velikost textu

Současná americká zahraniční politika ve vztahu k Polsku - vývoj, faktory, tendence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná americká zahraniční politika ve vztahu k Polsku - vývoj, faktory, tendence
Název v angličtině:
Current U.S. foreign policy towards Poland: key factors, tendencies and developments
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Čížková
Vedoucí:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Miloš Calda
Id práce:
154545
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené státy americké, zahraniční politika, Polsko, mezinárodní vztahy, protiraketová obrana, Rusko
Klíčová slova v angličtině:
United States of America, foreign policy, Poland, international affairs, missile defense, Russia
Abstrakt:
Abstrakt Americká zahraniční politika představuje, vzhledem k přetrvávajícímu významu Spojených států a jejich postavení světové velmoci, vhodné téma pro podrobnější analýzu. Tato rigorózní práce se zaměřuje na Polsko a k němu se vztahující americkou zahraniční politiku, což umožňuje na konkrétním příkladu zaznamenat faktory působící na její tvorbu a zkoumat následně míru jejich vlivu. Výběr Polska lze zdůvodnit jeho velkým potenciálem, stoupající důležitostí v rámci evropské politiky a dlouhodobým partnerstvím, které se v průběhu historie mezi Polskem a Spojenými státy vytvořilo. Cílem rigorózní práce bylo definovat nejvýznamnější proměnné, které určují podobu zahraniční politiky Spojených států amerických vůči Polsku, a zhodnotit míru jejich vlivu, případnou vzájemnou souvislost a časovou variabilitu. Jako prostředek k naplnění tohoto cíle sloužila analýza historického vývoje a faktorů, které mohly současnou zahraniční politiku určovat, zhodnocení americké vnitřní politiky analýza dalších faktorů, které mají na současnou podobu americké zahraniční politiky vůči Polsku vliv. V práci autorka dochází k závěru, že současná zahraniční politika Spojených států je ovlivněna nejen aktuálním vývojem, ale na její tvorbu a nynější podobu mají také dopad historické souvislosti a okolnosti. Jelikož formování amerického přístupu vůči Polsku neprobíhá izolovaně od dalších procesů, závisí jeho výsledná podoba i na dalších proměnných, mezi které lze zařadit celkovou zahraničněpolitickou orientaci Spojených států, jejich vztah s Ruskem či aktuální bezpečnostní situaci.
Abstract v angličtině:
Abstract American foreign policy represents, due to the enduring importance of the United States and its superpower status, a suitable topic for detailed analysis. This thesis focuses on Poland and related U.S. foreign policy that enables to find factors influencing the process of foreign policy-making and consequently to examine the level of their impact. Selecting Poland can be explained by its great potential and rising importance within the European politics as well as by long-lasting partnership existing between Poland and the United States that has been created over the years. The main goal of this thesis was to define the most important factors that determine American foreign policy towards Poland and to assess their level of influence, potential mutual interconnection and the time variability. The analysis of historical development and factors that could have influenced contemporary policy, U.S. domestic policy evaluation and the analysis of other factors that have an impact on current U.S. policy toward Poland served as the tools for reaching goals of this thesis. The author came to the conclusion that contemporary foreign policy is not solely affected by current development, but also the historical context and circumstances can have impact on its formulation and present shape. The forming of the American approach towards Poland is not completely isolated from other processes and therefore its final outcome depends on subsequent variables such as general American foreign orientation, its relations with Russia or the general course of the security situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Čížková 509 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Čížková 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Čížková 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Miloš Calda 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB