velikost textu

Markery ovlivňující průběh IgA nefropatie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Markery ovlivňující průběh IgA nefropatie.
Název v angličtině:
Markers influencing the course of IgA nephropathy.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Michaela Neprašová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Konzultant:
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Id práce:
154025
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika nefrologie 1. LF a VFN v Praze (11-00511)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
IgA nefropatie, sérové markery IgA nefropatie, močové markery IgA nefropatie
Klíčová slova v angličtině:
IgA nephropathy, serum markers of IgA nephropathy, urine markers of IgA nephropathy
Abstrakt:
Abstrakt IgA nefropatie (IgAN) je celosvětově nejčastější primární glomerulonefritida s velmi závažnou prognózou, způsobuje selhání ledvin až u 50 % nemocných v průběhu 30 let. Pro stanovení diagnózy IgAN je nezbytné provedení renální biopsie, která je jako invazivní vyšetření spojena s řadou rizik pro pacienta (nejčastější je krvácení a jiné). Cílem naší práce bylo stanovit markery, které usnadní diagnózu a mohou pomoci při stanovení aktivity choroby, s odhadem prognózy a následným optimálním nasazením účinné terapie. V pilotním projektu jsme u 19 pacientů s různými typy glomerulonefritid (IgAN, diabetická nefropatie, membranózní glomerulonefritida, lupusová nefritida, ANCA asociovaná vaskulitida) a 19 zdravých kontrol prokázali panel 7 biomarkerů (8-hydroxyguanosin, dodekanal, leukotrien C4, alfa1-antitrypsin, heparan sulfát, IgA-uromodulin, Gd-IgA1), které byly schopny zcela odlišit pacienty s IgAN od nemocných s jiným typem glomerulonefritid či zdravých kontrol. V souboru 93 českých pacientů s IgAN jsme potvrdili vliv klinických faktorů (PU, HT, eGFR) na progresi funkce ledvin. Pomocí LDA a logistického regresního modelu jsme zjistili korelaci Gd-IgA1 naměřeného v séru nativně bez předléčení neuraminidázou s renální funkcí a u pacientů se stabilní renální funkcí jsme potvrdili nízké sérové hladiny protilátek specifických proti Gd-IgA1 (anti-Gd-IgA1). Tyto výsledky doposud v literatuře nebyly popsány. Pomocí logistické regrese a jednoho klinického faktoru (eGFR) a jednoho sérového markeru (anti-Gd-IgA1) jsme vytvořili model odhadu prognózy pacientů s IgAN již v době diagnózy. Intrarenální barvení TLRs usnadnilo diagnózu IgAN, zcela odlišilo pacienty s IgAN od zdravých kontrol i s ANCA vaskulitidou a umožnilo stratifikovat pacienty s IgAN dle úrovně renální funkce a proteinurie. V naší studii jsme potvrdili markery, které mohou pomoci při diagnóze onemocnění, ale zejména při stanovení aktivity choroby s odhadem prognózy i následným optimálním zahájením účinné terapie s možností oddálení progrese renální funkce k renálnímu selhání a snížením socio-ekonomických nákladů spojených s metodami náhradní funkce ledvin, v neposlední řadě i zlepšením kvality života pacientů.
Abstract v angličtině:
Abstract IgA nephropathy (IgAN) is the most common primary glomerulonephritis worldwide with a very severe prognosis, causing kidney failure in up to 50 % of patients in a period of 30 years. For the diagnosis of IgAN it is necessary to perform a renal biopsy, this is an invasive examination that carries number of risks for the patients (the most common is bleeding and others). The aim of our work was to identify markers that could facilitate diagnosis and might help in determining the disease activity with an estimate of prognosis and consequently optimal use of effective therapy. In the pilot project on 19 patients with different types of glomerulonephritides (IgAN, diabetic nephropathy, membranous glomerulonephritis, lupus nephritis, ANCA associated vasculitis) and 19 healthy subjects we demonstrated a panel of 7 biomarkers (8-hydroxyguanosine, dodecanal, leukotriene C4, alpha1-antitrypsin, heparan sulfate , IgA-uromodulin, Gd-IgA1) that were able to completely differentiate patients with IgAN from other types of glomerulonephritides or healthy controls. In a group of 93 Czech patients with IgAN we confirmed the influence of clinical factors (PU, HT, eGFR) on the progression of renal function. Using LDA and logistic regression modelling we found that serum Gd-IgA1 (native without pre-treatment with neuraminidase) correlated with renal function. We confirmed low serum levels of anti-Gd-IgA1 antibodies in patients with stable renal function. These results have not yet been published. We developed an estimation model for prognosis of patients with IgAN at the time of diagnosis using logistic regression model, one clinical factor (eGFR) and one serum marker (anti-Gd- IgA1). Intrarenal staining of TLR facilitated diagnosis of IgAN and it was able to distinguish IgAN patients from healthy controls even with ANCA vasculitis and allowed stratification of patients with IgAN based on renal function and proteinuria. In our study we have confirmed markers that could help diagnose the disease but especially determine the disease activity with a forecast estimate. These markers also might help deciding on optimal start of an effective therapy with the possibility of delaying the progression of renal function to renal failure and reducing the socio-economic costs associated with replacement of kidney function, and last, but not least by improving the quality of life of patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Michaela Neprašová, Ph.D. 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Michaela Neprašová, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Michaela Neprašová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Michaela Neprašová, Ph.D. 705 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSC. 606 kB