velikost textu

Specifika současného divadelního plakátu jako prostředku vizuální komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika současného divadelního plakátu jako prostředku vizuální komunikace
Název v angličtině:
Specifics of contemporary theatre posters as means of visual communication
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Helena Jonášová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
Oponent:
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Id práce:
154318
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce navazuje a dále rozšiřuje autorčinu práci diplomovou, obhájenou s výborným hodnocením pod názvem Analýza vizuální komunikace na příkladu současných evropských plakátů na Fakultě sociálních věd v červnu 2014. Původním cílem diplomové práce bylo popsat a stanovit základní principy vizuální komunikace z pohledu teorie masové komunikace a klasických mediálních teorií a pokusit se o základní syntézu těchto oborů. Rigorózní práce dále pracuje s těmito výslednými poznatky a analyzuje a rozvíjí je ve vztahu k sociálním a komunikačním sítím. Vizuální komunikace je v současné době stále více převládající forma komunikace z hlediska marketingu a reklamy, ale také z pohledu ryze uměleckého vyjadřování, které v dnešní době upouští od klasických konzervativních technik a hledá nové možnosti exprese. Profilace diplomové práce na evropský divadelní plakát, který je faktickou syntézou těchto směrů, umožnilo adekvátně zhodnotit relevanci mediálních teorií ve vztahu k vizuální komunikaci jako prostředku cíleného adresování příjemců pomocí obrazového sdělení. Téma evropského plakátu bylo zvoleno, aby detailněji demonstrovalo obecnou akceptaci vizuální komunikace jako součást socio-kulturního diskursu v globálním smyslu. Dalším rozměrem divadelního plakátu je jeho funkce ve veřejném prostoru a tím dána možnost publika přijímat sdělení právě v tomto prostředí každodenního. Na pozadí relevantních mediálních teorií bylo v diplomové práci rovněž prezentováno postavení současného divadelního plakátu mezi novými trendy masové komunikace. Rychlý nástup nových médií a jejich snadná dostupnost i obsluha nutí tradiční média se tomuto trendu přizpůsobovat a měnit své strategie. V reakci na tuto skutečnost rigorózní práce popisuje rovněž vzájemné vztahy mezi veřejným a soukromým vizuálním prostorem a definuje jejich specifika. Hlavní pozornost závěrečných kapitol je tak věnována problematice současného divadelního plakátu v prostředí sociálních sítí a jejich dalšímu směřování v současné vysoce technizované společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis develops and widens the author´s diploma thesis, which was defended, under the title „Analysis of visual communication. The case of contemporary theatre posters“ at the Faculty of Social Sciences in June 2014, with excellent assessment. The previous aim of the diploma thesis was to describe and define basic principles of visual communication from the point of view of mass communication theory and classical media theory and to attempt to create a basic synthesis of these branches. The rigorous thesis elaborates the outputs of the research further, and analyzes them in relation to social and communication networks. The visual communication is currently dominating form of communication not only in advertising and marketing, but also from the point of purely artistic expressing, which nowadays abandons classical conservative techniques and searches for new ways of expressions. The previous focus of the diploma thesis on European theatre poster, which is a factual synthesis of those trends, allowed an adequately assessment the relevance of media theory in relation to visual communication as a way of addressing recipients with the information given in a form of an image. The topic of European poster has been chosen to widely demonstrate the general acceptance of visual communication as a part of socio-cultural discursion in a global sense. Another dimension of a theatre poster is its function in public space and the possibilities of the audience to accept the message in these surroundings. On the background of relevant media theory, the position of contemporary theatre poster was presented among new trends of mass communication. The quick arrival of new media and their easy accessibility and operation forces the traditional media to adapt to these trends and to change their strategies. The same concerns also a theatre poster. As a reaction to this fact, the rigorous thesis also describes mutual relationship between public and private visual space and defines their specifications. The main focus of the last chapters is put on the problems of contemporary theatre posters in the settings of social networks and on their future in contemporary highly technologised society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Jonášová 4.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Jonášová 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Jonášová 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 301 kB