velikost textu

Periodický tisk v Českých Budějovicích v letech 1945-1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Periodický tisk v Českých Budějovicích v letech 1945-1948
Název v angličtině:
Periodical Press in České Budějovice 1945-1948
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Helena Pavličíková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
Id práce:
154321
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Periodický tisk, struktura, organizace, České Budějovice, 1945 – 1948.
Klíčová slova v angličtině:
Periodical press, structure, organisation, České Budějovice, 1945 – 1948.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce Periodický tisk v Českých Budějovicích v letech 1945 – 1948 se soustřeďuje na specifika vývoje periodického tisku vydávaného v Českých Budějovicích v poválečném období od roku 1945 do roku 1948. Zásadní společenskopolitické změny, ke kterým došlo po druhé světové válce, se odrážely i v organizaci a struktuře celostátního i regionálního tisku, proto je změnám v politické, hospodářské a kulturní oblasti v Českých Budějovicích věnována první část. Pro systematičnost výkladu mediální situace bylo dále potřebné postihnout charakteristiku periodického tisku, který vycházel v Českých Budějovicích v období 1938 – 1945. Poslední dny druhé světové války byly ve městě spojeny s vysíláním stanice, která v srpnu 1945 vytvořila základ regionální stanice Československého rozhlasu, proto nebylo možné tuto tématiku opomenout. Konkrétní proměny v organizaci a struktuře periodického tisku v Českých Budějovicích v poválečném období jsou rozpracovány ve čtvrté a páté části rigorózní práce. Na obecnou charakteristiku jednotlivých opatření v řízení českých tištěných médií v letech 1945 – 1948 navazuje rozbor jednotlivých českobudějovických periodik – tato periodika jsou rozdělena do tří skupin: periodický tisk národního výboru, periodický tisk politických stran, kulturně společenský, odborný a podnikový periodický tisk. Charakteristika periodik se opírá o historické kontexty jejich vzniku a hlavní témata, kterými se zabývala. Rigorózní práce je uvedením do sociálně historických kontextů vývoje regionálního periodického tisku a ukazuje na změny ve struktuře tisku, ke kterým došlo v období 1945 – 1948.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Periodical Press in České Budějovice 1945 – 1948 focuses on the specifics of the development of periodicals published in České Budějovice in the post-war era from 1945 to 1948. The first part of the thesis deals with the changes in political, economic and cultural spheres in České Budějovice after World War II because it is significant context that influenced the organization and the structure of the national and regional press. For a systematic interpretation of the media situation the thesis captures the characteristics of the periodical press in České Budějovice published in the period between 1938 and 1945. The broadcasting of the radio station was very important during the last days of World War II, because it formed the basis of the regional editorial office of the Czechoslovak Radio. Therefore it was not possible to omit this topic. Specific changes in the organization and structure of the periodicals in České Budějovice in the post-war period are elaborated in the fourth and fifth part of the thesis. The general characteristics of the particular measures in the management of the Czech print media between 1945 and 1948 is followed by an analysis of the particular periodicals in České Budějovice. These periodicals are divided into three groups: periodicals of the National Committee, periodicals of political parties, and sociocultural, professional and trade periodicals. The description of these periodicals is based on the historical context of their origin and the main topics they dealt with. The thesis is an introduction to the socio-historical contexts of the regional periodical press development and it shows the changes in the press structure which occured from 1945 to 1948.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Pavličíková 879 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Helena Pavličíková 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Pavličíková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Pavličíková 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.06 MB