velikost textu

Patofyziologie chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Patofyziologie chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu.
Název v angličtině:
Pathophysiology of chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Peter Mačinga, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
Oponenti:
Tomáš Krechler
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.
Id práce:
154189
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chronická pankreatitida, karcinom pankreatu, autoimunitní pankreatitida
Klíčová slova v angličtině:
chronic pancreatitis, pancreatic cancer, autoimmune pancreatitis
Abstrakt:
ABSTRAKT Chronická pankreatitida je rizikovým faktorem vzniku karcinomu pankreatu. Přesný mechanismus, jakým vede chronický zánět pankreatu ke vzniku malignity, není doposud znám, předpokládá se i možnost společné genetické predispozice obou onemocnění. U autoimunitní pankreatitidy nebyla taková asociace doposud popsána. Cílem naší práce bylo přispět k hlubšímu porozumění vztahu mezi chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. Studium propojení těchto dvou onemocnění probíhalo synchronně ve dvou projektech. První se zaměřil na výskyt karcinomu pankreatu u pacientů s autoimunitní pankreatitidou. V druhém projektu jsme sledovali výskyt genetických variant asociovaných s chronickou pankreatitidou u pacientů s karcinomem pankreatu. V retrospektivní studii vlastního souboru pacientů jsme jako jedni z prvních ve světě prokázali výskyt karcinomu pankreatu u pacientů s autoimunitní pankreatitidou a jako prozatím jediní jsme definovali charakteristiku takových pacientů. K posouzení asociace těchto onemocnění jsme provedli systematické review, kde jsme identifikovali všechny publikované případy koincidence karcinomu pankreatu a autoimunitní pankreatitidy; incidence karcinomu v populaci pacientů s autoimunitní pankreatitidou byla obdobná jako u pacientů s jinou chronickou pankreatitidou. Na základě těchto poznatků lze usuzovat na autoimunitní pankreatitidu jako rizikový faktor v etiopatogenezi karcinomu pankreatu. K posouzení možné společné genetické susceptibility chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu jsme provedli case-control analýzu 5 vybraných rizikových genových lokusů pro chronickou pankreatitidu u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. U 4 z 5 studovaných variant jsme potvrdili jejich význam v susceptibilitě k vzniku chronické pankreatitidy a dokázali jsme vyloučit významné překrytí běžných rizikových lokusů (tzn. lokusů s vysokou frekvencí v běžné populaci) mezi chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Chronic pancreatitis is considered a risk factor for pancreatic cancer. An exact mechanism how chronic inflammation of the pancreas leads to pancreatic cancer is not yet understood; the possibility of a shared genetic predisposition for both diseases is also assumed. A similar association in patients with AIP has not yet been demonstrated. The aim of our work was to expand the knowledge about relationship between chronic pancreatitis and pancreatic cancer. We studied the association of the diseases in two synchronous projects. In the first one, we examined the occurrence of pancreatic cancer in patients with autoimmune pancreatitis. In the second project, we investigated the presence of genetics variants associated with chronic pancreatitis in patients with pancreatic cancer. In the retrospective study of our cohort of patients, we were one of the very first in the world to show occurrence of pancreatic cancer in patients with autoimmune pancreatitis, and as the only one, we have defined the characteristics of such patients. To assess the association of the diseases, we performed a systematic review where we identified all reported cases of coincidence of pancreatic cancer and autoimmune pancreatitis; the incidence of cancer in patients with autoimmune pancreatitis was similar to that of patients with other chronic pancreatitis. Based on these findings, autoimmune pancreatitis might be considered as a risk factor in the etiopathogenesis of pancreatic cancer. To assess the possible shared genetic susceptibility of chronic pancreatitis and pancreatic carcinoma, we have performed a case-control analysis of 5 selected risk gene loci for chronic pancreatitis in patients with chronic pancreatitis and pancreatic carcinoma. In 4 of the 5 variants studied, we confirmed their significance in the susceptibility to chronic pancreatitis, and we were able to rule out the significant overlap of common susceptibility loci (i.e., loci with high frequency in the general population) between chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Peter Mačinga, Ph.D. 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Peter Mačinga, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Peter Mačinga, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Peter Mačinga, Ph.D. 786 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Krechler 1.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Richard Češka, CSc. 667 kB