velikost textu

Resuscitace a stabilizace extrémně nezralých novorozenců.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Resuscitace a stabilizace extrémně nezralých novorozenců.
Název v angličtině:
Stabilisation and resuscitation of extremely preterm newborns at birth.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tereza Lamberská
Školitel:
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
Oponenti:
Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.
Id práce:
153967
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stabilizace a resuscitace novorozence, porodní sál, extrémně nezralý novorozenec, doporučené postupy
Klíčová slova v angličtině:
Extremely premature newborns, delivery room care, stabilisation and resuscitation at birth
Abstrakt:
Abstrakt Stabilizace a resuscitace na porodním sále je důležitou součástí péče o extrémně nezralé novorozence, jejím úkolem je podpořit základní životní funkce a usnadnit adaptaci nezralého organismu na podmínky mimoděložního prostředí. Současně doporučované postupy jsou dobře propracovány pro donošené a lehce nezralé novorozence, ale zcela chybí cílená doporučení pro stabilizaci a resuscitaci extrémně nezralých novorozenců. Výzkumná část předkládané disertační práce shrnuje nejdůležitější výsledky klinického výzkumu prováděného v letech 2010–2015 na Neonatologickém oddělení Gynekologicko- porodnické kliniky VFN a 1. LF UK. Výzkum hodnotí efektivitu a nežádoucí účinky stávajících doporučovaných postupů stabilizace a resuscitace na porodním sále u extrémně nezralých novorozenců a ve své druhé části se zabývá studiem nových a potencionálně účinných metod. Důležitým výstupem této práce je doporučení pro praxi, strukturované podle gestačního stáří extrémně nezralých novorozenců. Doporučení je založené na předložených výsledcích dílčích klinických studií a jeho cílem je zlepšit současnou úroveň postupů stabilizace a resuscitace extrémně nezralých novorozenců v klinické praxi.
Abstract v angličtině:
Summary Stabilisation and resuscitation in the delivery room is an integral part of the care of extremely premature newborns. The main task is to support essential life functions and to facilitate the adaptation of the immature organism to the extrauterine life. The current recommendations are well defined for the full term and late preterm newborns, but there is a lack of targeted recommendations for the stabilisation and resuscitation of extremely premature newborns. The research part of the submitted thesis summarises the most important results of clinical research performed in 2010–2015 at the Department of Neonatology of the Department of Gynecology and Obstetrics, VFN and First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. The research evaluates the efficacy and side effects of the currently recommended methods of stabilisation and resuscitation of extremely premature neonates in the delivery room and presents some new and potentially useful techniques for delivery room care. A significant output of this work is the recommendation for practice, structured according to the gestational age of extremely premature newborns. The proposed guideline is based on our results of partial clinical trials and aims to improve the current level of stabilisation and resuscitation of extremely premature newborns in clinical practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tereza Lamberská 25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tereza Lamberská 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tereza Lamberská 184 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tereza Lamberská 777 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. 533 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSC. 558 kB