velikost textu

Asortativní párování u člověka.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asortativní párování u člověka.
Název v angličtině:
Assortative mating in humans.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Štěrbová
Školitel:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Oponenti:
Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Konzultant:
Mgr. Jaroslava Varella Valentova, Ph.D.
Id práce:
154223
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze (11-00390)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Lékařská psychologie a psychopatologie (YPSYCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výběr partnera; partnerské preference; nenáhodné párování; homogamie; imprinting-like efekt; sexuální orientace; mezikulturní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
mate choice; partner preferences; assortative mating; homogamy; imprinting-like effect; sexual orientation; cross-cultural research
Abstrakt:
Abstrakt Výběr partnera není náhodný. Nenáhodné (asortativní) párování může být pozitivní (homogamie), kdy lidé preferují a vybírají si partnery se soběpodobnými charakteristikami, nebo negativní (heterogamie, komplementarita), kdy naopak preferují charakteristiky soběodlišné. Více než sto let výzkumu ukázalo, že v párování se významně častěji uplatňuje princip homogamie. Předložená práce má dva hlavní cíle. Zaprvé, kriticky shrnout současný stav poznání v oblasti pozitivního nenáhodného párování (konkrétně empirickou podporu, faktory ovlivňující homogamii, mechanismy jejího vzniku, vztahové a genetické dopady a metodická úskalí výzkumu). Přiložené teoretické práce se zabývají dalšími mechanismy nenáhodného párování (homogamie, imprinting-like efekt, heterogamie, komplementarita). Zadruhé, testovat nenáhodné párování u ideálních (preference) i skutečných (reálný výběr) partnerů v závislosti na pohlaví, sexuální orientaci (heterosexuální a neheterosexuální) a populaci (Brazílie a Česká republika). Výsledky přiložených studií ukázaly, že při výběru partnera se uplatňuje princip homogamie, a to nezávisle na pohlaví a populaci. V případě sexuální orientace byla silnější homogamie nalezena u heterosexuálních než homosexuálních partnerů, nicméně preference pro homogamii se v závislosti na sexuální orientaci nelišily. Výsledky studií významně přispívají k pochopení interindividuální variability nenáhodného párování. Přílohu práce tvoří sedm publikací na zkoumané téma.
Abstract v angličtině:
Abstract Human mate choice is far from random. Assortative mating can be either positive (homogamy), when people prefer and choose partners with self-similar characteristics, or negative (heterogamy, complementarity), when people prefer self-dissimilar partners. Over one hundred years of research, it has been shown that people generally couple based on the principle of homogamy. This thesis seeks to address the following two goals. First, it critically reviews the current state of knowledge in positive assortative mating (in particular, empirical support, factors affecting homogamy, mechanisms of homogamy, relationship and genetic impact of homogamy, and methodological pitfalls of research). This section includes theoretical papers deal with further mechanisms of assortative mating (homogamy, imprinting-like effect, heterogamy, complementarity). Second, the thesis provides further test of assortative mating in ‘ideal partners’ (preferences) and actual partners, in the context of sex, sexual orientation (heterosexual and non-heterosexual), and population (Brazil and Czech Republic). Results of these studies show that the principle of homogamy is valid irrespective of sex and population. However, they find a stronger tendency for homogamy in actual partners among heterosexuals than in homosexuals, although there were no significant differences in preferences. The results considerably contribute to understanding of interindividual variability in assortative mating. The part of thesis are seven publications on the studied topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Štěrbová 60.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Štěrbová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Štěrbová 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Štěrbová 323 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 702 kB