velikost textu

Vnímání kvality života, sebehodnocení, nezdolnosti a sociální opory adolescentů a mladých dospělých s idiopatickou skoliózpu páteře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání kvality života, sebehodnocení, nezdolnosti a sociální opory adolescentů a mladých dospělých s idiopatickou skoliózpu páteře
Název v angličtině:
An experience of well-being, self-esteem, hardiness and a social support of adolescents and young adults with an idiopathic scoliosis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Lenka Frömlová
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
PhDr. David Čáp
Id práce:
154326
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adolescence, Hardiness, Kvalita života, Mladá dospělost,Sebehodnocení,Skolióza, Sociální opora
Klíčová slova v angličtině:
Adolescence, Hardiness,Quality of life, Young adulthood, Self-esteem, Idiopathic, scoliosis, Social support
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá vnímáním kvality života, sebehodnocením, nezdolností a sociální oporou adolescentů a mladých dospělých s idiopatickou adolescentní skoliózou páteře. Text je systematicky rozdělen na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se zabývá definováním pojmu skolióza, kvalitou života, sebehodnocením, hardiness a sociální oporou. Uvádíme zde i přehled českých a zahraničních výzkumů spojených s vnímáním kvality života u specifických skupin jedinců s chronickým onemocněním, adolescentů a mladých dospělých. Empirická část práce má čtyři hlavní části. Přináší data získaná z dotazníkového šetření, zabývá se jejich analýzou a interpretací. Výzkumný vzorek 77 osob s diagnózou adolescentní idiopatické skoliózy je porovnáván podle stupně postižení, podstoupení operace páteře, dle věku a se zdravou populací. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis deals with an experience of well-being, self-esteem, hardiness and a social support of adolescents and young adults with an idiopathic scoliosis. The text is split into a theoretical and a practial part systematicaly. The theoretical part of the thesis deals with definition of terms: scoliosis, well-being, self-esteem, hardiness and a social support. We report also an overview of czech and foreign researches related to a perception of quality of life by specific groups of individuals suffered by a chronic diseases, adolescents and young adults. The empirical part of the thesis has four main parts. It brings data collected from a survey, deals with data analyzes and their interpretation. A reasearch sample of 77 people diagnosed as an adolescent idiopathic scoliosis is compared according to the degree of disability, undergoing spinal surgery, according to the age and compared to the healty population. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Frömlová 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lenka Frömlová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lenka Frömlová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 86 kB