velikost textu

Příprava, charakterizace a testování krevních derivátů pro aplikace v regenerativní medicíně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava, charakterizace a testování krevních derivátů pro aplikace v regenerativní medicíně
Název v angličtině:
Preparation, characterization and testing of blood derivatives for applications in regenerative medicine
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Věra Sovková
Školitel:
RNDr. Evžen Amler, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Ing. Jana Vránová, CSc.
Id práce:
154020
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav biofyziky (13-714)
Program studia:
Lékařská biofyzika (P5110)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trombocyty, nanovlákna, růstové faktory, řízené dodávání léčiv
Klíčová slova v angličtině:
platelets, nanofibers, growth factors, drug delivery
Abstrakt:
Abstrakt Trombocytární přípravky jsou pro široké spektrum bioaktivních látek vhodným produktem pro využití jednak jako doplňku pro kultivaci buněk in vitro, ale mohou být též využity při přípravě buněčných i bezbuněčných nosičů v různých odvětvích regenerativní medicíny. Cílem této práce bylo připravit několik typů krevních derivátů. U těchto přípravků byly dále sledovány koncentrace vybraných bioaktivních molekul. Následně byly tyto přípravky testovány in vitro a to buď samostatně nebo v kombinaci s nanovlákennými nosiči připravenými pomocí elektrostatického nebo odstředivého zvlákňování. Bylo zjistěno, že trombocytární přípravky obsahují v nejvyšších koncentracích chemokin RANTES a růstový faktor PDGF. Dále byl zjištěn obsah pro a protizánětlivých interleukinů a dalších růstových faktorů. Trombocytární lyzát je v 7% koncentraci schopen nahradit FBS v kultuře fibroblastů a keratinocytů. V dalších experimentech byly na nosiče připravené elektrostatickým i odstředivým zvlákňováním adherovány různé koncentrace trombocytů. Bylo zjištěno, že takto připravené nosiče podporují proliferaci i viabilitu všech testovaných buněk a to dávkově závislým způsobem. V posledním experimentu byly připraveny jednotlivé složky trombocytárního koncentrátu. Ty byly charakterizovány a byl sledován jejich vliv na buněčné kultury. Byl zjištěn synergický efekt trombocytárních bioaktivních látek a mediátorů obsažených v plazmě.
Abstract v angličtině:
Abstract Platelet products can be used, thanks to the broad range of bioactive molecules, either as a supplement for cell cultering in vitro alone or for development of cell- or cell-free scaffolds in diverse fields in regenerative medicine. The aim of this study was to prepare several types of platelet products. The concentration of selected molecules were observed. Subsequently, these products were tested with cell cultures in vitro alone or in combination with nanofibres scaffolds prepared by electrospinning or centrifugal spinning. It was found out, that platelets products contains chemokine RANTES and growth factor PDGF in the highest concentrations. It was further discovered the content of pro and antiinflammatory in terleukins and other growth factors. Platelet lysat in concentration 7% is sufficient to replace FBS in keratinocytes and fibroblasts cultures. In the other experiments, platelets in different concentrations were adhered to the scaffolds prepared by electrospinning and centrifugal spinning. Thus prepared scaffolds promote the proliferation and viability of all tested cell types in dose-dependent manner. In the last experiment, the individual components of platelet concentrate were separated and characterized. Their effect to the cell culture were tested. It was examinated the synergic effect of platelets bioactive molecules and mediators in plasma.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Sovková 6.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Sovková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Sovková 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jana Vránová, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.66 MB