velikost textu

The Impact of China's Engagement in Sub-Saharan Africa on U.S. Political and Economical Interests on the Continent (2000-2012)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Impact of China's Engagement in Sub-Saharan Africa on U.S. Political and Economical Interests on the Continent (2000-2012)
Název v češtině:
Dopad čínského angažmá v sub-saharské Africe na americké politické a ekonomické zájmy na kontinentu (2000-2012)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Kindl
Vedoucí:
Mgr. Jana Sehnálková
Oponent:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Id práce:
154531
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Spojené státy, Čína, subsaharská Afrika, rozvojová pomoc, zodpovědné vládnutí, regionální stabilita, obchod, zajištění nerostných surovin, ropný průmysl, energetická bezpečnost
Klíčová slova v angličtině:
The United States, China, Sub-Saharan Africa, development assistance, good-governance, regional stability, trade, resource endowment, oil sector, energy security
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá růstem čínského angažmá v subsaharské Africe po roce 2000 a jeho dopady na politické a ekonomické zájmy Spojených států na kontinentu. Čína začala během prvního desetiletí tohoto milénia věnovat Africe zvýšenou pozornost, zejména ve formě rozvojové pomoci poskytované bez přídatných podmínek (kromě požadavku na uznání režimu v Pekingu) a četné diplomacie na nejvyšší úrovni, s cílem uspokojit stále rostoucí poptávku po nerostných surovinách, získat nové trhy pro své exporty a posílit své postavení na mezinárodní scéně. V USA začaly sílit obavy, že čínské aktivity představují hrozbu pro americké programy zaměřené na demokratizaci a zodpovědné vládnutí a že se Čína stává tvrdě hrajícím ekonomickým konkurentem v Africe. První dvě kapitoly charakterizují čínské, resp. americké zájmy v Africe, popisují strukturu aktérů podílejících se v obou zemích na formulaci a implementaci politik vůči Africe a rozebírají různé typy těchto politik a širších strategií. Třetí kapitola porovnává americké a čínské aktivity ve třech případových studiích zaměřených na Nigérii, Angolu a Súdán. Čtvrtá kapitola pak přináší komparaci hlavních rysů amerických a čínských politik vůči subsaharské Africe v obecné rovině. V rámci této kapitoly diplomová práce ověřuje hypotézu autora, že cílem čínských aktivit v Africe není snaha vytlačit USA z Afriky. Práce následně analyzuje dopad čínských aktivit na jednotlivé americké zájmy a vyjmenovává doporučení, jak mohou USA tento dopad zmírnit. Práce přitom pracuje s počáteční hypotézou, že existují jak oblasti s konvergencí amerických a čínských zájmů, tak oblasti s divergencí těchto zájmů.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis deals with China’s increased engagement in Sub-Saharan Africa after 2000 and its impact on U.S. political and economic interests on the continent. In the first decade of the new millennium, China’s search for natural resources, especially oil, to satisfy its growing demand, need to find new markets for exports, as well as China’s aspiration to enhance its position at the international stage led Beijing to pay greater attention to Africa. China started to engage African countries through a combination of development assistance with no strings attached, except for the one-China principle, and high-profile diplomacy. The United States has become concerned that China might jeopardize its programs on democratization and governance and become a fierce economic competitor in Africa. In the first two chapters, the thesis describes the interests of China and the U.S, respectively, the main actors involved in the countries’ respective Africa policies, and strategies and concrete policies these two world powers implement in Africa. The third chapter compares the U.S. and China’s engagement in three case studies – on Nigeria, Angola and Sudan. The fourth chapter provides a comparison of the general features of the American and the Chinese policies towards Sub- Saharan Africa. The chapter then verifies the hypothesis of the author that China does not seek to push the U.S. away from Africa. It subsequently analyzes the impact of China’s engagement in Africa on particular U.S. interests and offers suggestions on how the U.S. can minimize the negative impact of China’s activities. By doing so, it works with a hypothesis that there are both areas where the American and Chinese interests converge and areas where the interests diverge.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Kindl 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Kindl 511 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Kindl 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Kindl 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Sehnálková 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB