velikost textu

Analýza volných nukleových kyselin a její potenciální klinické využití.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza volných nukleových kyselin a její potenciální klinické využití.
Název v angličtině:
Analysis of cell-free nucleic acids and its potential clinical application.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Eva Pazourková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
Id práce:
153886
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze (11-00160)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volné nukleové kyseliny, metylace promotorů genů, imunitní odpověď, hemodialýza, akutní myeloidní leukémie, karcinom močového měchýře, volná fetální DNA, digital droplet PCR, RhD inkompatibilita, antifosfolipidový syndrom
Klíčová slova v angličtině:
cell-free nucleic acids, methylation of promoters of genes, immune response, hemodialysis, acute myeloid leukemia, bladder cancer, cell-free fetal DNA, digital droplet PCR, RhD incompatibility, antiphospholipid syndrome
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá výzkumem volných nukleových kyselin (cfNA). V první části práce jsou prezentovány změny metylací promotorů genů spojených se zánětlivou a imunitní odpovědí organismu v průběhu hemodialýzy. I v tak krátkém časovém intervalu lze v plazmě detekovat změny metylačního profilu u některých genů. Byly prokázány změny u genů, které hrají roli v regulaci hematopoézy, a jejich souvislost s potřebou terapie anémie. Další studie cfNA zkoumala zastoupení miRNA v plazmě u pacientů s AML před léčbou a po léčbě. Výsledkem této studie je identifikace 6 miRNA, které jsou v době záchytu onemocnění u pacientů zvýšené a po úspěšné léčbě v první remisi se jejich hladiny snižují. Přítomnost cfNA je detekovatelná také v moči. Při výzkumu vhodného neinvazivního markeru karcinomu močového měchýře byly zjištěny zvýšené hladiny cfDNA v moči u pacientů. Dále bylo nalezeno 5 miRNA, jejichž hladiny jsou při onemocnění karcinomem sníženy. Zároveň bylo určeno spektrum miRNA, které se vyskytují v moči všech osob bez ohledu na pohlaví, věk a zdravotní stav osoby. Specifickou částí je práce s volnou fetální DNA (cffDNA). Analýzou cffDNA je u nás rutině určováno RhD plodu z krve matky. Testovali jsme možnost této diagnostiky novou metodou droplet digital PCR. Bylo zjištěno, že tato metoda dosahuje stejně dobrých výsledků jako standardně prováděné real-time PCR, vykazuje menší variabilitu technických replikátů, ovšem má složitější pracovní postup. Hladiny cffDNA byly analyzovány také u gravidních pacientek s antifosfolipidovým syndromem. U nich nebyly zjištěny žádné odchylky oproti zdravým těhotným, zřejmě z důvodu dobré kompenzace a zaléčenosti onemocnění.
Abstract v angličtině:
Abstract This work presents the results of our research of cell-free nucleic acids (cfNA). The first part shows changes in methylation patterns of immune response genes promoters that are detectable in plasma during the hemodialysis sessions and also differences in methylation between patients and healthy subjects. Alterations include genes that play their role in the regulation of hematopoiesis and these changes are in close relation with the need of anemia therapy. In the other plasma cfNA study we detected miRNA signatures in patients with acute myeloid leukemia at diagnosis (6 highly abundant miRNAs found) and in remission achieved after standard chemotherapy (trend to n01malization, lower levels of these miRNAs). Another part of work presents data from the study of potential non-invasive biomarker of bladder cancer. The amounts of cfDNA in urine are higher in patients than in healthy subjects and there were found 5 down-regulated miRNAs. Simultaneously it was established set of 30 miRNAs that are constantly present in urine supematants independently on sex, age and healthy status of subjects. The last part presents analysis of cell-free fetal DNA. We analyzed differences between a new quantification method - droplet digital PCR and real-time PCR which is used routinely nowadays. Slightly more precise was found ddPCR. Shortly is mentioned a study that compares levels of cfDNA in pregnant patients with antiphospholipid syndrome with healthy women. There were no differences found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Eva Pazourková, Ph.D. 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Eva Pazourková, Ph.D. 3.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Eva Pazourková, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Eva Pazourková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Eva Pazourková, Ph.D. 4.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radek Vodička, Ph.D. 570 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 583 kB