velikost textu

Identita nedoslýchavých lidí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita nedoslýchavých lidí
Název v angličtině:
The identity of hard of hearing people
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Havelková
Vedoucí:
Mgr. Radka Zbořilová
Oponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Id práce:
154055
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identita, nedoslýchavost, komunikace, integrace, inkluze, jazyk
Klíčová slova v angličtině:
identity, hard of hearing, communication, integration, inclusion, language
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o identitě nedoslýchavých lidí. Tato práce vychází z příslušné odborné literatury a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je identita, charakteristika a klasifikace faktorů ovlivňujících identitu člověka obecně. Práce se podrobněji zaměřuje na formování identity u nedoslýchavých osob. Autorka též popisuje problematiku subkultur, konkrétně subkulturu nedoslýchavých. Praktická část na základě výzkumného šetření verifikuje faktory ovlivňující identitu u nedoslýchavých lidí, uvedené v teoretické části. Závěrem autorka shrnuje poznatky z literatury i z výzkumu a formuluje doporučení, která navrhují, jak minimalizovat negativní faktory při formování identity a jak podporovat zdravý vývoj identity nedoslýchavého jedince.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with identity of hard of hearing people. This thesis is based on the relevant scientific literature and is divided into theoretical and practical parts. The contents of the theoretical part are the identity and characteristics and clasification of elements affecting the identity of a person in general. The thesis focuses on identity formation of hard of hearing people in detail. The author also describes issues of subcultures, particularly the subculture of hard of hearing people. The practical part uses investigation to verify elements affecting hard of hearing people identity listed in the theoretical part. In the conclusion, the author summarizes the findings from both the investigation and the relevant scientific literature and formulates recommendations, which suggest way to minimize negative elements in the process of identity forming and support healthy identity development of a hard of hearing individual.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Havelková 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Pavlína Havelková 513 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Havelková 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Havelková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Zbořilová 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 152 kB