velikost textu

Signální psi - Kompenzační pomůcka pro neslyšící?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Signální psi - Kompenzační pomůcka pro neslyšící?
Název v angličtině:
Hearing dogs - Assistive devices for the Deaf?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Záhorská
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
154056
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Signální pes, asistenční pes, kompenzační pomůcka, neslyšící, komunikace
Klíčová slova v angličtině:
Hearing dog, assistance dog, assistive device, deaf, communication
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje signálním psům pro osoby s postižením sluchu. Čtenář je proto seznámen s kategoriemi psů působících ve zdravotně-sociální oblasti, podrobně je popsán speciální výcvik signálních psů pro osoby s postižením sluchu, pozornost je zaměřena i na financování a související legislativu. Pro porovnání je krátce zmíněna situace v zahraničí (v USA, ve Velké Británii a na Slovensku). Speciální pozornost je věnována komunikaci se psem, zejména na tzv. posunkové povely a vysvětlení rozdílu mezi nimi a izolovanými znaky z českého znakového jazyka. Praktická část práce obsahuje kapitoly zaměřené na pasportizaci psů působících ve zdravotně-sociální oblasti v České republice, dotazníkové šetření mezi osobami s postižením sluchu, které jsou vlastníky psa bez speciálního asistenčního/signálního výcviku, a případovou studii pojednávající o jednom signálním psu užívaném osobou s postižením sluchu. Klíčová slova: Signální pes, asistenční pes, kompenzační pomůcka, neslyšící, komunikace
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with hearing dogs. The reader is introduced to the categories of dogs employed in the socio-medical field, is described in detail special training of hearing dogs, attention is also focused on financing and related legislation. For comparison, it is briefly mentioned situation abroad (in the USA, in the Great Britain and in Slovakia). Special attention is paid to communicate with a dog, especially for hand signals and an explanation of the difference between them and isolated signs from Czech sign language. The practical part contains chapters focused on passportization of dogs which are employed in the socio-medical field in the Czech Republic, a survey among persons with hearing loss who own a dog without special assistance/hearing training and a case study about one hearing dog used by person with hearing loss. Keywords: Hearing dog, assistance dog, assistive device, deaf, communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Záhorská 2.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Záhorská 544 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Záhorská 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Záhorská 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Klára Richterová 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB