text size

Comparison of the inflation prediction approaches: Monetary growth vs. Output gap analysis

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Comparison of the inflation prediction approaches: Monetary growth vs. Output gap analysis
Title (in czech):
x
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Veronika Kuliková
Supervisor:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Opponent:
PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Thesis Id:
154576
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (N6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
29/10/2014
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
inflácia, Bayesovské priemerovanie modelov, medzera výstupu, ponuka peňazí, modelová neistota
Keywords:
inflation, Bayesian Model Averaging, output gap, money supply, model uncertainty
Abstract (in czech):
Inflácia je dôležitý peňažný indikátor často používaný pri vykonávaní monetárnej politiky. Aj keď je ponuka peňazí významný determinant inflácie, nie je používaná v jej modelovaní. V súčasnosti je za veličinu s najväčšou výpovednou hodnotou pri určovaní inflácie považovaná medzera vo výstupe. Táto diplomová práca empiricky dokazuje pravdivosť hypotézy že peňažná ponuka obsahuje viac informácií o pohybe inflácie ako medzera vo výstupe. Tento fakt je ukázaný na prípade 16 vyspelých európskych ekonomík za použitia Bayesovského Modelového Priemerovania (BMA). BMA je ucelená metóda, ktorá sa zaoberá neistotou modelovania a rieši problém výberu veličín do modelu. Výsledky analýzy potvrdili že peňažná ponuka obsahuje viac informácií o inflácii ako medzera vo výstupe a preto by mala byt používaná v modelovaní inflácie. Tieto výsledky sú robustné voči nastaveniu parametrov modelu a vysokej korelácii niektorých premenných. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
Inflation is one of the often used monetary indicators in conducting monetary policy. Even though money supply is an essential determinant of inflation, it is not used in inflation modeling. Currently, output gap is considered as most predicative variable. This thesis brings the empirical evidence on the hypothesis of money supply carrying more information on estimating inflation than the output gap. It is provided on the case of 16 developed European economies using Bayesian Model Averaging (BMA). BMA is a comprehensive approach that deals with the model uncertainty and thus solves the variable selection problem. The results of analysis confirmed that money supply includes more information of inflation than the output gap and thus should be used in inflation modeling. These outcomes are robust towards prior selection and high correlation of some variables. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Veronika Kuliková 4.07 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Veronika Kuliková 1.08 MB
Download Abstract in czech Mgr. Veronika Kuliková 84 kB
Download Abstract in english Mgr. Veronika Kuliková 83 kB
Download Supervisor's review doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 296 kB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D. 225 kB
Download Defence's report 38 kB