velikost textu

Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií.
Název v angličtině:
Genetic factors of progression of selected forms of chronicnephropathies.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Šafaříková
Školitel:
doc. MUDr. Jana Reiterová, PhD.
Oponenti:
prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Id práce:
153911
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika nefrologie 1. LF a VFN v Praze (11-00511)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fokální segmentální glomeruloskleróza, minimální změny glomerulů, IgA nefropatie, membranózní glomerulonefritida, INF2, ACTN4, mutační analýza, expresní analýza
Klíčová slova v angličtině:
focal segmental glomerulosclerosis, minimal change disease, IgA nephropathy, membranous glomerulonephritis, INF2, ACTN4, mutational analysis, expression analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Nefrotický syndrom je charakterizován proteinurií, hypoproteinémií, otoky a hyperlipidémií. Vyskytuje se u primárních (např. fokální segmentální glomeruloskleróza, FSGS nebo minimální změny glomerulů, MCD) i sekundárních glomerulopatií (např. amyloidóza ledvin). U primárních forem se věnuje velká pozornost možnosti genetického podkladu onemocnění a díky moderním molekulárně- genetickým metodám byly nalezeny geny, jejichž mutace zapříčiňují různé nefropatie (např. ACTN4 nebo INF2). Předkládaná dizertační práce si kladla následující cíle. Za prvé, pokračovat v mutační analýze genu ACTN4, která byla popsána v diplomové práci autorky, u dalších glomerulopatií. Za druhé, zavedení mutační analýzy genu INF2 a následně analyzovat tento gen u pacientů s FSGS/MCD a u speciální skupiny pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou pro renální selhání (ESRD) v kombinaci s pokročilým chronickým onemocněním ledvin (CKD) nebo již vyvinutým ESRD v době diagnózy. Za třetí, provést mutační analýzu genů NPHS2 a TRPC6 (metody zavedeny v laboratoři již dříve) u vybraných pacientů ze speciální skupiny. V poslední části se předkládaná práce zabývá expresní analýzou genů, které jsou důležité pro funkčnost podocytů nebo spojené s imunitním systémem člověka. Tato část práce také ověřuje, zda je možné použít poměr expresí genů NPHS2/SYNPO při rozlišení českých pacientů s FSGS a MCD. V rámci mutační analýzy genu ACTN4, byla u jednoho pacienta ze speciální skupiny nalezena nová kandidátní kauzální mutace Leu169Pro. Během analýzy genu INF2 byly identifikovány pouze dříve popsané kauzální mutace a polymorfizmy, u kterých není předpokládán vliv na průběh onemocnění. Všichni pacienti, u nichž byl analyzován gen TRPC6, byli nositelé záměny Ala404Val, která by v kombinaci s kauzální mutací v některém z podocytárních genů mohla vést k progresi renálního onemocnění. Expresní analýza neprokázala mezi pacienty s FSGS a MCD žádné signifikantní rozdíly v poměru genů NPHS2/SYNPO ani v dalších studovaných genech.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Nephrotic syndrome is characterized by proteinuria, hypoproteinemia, edemas and hyperlipidemia. It occurs in primary (e.g. focal segmental glomerulosclerosis, FSGS or minimal change disease, MCD) and in secondary glomerulopathies (e.g. kidney amyloidosis). In primary forms, great attention is paid to the potential genetic background of the disease and due to new molecular genetic methods genes, whose mutations cause different nephropathies (e.g. ACTN4 or INF2) were identified. The aims of presented doctoral thesis were following. Firstly, to continue the mutational analysis of ACTN4 that was described in the author´s diploma thesis in other glomerulopathies. Secondly, to implement the mutational analysis of INF2 and subsequently analyse this gene in patients with FSGS/MCD and in patients from special group characterized by positive family history for end stage renal disease (ESRD) in combination with advanced chronic kidney disease (CKD) or already developed ESRD at the time of diagnosis. Thirdly, mutational analysis of NPHS2 and TRPC6 (methods implemented in laboratory earlier) in selected patients from the special group. Finally, expression analyses of genes important for podocyte function or connected with human immune system. This part also verifies the applicability of NPHS2/SYNPO expression ratio for distinguishing of Czech patients with FSGS and MCD. The mutational analysis of ACTN4 identified the candidate causal mutation Leu169Pro in one patient from the special group. In INF2 only known casual mutations and different exonic and intronic polymorphisms without effect on phenotype were found. All patients tested for TRPC6 carried the polymorphism Ala404Val, which can probably lead to progression of renal disease, if it is in combination with casual mutation in some podocyte gene. Expression analyses showed any significant differences between FSGS and MCD neither in the NPHS2/SYNPO ratio nor in other studied genes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Šafaříková 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Šafaříková 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Šafaříková 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Šafaříková 121 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Šafaříková 880 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jana Reiterová, PhD. 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 603 kB