velikost textu

The importance of banking fee income in the EU banking industry - does market concentration matter?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The importance of banking fee income in the EU banking industry - does market concentration matter?
Název v češtině:
x
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Karolína Růžičková
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Id práce:
154575
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá teoretickými a praktickými aspekty výnosů z bankovních poplatků a provizí v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že příjmy z poplatků představují největší část neúrokových příjmů bank, stanovení a dodržování odpovídající poplatkové politiky představuje pro vedení bankovních domů důležitý úkol. Optimální struktura poplatků však zatím nebyla stanovena, a to ani v teoretické rovině ani v praxi. V předložené práci analyzujeme příjmy z poplatků v bankovním sektoru EU. Naše výsledky ukazují, že v období 2007–2012 nebyl český bankovní sektor ve srovnání s ostatními zeměmi EU abnormálně závislý na příjmu z poplatků. V důsledku toho tvrdíme, že vysokou ziskovost českých bank nelze přičítat vysokým bankovním poplatkům a provizím, ale je třeba zvážit spíše jiné faktory. Dále studujeme determinanty podílu výnosů z poplatků v jednotlivých bankách. Zaměřujeme se především na to, jak je výše poplatků ovlivňována koncentrací bankovního sektoru. Došli jsme k závěru, že banky, které čelí vysoké konkurenci, mají větší tendenci expandovat do netradičních aktivit, a proto mívají vyšší podíl příjmů z poplatků. V neposlední řadě studujeme vztah mezi bankovními poplatky a výkonností bank se zaměřením na zisk a riziko. Výsledky vzhledem k ziskovosti se různí v závislosti na použitém ukazateli ziskovosti, ale obecně lze říci, že banky s vysokým podílem příjmů z poplatků vykazují nižší výnosnost upravenou o rizika. Navíc vyšší podíl příjmů z poplatků bývá spojen s vyšší pravděpodobností insolvence. Zvýšená závislost na příjmech z poplatků má tendencí zvyšovat riziko pákového efektu stejně jako riziko portfolia.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with both theoretical and practical aspects of banking fee and commission income in the European Union. Since fee income represents the largest part of non-interest income earned by banks, it remains a major challenge for bank management to set and maintain an appropriate fee policy. Nevertheless, solving for the optimal fee structure has not yet been accomplished either on a theoretical level, or in actual practice. In the thesis, we analyse fee income in EU banking sectors. Our results show that the Czech banking sector was not abnormally dependent on fee income compared to other EU countries in the period 2007–2012. As a result, we argue that the high profitability of Czech banks cannot be attributed to abnormal banking fee and commission income, but rather other factors should be considered. Moreover, we study the determinants of fee income share in individual banks and discuss the impact of market concentration on the magnitude of banking fees. We conclude that banks facing higher competition tend to expand more aggressively into non-traditional activities and therefore they report higher fee income shares. We also study the relationship between banking fees and banks’ performance in terms of profit and risk. The results on profitability are mixed depending on applied profitability measure, but in general, banks with high shares of fee income exhibit lower risk-adjusted profitability. Furthermore, higher shares of fee income are connected with higher probability of insolvency. Increased reliance on fee income tends to raise both, the leverage as well as portfolio risk.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Růžičková 5.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Růžičková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Růžičková 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB