or seven years. Both chefs and food writers refer to the First Czechoslovak Republic gastronomy more and more frequently and speak highly of its quality and taste. There is no omnibus covering alimentation in Czechoslovakia during the years 1918 – 1938. Pieces of information can be found in memoires, in books dealing with the history of everyday life, in folklore studies and last, but not least, in historical press. An outline of the inland gastronomy in 1918 – 1938 was made in my diploma thesis Gastronomy in the First Czechoslovak Republic press (2012). Using a content analysis method the four biggest newspapers and eight women´s journals published between 1918 – 1938 on Czechoslovak territory were examined. Articles were selected on the basis of important religious holidays and traditions (Christmas, harvest etc.) in the years outstanding for the First Republic development (1918, 1919, 1921, 1924, 1929, 1933, 1935 a 1938). For further findings of additional and linking facts, the historical analysis method is used as well. My PhD thesis is based on my previous diploma thesis, but it is more concise, the structure of chapters is changed, collected data are analyzed in greater detail and there is one more journal added to the analyzed selections (“Gentleman – Revue moderního muže”, which was designated for middle and upper class men living in cities). It was the only journal for men published over a long period, which contained gastronomical news as well. It can be an interesting opposite to women´s journals. This thesis should provide an overview of the First Republic gastronomy and its presentation in historical press. The aim of this thesis is to define the First Republic gastronomic journalism. It answers questions about development of the First Republic journals coverage of this subject, about gastronomic subject presentation in particular titles and the differences in media approach in charged moments in accordance with their orientation. Attention is paid to a description of gastronomical habits of different social classes in cities, villages over different periods of the year. The analysis proved that the Czech press was interested in gastronomy. Media, according to their bias and reader, reflected the current situation – the daily newspapers wrote about daily supplies, labor press emphasized the poverty, far too expensive products and insufficient sustenance of labor force in commented news coverage. Women´s journals brought plenty of recipes, tips and hints on making housekeeping easier, and they also paid attention to dining and news on cooking and alimentation. “Gentleman” educated men who dined in the restaurants and the staff of these places as well, publishing recipes and gastronomy news.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Šemberová 1.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristina Šemberová 841 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Šemberová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Šemberová 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. 1.52 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 304 kB