velikost textu

Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené
Název v angličtině:
Leisure and interest activities pupils from school for hearing impaired pupils
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ludmila Ettlerová
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Id práce:
154058
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Volný čas, volnočasové aktivity, volnočasové instituce a organizace, zájmová činnost, žák se sluchovým postižením, organizace pro sluchově postižené žáky, škola pro sluchově postižené žáky, internát.
Klíčová slova v angličtině:
Leisure time, leisure activities, leisure institutions and organizations, hobbies, pupil with hearing impairment, organization for hearing impaired pupils, school for hearing-impaired pupils, boarding school.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením pojmu volný čas a představením nejznámějších volnočasových institucí a organizací v České republice. Dále vymezuje specifika trávení volného času lidí se sluchovým postižením, zvláště pak dětí a mládeže. Stručně popisuje typy volnočasových aktivit, které jsou nabízeny ve školách a organizacích pro sluchově postižené v několika městech. V praktické části jsou zpracována data z dotazníkového šetření. Pozornost je také věnována rozdílu trávení volného času internátních a neinternátních žáků škol, které byly do šetření zapojeny. Klíčová slova Volný čas, volnočasové aktivity, volnočasové instituce a organizace, zájmová činnost, žák se sluchovým postižením, organizace pro sluchově postižené žáky, škola pro sluchově postižené žáky, internát. 7
Abstract v angličtině:
Abstract In its theoretical part this bachelor thesis deals with the definition of leisure time and presents the most prestigious leisure institutions and organizations in the Czech Republic. It especially focuses on the specifics of leisure time of hearing-impaired children and youth. It briefly describes the range of leisure activities that are available at schools and hearing loss organization in several cities. In the practical part the questionnaire and survey data are analysed. Attention has also been paid to the difference between leisure time of surveyed boarding and non-boarding pupils. Keywords Leisure time, leisure activities, leisure institutions and organizations, hobbies, pupil with hearing impairment, organization for hearing impaired pupils, school for hearing-impaired pupils, boarding school. 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ludmila Ettlerová 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Ludmila Ettlerová 285 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ludmila Ettlerová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ludmila Ettlerová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 152 kB