velikost textu

Výskyt a projevy dospělé formy ADHD u pacientek s poruchou příjmy potravy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výskyt a projevy dospělé formy ADHD u pacientek s poruchou příjmy potravy.
Název v angličtině:
Occurrence and symptoms of adulf ADHD in patients with eating disorders.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Doc. PhDr. Jana Kocourková
Id práce:
154222
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Lékařská psychologie a psychopatologie (YPSYCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADHD, diagnostika, komorbidita, mentální anorexie, mentální bulimie
Klíčová slova v angličtině:
ADHD, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Comorbidity, Eating disorders
Abstrakt:
Abstrakt: Úvod: Poruchy příjmu potravy a ADHD v dospělosti představují závažný zdravotní problém. Recentně publikované přehledové články a metaanalytické studie odráží rostoucí zájem o výzkum této komorbidity a opakovaně dokládají zvýšené riziko výskytu ADHD mezi ženami s PPP. Nutnost adaptace léčebného plánu pro tyto komorbidní pacienty byla podnětem k realizaci výzkumné studie na našem pracovišti. Výzkumný soubor byl tvořen 133 pacientkami a 93 respondenty kontrolní skupiny. Realizovali jsme také skríning jídelní patologie mezi pacienty s ADHD (N=64) a pilotní studii podpůrného skupinového programu pro dospělé s ADHD a psychiatrickými komorbiditami. Metody: Administrovali jsme dotazníky: BAARS-IV, EDE-Q a SCOFF. Podezření na přítomnost ADHD bylo verifikováno strukturovaným interview (DIVA 2) a audiovizuálním testem (Iva Plus). Účastníkům pilotního programu byly před a po skončení skupinových setkání administrovány: Schwartzova škála hodnocení terapie a Dotazník kvality života (SQUALA). Výsledky: Do pásma se zvýšenou pravděpodobností přítomnosti ADHD spadalo 61 (46 %) pacientek s PPP a 22 (24 %) respondentů z kontrolní skupiny. Do pásma s vysokou pravděpodobností přítomnosti dg. ADHD, spadalo 37 (28 %) pacientek a 12 (13 %) respondentů z kontrolní skupiny. Zjištěné rozdíly jsou signifikantní. Skríning výskytu jídelní patologie potvrdil v předchozích studiích dokumentovaný vyšší výskyt nadváhy u mužů s ADHD ve srovnání se ženami. Ženy s ADHD s normální váhou však často trpí neléčenou PPP. Prezentované výsledky slouží jako východisko komplexní péče o tyto pacienty. Klíčová slova: ADHD, diagnostika, komorbidita, mentální anorexie, mentální bulimie
Abstract v angličtině:
Abstract: Introduction: Recently published reviews and meta-analytic studies have shown increased interest in research of the ADHD and ED comorbidity. We conducted a case-control study (133 ED female patients/93 healthy control), screening for ED among ADHD patients (N=64) and a pilot study of a support group program for adults with ADHD and psychiatric comorbidities. Methods: Adult and childhood ADHD symptoms were assessed by self-report and other- report versions of a Barkley Adult ADHD questionnaire (BAARS-IV). Patients with ED and ADHD comorbidity underwent a structured interview (DIVA 2) and Integrated Visual and Auditory Performance Tests (IVA Plus) to confirm the ADHD diagnosis. Participants of the pilot program were assessed prior to and after the therapy by the Schwartz Outcome Scale (SOS) and Quality of life (SQUALA) questionnaires. Results: Using self-report questionnaire of current symptoms 61 (46 %) of ED patients were detected as likely having ADHD compared to 22 (24 %) from a healthy control group, 37 (28 % ) of ED patients were identified with the high probability of ADHD diagnose compared to 12 (13 %) from a healthy control group with significant differences. Screening for disordered eating behaviors indicated previously documented higher prevalence of overweight among men with ADHD compared to women. ADHD women with normal weight often suffer from untreated ED. Our findings were implemented into treatment program for ADHD and ED adult patients. Key Words: ADHD, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Comorbidity, Eating disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D. 14.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D. 430 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D. 1014 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. 856 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jana Kocourková 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 933 kB