text size

Konceptualizace použití mezinárodních médií jako nástroje systémů včasného varování na případě Mali

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Konceptualizace použití mezinárodních médií jako nástroje systémů včasného varování na případě Mali
Titile (in english):
Conceptualization of the Use of International Media as an Early Warning System Tool on the Case of Mali
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Tomáš Kopečný
Supervisor:
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD
Opponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Thesis Id:
154379
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of International Relations (23-KMV)
Study programm:
Political Science (N6701)
Study branch:
Security Studies (BS)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
23/10/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
systémy včasného varování, Mali, predikce konfliktu, obsahová analýza
Keywords:
Early Warning Systems, Mali, conflict prediction, content analysis
Abstract (in czech):
SHRNUTÍ Rigorózní práce se zabývá tématem systémů včasného varování (SVV), klíčového komponentu prevence konfliktů, přičemž pro tuto práci vytvořený model SVV založený na obsahové analýze výstupů mezinárodních médií otestovala na případu vypuknutí povstání v Mali v lednu 2012. Jako nástroj SVV si vybrala analýzu mezinárodních médií reprezentovaných největšími světovými tiskovými agenturami. Hlavním cílem práce je nalézt odpověď na výzkumnou otázku, zda jsou mezinárodní média vhodným nástrojem SVV, jejichž analýzou mohlo být predikováno vypuknutí konfliktu v Mali v lednu 2012? Odpověď na tuto otázku zároveň v širším kontextu ukáže, zda dokáží mezinárodní média zaznamenat rostoucí napětí vedoucí k vnitrostátnímu konfliktu, stejně jako otestovat plauzibilitu vytvořeného modelu. Použitý model pozorující období od srpna 2011 až do vypuknutí povstání 17. ledna 2012 ukázal, zda bylo možné konflikt na základě mediální analýzy předpovědět. Pro nasměrování a doplnění modelu identifikuje strukturální faktory nestability předvedené na pozadí dynamiky několik desítek let se opakujícího konfliktu. Zároveň provádí diskurzivní analýza pozorovaného období v mezinárodních médiích za pomoci teorie sekuritizace kodaňské školy bezpečnostních studií. Tato diskurzivní analýza i vytyčený model SVV v odpovědi na výzkumnou otázku shodně ukazují, že mezinárodní média nedokázala reflektovat zvyšující se napětí a anticipovat tak blížící se konflikt. Odhalení tohoto prediktivního selhání může sloužit jako kritický příspěvek do diskuze o efektivitě SVV, která je stále ve svých počátcích. Klíčová slova: systémy včasného varování, Mali, predikce konfliktu, analýza mediálního diskurzu
Abstract:
SUMMARY This thesis deals with the topic of Early Warning Systems (EWS), a key part of conflict prevention. It applies a model of content analysis of international media outputs on the case of the Mali insurgency in January 2012. As an EWS tool, it analyzes international media represented by major global press agencies. The main goal of the thesis is to answer the following research question: Are international media a suitable tool for EWS by showing that their analysis could have predicted the outbreak of the conflict in Mali in January 2012? The answer should also show whether international media can detect growing tensions leading to a conflict as well as test the plausibility of the EWS model. The application of the model should, observing the period from August 2011 to the beginning of the insurgency on January 17, 2012, prove whether the conflict could have been anticipated. In order to contextualize the model, structural factors of instability were identified in the discussion of the dynamics of the conflict that has been repeating itself for dozens of years. A discourse analysis of international media during the observed period was also presented on the background of the securitization theory of the Copenhagen school of security studies. The discourse analysis and the quantitative EWS model have both shown that international media have not been able to predict the conflict in Mali, thus answering the research question negatively. This predictive failure of EWS could serve as a critical contribution to the discussion over effectiveness of the EWS, which is still in its beginnings. Key words: Early Warning Systems, Mali, conflict prediction, content analysis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tomáš Kopečný 2.84 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tomáš Kopečný 166 kB
Download Abstract in english Mgr. Tomáš Kopečný 7 kB
Download Opponent's review PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 529 kB
Download Defence's report 851 kB