velikost textu

Immigrants vietnamiens à Prague avant et après 1989 en perspective transgénérationelle et transnationale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Immigrants vietnamiens à Prague avant et après 1989 en perspective transgénérationelle et transnationale
Název v češtině:
Vietnamští imigranti v Praze před rokem 1989 a poté v transgenerační a transnacionální perspektivě
Název v angličtině:
Vietnamese immigrants in Prague before and after 1989 in transgenerational and transnational perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Horáčková
Vedoucí:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Oponenti:
Pauli Bauer, Ph.D.
Eszter György
Konzultant:
prof. Nancy Green
Id práce:
154210
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HODA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Les immigrants Vietnamiens, intégration, la famille, les changements transgénérationels, transnationalisme
Klíčová slova v angličtině:
Vietnamese immigrants, integration, family, transgenerational changes, transnationalism
Abstrakt:
SHRNUTÍ Tato diplomová práce prezentuje výsledky historického šetření příchodu a existence vietnamských imigrantů v Praze mezi lety 1974 a 1993. Metodologicky je výzkum založen na rozhovorech s pamětníky programu socialistického internacionalismu a ze studie československých vládních administrativních dokumentů z období mezi rokem 1974 ; tedy rokem podepsání Dohody mezi vládou československé socialistické republiky a vietnamské socialistické republiky o zaměstnávání vietnamských občanů v československých organizacích1, s mezníkem roku 1989 jakožto rozpadem komunistického režimu ; a rokem 1993, tedy oddělením Slovenska a vznikem samostatné České republiky. Práce vychází z předpokladu, že tento program ovlivnil integraci první generace v československé společnosti a dále ukazuje, že působil na vznik vietnamských sociálních sítí a tím ovlivnil i druhou generaci přicházející po rozpadu komunistického režimu v listopadu 1989. Výzkum si klade za cíl odhalit faktory, které ovlivňují adaptaci první a druhé generace v majoritním prostředí a naznačit působení normativního rámce programu internacionálního socialismu na formování sociálních etnických sítí. Právě tyto sítě, založené na vztazích širší rodiny, které uvnitř diaspory fungují jako poskytovatelé sociálního a ekonomického kapitálu, umožňují zachování izolace vietnamské populace od většinové společnosti. Klíčová slova: Vietnamští imigranti, integrace, rodina, transgenerační změny, transnacionalismus 1 NAČR, “Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích” signé à Hanoi le 8 avril 1974
Abstract v angličtině:
SUMMARY This thesis presents the results of a historical investigation of the arrival and presence of Vietnamese immigrants in Prague between 1974 and 1993. Methodologically, the research is based on interviews with witnesses of the program of socialist internationalism and on the study of the Czechoslovak government administrative documents from the period between 1974, ie. the year the signing of the Agreement between the Government Czechoslovak Socialist Republic and the Socialist Republic of Vietnam about employing Vietnamese citizens in Czechoslovak organizations1, with a milestone in 1989 as the collapse of the communist regime, and the year 1993, as the separation of Slovakia and the establishment of an independent Czechoslovak Republic This work is not only based on the assumption that this program influenced the integration of the first generation in Czechoslovak society, but it also shows an indirect influence on the second generation coming after the Velvet Revolution, due to the program's effect on the emergence of Vietnamese social networks. The research aims to uncover the factors that influence the adaptation of the first and second generations in the majority environment and to indicate the effect that the normative framework of the program had on the formation of ethnic social networks. It is indeed these networks, based on the (kin-based) relations of the extended family, that function inside the diaspora as providers of social and economic capital, allowing for the preservation of the Vietnamese population's isolation from majority society. 1 NAČR, “Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích” signé à Hanoi le 8 avril 1974
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Horáčková 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Horáčková 328 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Horáčková 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Markéta Křížová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pauli Bauer, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta Eszter György 1.53 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 220 kB