velikost textu

Mechanické a morfologické vlastnosti lidských chlopenních štěpů v závislosti na délce kryoprezervace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanické a morfologické vlastnosti lidských chlopenních štěpů v závislosti na délce kryoprezervace
Název v angličtině:
Human heart valve allografts mechanical and morphological properties according to duration of tissue cryopreservation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Radovan Fiala, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
Konzultant:
Ing. Petra Kochová, Ph.D.
Id práce:
154607
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika kardiovaskulární chirurgie (13-343)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alograft srdeční chlopně, homograft, kryoprezervace, tkáňová banka, mechanické vlastnosti, strukturální změny
Klíčová slova v angličtině:
heart valve allograf, homograf, cryopreservaton, tssue banking, mechanical characteristcs, structural changes
Abstrakt:
ABSTRAKT Cíle: Jedním ze způsobů náhrady semilunárních chlopní je transplantace lidských alograftů srdečních chlopní (ASCH). Aortální a pulmonální ASCH jsou skladovány v kryobance chlopenních štěpů. Exspirační doba kryoprezervovaných chlopenních štěpů byla arbitrárně stanovena na 5 let. Cílem dizertační práce bylo ověření hypotézy, že ASCH ani po 5 letech skladování v tekutém dusíku neztrácejí své příznivé mechanické a strukturální vlastnosti. Materiál a metody: Z celkového počtu 64 lidských ASCH (31 aortálních a 33 pulmonálních) různé délky kryoprezervace (čerstvých, do 5 let, 5-10 let a více než 10 let) byly odebrány vzorky tepenné stěny, cípů, ventrikulo-arteriální junkce a arteriálních ringů. Všechny vzorky byly podrobeny mechanickému testování na trakčním stroji, dokud nedošlo k narušení jejich integrity. Histologické zpracování hodnotilo podíl kolagenu a elastinu ve vzorcích přilehlé tkáně. Získané hodnoty prošly statistickým zpracováním. Výsledky: U aortálních ASCH nedošlo k významným změnám schopnosti deformovat se při působení tahu ani při kryoprezervaci ani v průběhu 10letého skladování v tekutém dusíku. Síla nutná k natržení aortální stěny nebo cípu, byla ve všech skupinách kryoprezervovaných vzorků do 10 let skladování podobná. V případě pulmonálních ASCH byla u vzorků stěn ve skupině s délkou kryoprezervace 5-10 let zachycena nižší schopnost deformace. Mezní napětí se však pro všechny vzorky pulmonálních ASCH (včetně stěn) mezi jednotlivými skupinami do 10 let kryoprezervace nelišilo. Změny v zastoupení kolagenu I a elastinu ve vzorcích o různé délce kryoprezervace nekorelovaly s jejich mechanickými vlastnostmi. Závěr: Potvrdili jsme hypotézu, že kryoprezervované ASCH neztrácejí ani po 5 letech skladování v tekutém dusíku své zásadní mechanické a strukturální vlastnosti. Závěr výzkumu bude aplikován do provozu tkáňové banky, umožní prodloužení doby exspirace ASCH. Klíčová slova: alograft srdeční chlopně, homograft, kryoprezervace, tkáňová banka, mechanické vlastnosti, strukturální změny
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: The aortic and pulmonary allograft heart valves (AHV) are used in the cardiac surgery for replacing the impaired semilunar valves. They are harvested from donor hearts and cryostored in tissue banks. The expiration period was set to 5 years arbitrarily. We hypothesized that their mechanical and structural properties do not reasonably deteriorate after this period. Methods: A total of 64 human AHV (31 aortic and 33 pulmonary) of different length of cryopreservation (fresh, 0-5, 5-10, over 10 years) were sampled to different tissue strips (artery, leaflet, ventriculo-arterial junction, arterial ring) and tested by tensile test with loading velocity 10 mm/min until tissue rupture. Neighbouring regions of tissue were processed histologically and evaluated for elastin and collagen area fraction. The results were evaluated statistically. Results: In aortic AHV, the physical deformation response of wall samples to stress did not changed significantly neither during the process of cryopreservation nor during the first 10 years of storage. In pulmonary AHV, the ultimate strain dropped after 5 years of cryopreservation indicating that pulmonary artery was significantly less deformable at the time of rupture. On the other hand, the ultimate stress was equal during the first 10 years of cryostorage. The changes in collagen and elastin amount in the tissue samples were not associated with mechanical impairment. Conclusion: Neither elasticity, stiffness and solidity nor morphology of aortic and pulmonary AHV did not change reasonably by cryopreservation and during the first 10 years of cryostorage. This evidence suggests that the expiration period can be extended. Keywords: heart valve allograft, homograft, cryopreservation, tissue banking, mechanical characteristics, structural changes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. 19.19 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. 3.54 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.09 MB