velikost textu

Biomarkery časného poškození ledvin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biomarkery časného poškození ledvin
Název v angličtině:
Biomarkers of early renal injury
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ing. et Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Id práce:
154334
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Program studia:
Biochemie a patobiochemie (P1412)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
albuminurie, imunonereaktivní albumin, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, imunoturbidimetrie, diabetes mellitus, neutrofilní s gelatinázou asociovaný lipokalin, NGAL v moči, akutní poškození ledvin, akutní rejekce, transplantace ledvin, děti, kardiochirurgické výkony, kontrastní látkou indukovaná nefropatie, dospělí pacienti, chronické onemocnění ledvin, prerenální azotémie
Klíčová slova v angličtině:
albuminuria, immuno-unreactive albumin, high-performance liquid chromatography, immunoturbidimetry, diabetes mellitus, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, urine NGAL, acute kidney injury, acute rejection, renal transplantation, children, cardiac surgery, contrast-medium induced nephropathy, adult patients, chronic kidney disease, prerenal azotemia
Abstrakt:
ABSTRAKT Cíle: Dizertační práce se věnuje biomarkerům časného poškození ledvin, a to především albuminurii a neutrofilnímu s gelatinázou asociovanému lipokalinu (NGAL). V případě albuminurie bylo naším cílem zavést HPLC metodu, porovnat ji s metodou imunoturbidimetrickou (IT) a sledovat vztah k diagnóze diabetes mellitus. Cílem vyšetření močového NGAL (a event. dalších markerů) bylo především ověřit jeho spolehlivost v predikci akutního poškození ledvin (AKI). Metodika: Albuminurii jsme vyšetřovali ve vzorcích čerstvé moči v souboru 636 diabetiků a 456 nediabetiků zavedenou HPLC metodou (Agilent 1200, Agilent Technologies, USA) a imunoturbidimetricky (Cobas Integra 400, Roche Diagnostics); zjišťovali jsme korelační vztahy mezi albuminurií a glykovaným hemoglobinem HbA1c. Močový NGAL jsme vyšetřovali chemiluminiscenční mikročásticovou imunoanalýzou (Architect i4000, Abbott) v souborech dětí: 1) po transplantaci ledvin (N=15), 2) s akutním nebo s chronickým onemocněním ledvin (N=28); a v souborech dospělých pacientů: 1) po kardiochirurgických výkonech (N=10) a 2) po angiografii (N=41). Výsledky: Albuminurie stanovená HPLC byla statisticky významně vyšší než stanovená IT. Vyloučili jsme nespecifičnost HPLC metody, výsledky naopak nasvědčují tomu, že hlavní příčinou diferencí mezi metodami je přítomnost imunonereaktivního albuminu a ukazují na vyšší diagnostickou senzitivitu HPLC metody pro zachycení patologické albuminurie. Celkovou albuminurii je možné odhadnout z IT stanovené albuminurie pomocí jedné ze tří korekčních rovnic v závislosti na diagnóze diabetes mellitus (diabetici 1. typu, 2. typu a nediabetici). Nebyla zjištěna korelace mezi HbA1c a parametry vztahujícími se k albuminurii. Koncentrace močového NGAL dokázaly diagnostikovat dětské pacienty s AKI, u nichž mnohonásobně překročily hodnoty cut-off pro AKI. U dětských pacientů po transplantaci ledviny močový NGAL nedokázal rozlišit akutní rejekci od nerejekčních příčin AKI. U dospělých pacientů po kardiochirurgických výkonech vznik renálních komplikací nekorespondoval se vzestupem močového NGAL, vhodnějším iniciálním markerem byl močový NGAL korigovaný na močový kreatinin. U dospělých pacientů po angiografii došlo ke statisticky významnému vzestupu močových NGAL, α-1-mikroglobulinu a NAG; nedošlo k významným změnám koncentrací sérového kreatininu a cystatinu C, ani albuminurie. Závěr: Naše studie poukazují především na diskrepanci mezi IT a HPLC metodou stanovení albuminurie a na význam a možná úskalí vyšetření NGAL při diagnostice AKI.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Aims: The thesis deals with the biomarkers of early renal injury, namely albuminuria and neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL). The aims in the case of albuminuria were the implementation of HPLC method, comparing HPLC with immunoturbidimetric (IT) method and monitoring the relationship to the diagnosis of diabetes mellitus. The aim of urinary NGAL (and eventually other markers) examination was to verify its reliability in the prediction of acute kidney injury (AKI). Methods: We investigated albuminuria in fresh urine samples in the groups of 636 diabetics and 456 nondiabetics using the HPLC method (Agilent 1200, Agilent Technologies, USA) and immunoturbidimetrically (Cobas Integra 400, Roche Diagnostics); we studied the correlations and relationships between albuminuria and glycated hemoglobin HbA1c. We investigated urinary NGAL by chemiluminescent microparticle immunoassay (Architect i4000, Abbott) in children´s groups: 1) after renal transplantation (N = 15), 2) with acute or chronic kidney disease (N = 28); and in adult patient´s groups: 1) after cardiac surgery (N = 10) and 2) post angiography (N = 41). Results: Albuminuria determined by HPLC was statistically significantly higher than albuminuria determined by IT. We excluded nonspecificity of the HPLC method. Results indicate that the main cause of the differences between the methods is the presence of immunounreactive albumin and indicate a higher diagnostic sensitivity of the HPLC method for the detection of pathological albuminuria. Total albuminuria can be estimated from IT- determined albuminuria using one of three correction formulas, depending on the diagnosis of diabetes mellitus (diabetics type 1, type 2, and nondiabetics). There was no correlation between HbA1c and albumin-related parameters. Urinary NGAL concentrations have been able to diagnose AKI infants who have exceeded the AKI cut-off values many times. In children after renal transplantation, urinary NGAL failed to distinguish acute rejection from non-rejection causes of AKI. In adult patients after cardiac surgery, renal complications did not correspond to the urinary NGAL increase, a more suitable initial marker was urinary NGAL corrected for urinary creatinine. In adult patients after angiography, there was a statistically significant increase in urinary NGAL, α-1-microglobulin and NAG; there were no significant changes in serum creatinine and cystatin C concentrations or albuminuria. Conclusions: Our studies mainly highlight the discrepancy between the IT and HPLC method for the assessment of albuminuria and the significance and possible difficulties of NGAL examinations in the AKI diagnostics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ing. et Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ing. et Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ing. et Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. 5.23 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 478 kB