velikost textu

Poškození prostorové kognice jako časný markerneurodegenerativních onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poškození prostorové kognice jako časný markerneurodegenerativních onemocnění
Název v angličtině:
Spatial Navigation Impairment as An EarlyMarker of Neurodegenerative Disease
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ivana Mokrišová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
Id práce:
154381
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Neurologická klinika (13-442)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Stárnutí populace a s tím spojená stoupající incidence neurodegenerativních onemocnění především Alzheimerovy nemoci (AN), jsou závažným socioekonomickým problémem. V posledních letech jsou předmětem zájmu především časné markery onemocnění a identifikace pacientů v prodromálních stádiích – mírné kognitivní poruchy a preklinických stádiích – subjektivního kognitivního poklesu, kteří jsou v riziku rozvoje AN, ale jejich aktivity denního života jsou stále zachovány. Předkládaná práce přináší základní přehled současného poznání a rozšiřuje známé poznatky v této oblasti se zaměřením především na časné markery. Hlavním tématem práce je prostorová navigace, především její allocentrická složka a integrace dráhy. Vyšetření prostorové navigace může sloužit jako vhodný diagnostický nástroj, který je použitelný i v širší klinické praxi, k monitorování průběhu onemocnění i k hodnocení efektu léčiv. Dále zde prezentujeme i další experimentální testy (dotazníky prostorové navigace a testy vizuální percepce), které mají dostatečnou senzitivitu a specificitu pro identifikaci rizikových pacientů.
Abstract v angličtině:
Abstract Aging of population with related increase of incidence of neurodegenerative diseases mostly Alzheimer disease (AD), poses a serious socioeconomic problem. In the recent years, research has been focused on specific early disease markers and identifications of patient’s populations at increased risk of AD, which comprise mild cognitive impairment (MCI) and subjective cognitive decline (SCD) which may represent prodromal and preclinical stage of AD, while still preserving functional capacity. This thesis summarizes and further extends current knowledge in the field of AD with a specific focus on early disease markers. The main topic of the thesis is spatial navigation, especially its allocentric component and path integration. Examination of spatial navigation might serve as the valuable diagnostic tool which could be used in wider clinical practice for timely diagnostics, disease monitoring and also for evaluation of the treatment effect. We also present here experimental tests (questionnaires of subjective spatial navigation complaints and tests of visual perception) that have enough sensitivity and specificity for identification of subjects at risk for AD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ivana Mokrišová, Ph.D. 3.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ivana Mokrišová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ivana Mokrišová, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 3.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 1.62 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.46 MB