velikost textu

Prediktivní hodnota klinických, zobrazovacích a likvorodynamických vyšetřovacích metodv diagnostickém algoritmu normotenzního hydrocefalu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prediktivní hodnota klinických, zobrazovacích a likvorodynamických vyšetřovacích metodv diagnostickém algoritmu normotenzního hydrocefalu.
Název v angličtině:
Predictive value of clinical, imaging and cerebrospinal fluid dynamics examinations in the diagnostic algorithm of the normal pressure hydrocephalus.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Id práce:
154316
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ostatní pracoviště (13-999)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
7.SOUHRN Vyhodnocením efektu léčby pacientů s idiopatickým normotenzním hydrocefalem (iNPH) indikovaných k operaci na základě pozitivních suplementárních testů jsme stanovili jejich pozitivní prediktivní hodnotu. Lumbální infuzní test i tap test mají vysokou pozitivní prediktivní hodnotu klinické odpovědi na implantaci shuntu. Pacient s typickou symptomatologií, nálezem hydrocefalu na zobrazovacím vyšetření a pozitivním suplementárním testem bude velmi pravděpodobně z léčby profitovat. Suplementámí testy jsou platnou součástí diagnostického algoritmu i přes svou invazi vitu. Pomocí zobrazení difuzních tenzorů na MR mozku provedené u pacientů s iNPH před operací, rok po operaci a u zdravých kontrol jsme zjistili změny difuzních parametrů v periventrikulární bílé hmotě. Pacienti měli ve srovnání se zdravými kontrolami vyšší MD v ALIC, PLIC a CC, což odráží vyšší stupeň periventrikulární axonální degenerace u pacientů s iNPH. Pacienti měli ve srovnání s kontrolami vyšší FA jen v PLIC. Tato oblast je tedy u pacientů s iNPH postižena kompresí. Po implantaci shuntu jsme v PLIC zaznamenali signifikantní pokles FA, což odpovídá dekompresi po derivaci likvoru. Pokles hodnoty však nebyl až k hodnotě zdravých kontrol. U pacientů s iNPH a u zdravých kontrol jsme hodnotili výskyt znaků hydrocefalu s disproporcionálně rozšířenými subarachnoideálními prostory (DESH), hodnotili jsme také vztah mezi nálezem DESH a výsledkem léčby. Zjistili jsme, že se obraz DESH vyskytuje jen u nemocných iNPH, u zdravých kontrol nikoliv. Pacienti s DESH dosahovali lepších výsledků léčby, nežli pacienti bez DESH. DESH má tedy vysokou pozitivní prediktivní hodnotu. Negativní prediktivní hodnota je nízká, 57 nicméně je vyšší, nežli u suplementámích testů. Hodnocení DESH by mělo být pevnou součástí diagnostického algoritmu iNPH. Pomocí parametru FA zobrazení difuzních tenzorů MR mozku jsme sledovali rozdíly mezi DESH, non-DESH skupinou a zdravými kontrolami. U pacientů s DESH iNPH jsme jistili vyšší kompresi bílé hmoty v PLIC oproti non-DESH pacientům. Potvrzuje to hypotézu, že obraz DESH je spojen s vyšší kompresí periventrikulámí bílé hmoty. Obě skupiny měly vyšší FA v PLIC, než zdraví dobrovolníci. Po operaci FA v PLIC klesl u obou skupin, u pacientů s DESH byla FA však stále vyšší oproti zdravým. V non-DESH skupině byl pokles FA téměř až na úroveň zdravých. Tento jev nekoreloval s výsledky léčby, neboť DESH pacienti vykazovali pooperačně výraznější zlepšení klinického stavu. Klíčová slova: idiopatický nonnotenzní hydrocefalus, disproporcionálně rozšířené subarachnoideální prostory, tap test, lumbální infuzní test, magnetická rezonance, zobrazení difuzních tenzorů 58
Abstract v angličtině:
8.SUMMARY By evaluating the effect of treatment of patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) indicated for surgery based on positive supplementary tests, we determined their positive predictive value. Both the lumbar infusion test and the tap test have a high positive predictive value for the clinical response to shunt surgery. A patient with a typical symptomatology, a radiological examination finding, and a positive supplementary test will most likely benefit from surgery. Supplementary tests are a valid part of the diagnostic algorithm regardless their invasiveness. Using diffusion tensor imaging on the MRI performed in patients with iNPH prior to surgery, one year after surgery and in healthy controls, we found changes in diffusion parameters in the periventricular white matter. Patients had a higher MD in ALIC, PLIC and CC compared to healthy controls, reflecting a higher degree of axonal degeneration in patients with iNPH. Patients in comparison with healthy controls had higher FA only in a PLIC. This area is affected by compression in patients with iNPH more severe. After the shunt surgery, we recorded a significant decrease in PLIC, which corresponds to the decompression after derivation of the CSF. However, the drop in value was not to the value of healthy controls. In patients with iNPH and in healthy controls we evaluated the occurrence the signs of hydrocephalus with disproportionately enlarged subarachnoid spaces (DESH), we also evaluated the relationship between DESH finding and treatment outcome. We found that the DESH is present only in iNPH patients, not in healthy controls. DESH patients achieved better treatment outcomes than patients without DESH. DESH therefore has a high positive predictive value. The negative predictive value is low, however, it is higher than in the supplementary tests. DESH assessment should be a part of the iNPH diagnostic algorithm. 59 Using the FA parameter of the diffusion tensor imaging, we observed the differences between DESH group, non-DESH group and healthy controls. In patients with DESH, we recorded higher white matter compression in PLIC compared to non-DESH patients. It confirms the hypothesis that the DESH is associated with the higher compression of the periventricular white matter. Both groups had a higher FA in PLIC than healthy volunteers. After the surgery FA in PLIC decreased in both groups, in patients with DESH FA was still higher than in healthy controls. In the non-DESH group, the FA decreased almost to the healthy controls level. This phenomenon did not correlate with the treatment results, as DESH patients showed better postoperative improvement in clinical status, than non-DESH patients. Key words: idiopathic normal pressure hydrocephalus, disproportionately enlarged subarachnoid spaces, tap test, lumbar infusion test, magnetic resonance, diffusion tensor imaging 60
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D. 31.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 201 kB