velikost textu

Exchange Rate Pass - Through to Domestic Prices: The Case of the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exchange Rate Pass - Through to Domestic Prices: The Case of the Czech Republic
Název v češtině:
x
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jan Hájek
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniel Benčík
Id práce:
154574
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kurzove promítání, Česká republika, inflace, VAR, kointegrace měnící se v čase
Klíčová slova v angličtině:
exchange rate pass-through, Czech Republic, inflation, VAR, time-varying cointegration
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá efektem změny směnného kurzu na cenovou hladinu v České Re- publice za období 1998:1-2014:1. Výsledky vektorové autoregrese ukazují, že krátkodobý efekt výrazně zpomalil na straně jedné a zároveň se na straně druhé prodloužila celková doba trvání efektu. Důsledkem této změny je vyšší celková velikost efektu, který má být přenesen do cenové hladiny, v porovnání s výsledky předochozích autorů. V případě efektu na agregátní index spotřebitelských cen, celková velikost přenesená po 18 měsících od původní změny se pohybuje mezi 40-60 procenty. Naše výsledky za pomoci jedinečné metody využívající Chebyshevovy časové polynomy naznačují, že ke zvýšení celkové ve- likosti efektu došlo zejména mezi lety 2008 a 2014. Zdá se, že tendence zvyšování efektu v rámci České Republiky koresponduje s výskytem makroekonomicky méně stabilního ob- dobí. I přes poměrně vzácnou shodu v této oblasti výzkumu jsme našli publikace, jejichž závěry podporují naše výsledky. Daleko zajímavější je však přesah na nedávné devizové intervence, které Česká národní banka použila jako obranu proti potenciální deflaci na sklonku roku 2013. Naše výsledky naznačují, že toto opatření bylo v minulých letech (jakožto dědictví krize) mnohem více efektivní, než jak odhaduje dřívější literatura. To v důsledku znamená, že nástroj směnného kurzu zpětně získává větší význam pro činnost měnové politiky v rámci České Republiky. JEL klasifikace E31, E52, E58, F31 kurzové promítání, Česká republika, inflace, Klíčová slova VAR, kointegrace měnící se v čase E-mail autora hajek.ja@gmail.com E-mail vedoucího roman.horvath@gmail.com práce
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, we examine the exchange rate pass-through phenomenon in the Czech Re- public over 1998:1-2014:1 period. As our vector autoregression results indicate, short-term pass-through effect slowed down and prolongated its duration substantially. Consequently, the accumulated value to be transmitted increased compared to previous findings. In the case of exchange rate pass-through effect to CPI, the accumulated response after 18 months accounts for about 40-60 per cent. In this regard, our time-varying results using unique Chebyshev Time Polynomials points to period 2008-2014 to be the leading cause. It seems that during macroeconomically less stable periods the exchange rate pass-through in the Czech Republic tends to increase. Even though the consensus on the pass-through lev- els and its development over time is rather scarce, we find support for our conclusions. More interestingly, having in mind November’s currency interventions of the Czech Na- tional Bank to weaken koruna (and thus avoiding deflation), our results reveal that this measure has become much more effective in the latest years (as consequence of the crisis) than previous literature suggested. Following up on that, it seems that exchange rate regained some of its rather historical importance while conducting monetary policy within the Czech boundaries. JEL Classification E31, E52, E58, F31 exchange rate pass-through, Czech Republic, Keywords inflation, VAR, time-varying cointegration Author’s e-mail hajek.ja@gmail.com Supervisor’s e-mail roman.horvath@gmail.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Hájek 1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Hájek 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Hájek 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Hájek 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Benčík 1.77 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB