velikost textu

Tyreoidální autoimunita a elasticita tyreoidálních uzlů-vztah k jejich biologické povaze.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tyreoidální autoimunita a elasticita tyreoidálních uzlů-vztah k jejich biologické povaze.
Název v angličtině:
Thyroid autoimmunity and thyroid nodule elasticity - relation to thyroid nodule biological nature.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Krátký, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Jan Jiskra, PhD.
Oponenti:
MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, PhD
Id práce:
153895
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tyreoidální uzel, tyreoidální karcinom, elastografie, tyreoidální autoimunita
Klíčová slova v angličtině:
thyroid nodule, thyroid cancer, elastgraphy, thyroid autoimunity
Abstrakt:
Abstrakt: Tyreoidální uzly představují velmi častou patologii. S využitím moderních ultrazvukových přístrojů jejich prevalence dosahuje až 68 %. Nejzásadnějším úkolem je včasná detekce tyreoidálního karcinomu, který sice tvoří asi 5-15 % klinicky signifikantních uzlů, ale jeho incidence stále stoupá. Ani s využitím aspirační biopsie tenkou jehlou není vždy možné rozhodnout o biologické povaze uzlu. Velká část těchto pacientů je pak nucena podstoupit diagnostickou operaci štítné žlázy, která je spojena s riziky pro pacienta a zároveň s finančními náklady pro zdravotní systém. V posledních desetiletích je snaha o zlepšení neinvazivní diagnostiky biologické povahy tyreoidálních uzlů. Elasticita tyreoidálních uzlů stanovená pomocí elastografického vyšetření a přítomnost tyreoidální autoimunity patří mezi zkoumané rizikové parametry. S využitím strain elastografie jsme v naší práci prokázali, že tyreoidální karcinomy mají signifikantně sníženou elasticitu v porovnání s benigními tyreoidálními uzly. Elastografie tyreoidálních uzlů může být využita jako vhodný doplněk konvenčního sonografického vyšetření. Kombinace obou vyšetření zvyšovala negativní prediktivní hodnotu v porovnání s konvenčním přístupem. Výsledky naší práce dále naznačují, že pro potřebu semikvantitativní analýzy elastografie tyreoidálních uzlů pomocí strain ratio, lze v případě absence normálního tyreoidálního parenchymu využít jako referenční oblast okolní krční svaly anebo průřez a. carotis communis. Pozitivita antityreoidálních autoprotilátek (proti tyreoperoxidáze a tyreoglobulinu) byla v naší práci signifikantně asociovaná s maligní povahou uzlu. S využitím mnohočetné logistické regrese byla pozitvita protilátek proti tyreoperoxidáze identifikována jako nezávislý rizikový faktor tyreoidálního karcinomu. Naopak spontánní suprese TSH pod 0,5 mIU/l představovala protektivní faktor.
Abstract v angličtině:
Abstract: Thyroid nodules represent a very common pathology. Using modern high-resolution ultrasound, nodules could be found in up to 68 % of patients. The most important task is the diagnosis of thyroid cancer which represents only about 5-15 % of nodules, however the incidence is still growing. Even with the use of a fine needle aspiration biopsy, it is not always possible to decide on the biological nature of the nodule. A significant proportion of such patients have to undergo thyroid surgery for diagnostic reason. Thyroid surgery is associated with risks to the patient and financial costs to the health-care system. In recent decades, the efforts to improve non-invasive diagnostics of thyroid nodules have been made. The thyroid elastography and thyroid autoimmunity are among the examined risk parameters. Using real-time strain elastography, thyroid carcinomas elasticity has been significantly reduced compared to benign thyroid nodules in our group of patients. The elastography of thyroid nodules can be used as a suitable complement to conventional sonographic examination. In our work, the combination of both methods (conventional ultrasound and elastography) increased the negative predictive value compared to both methods individually. The results of our work further indicate that, in case of absence of normal thyroid parenchyma, the surrounding cervical muscles or the content of the carotid artery can be used as an alternative reference region for assessment of strain ratio. The positivity of antithyroid antibodies (against thyroperoxidase or thyroglobulin) was significantly associated with the thyroid cancer. Using multiple logistic regression, the positivity of the anti-thyroperoxidase antibodies were identified as an independent risk factor for thyroid cancer. On the contrary, the spontaneous suppression of TSH below 0.5 mIU/l was a protective factor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Krátký, Ph.D. 9.54 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Jan Krátký, Ph.D. 5.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Krátký, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Krátký, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Krátký, Ph.D. 713 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jan Jiskra, PhD. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, PhD 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 1.53 MB