velikost textu

Genetic variability in sporadic colorectal cancer: Searching for novel risk, prognostic and predictive biomarkers.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetic variability in sporadic colorectal cancer: Searching for novel risk, prognostic and predictive biomarkers.
Název v češtině:
Genetická variabilita u sporadické formy kolorektálního karcinomu: hledání nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Oponenti:
RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Konzultant:
Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
Id práce:
153861
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Akademie věd ČR (11-00048)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
rakovina tlustého střeva a konečníku, biomarker, genetické varianty, miRSNP, prognóza, odpověď na léčbu, DNA reparace, patogeneze KRK, mucinové geny, NLR geny
Klíčová slova v angličtině:
Colorectal cancer, biomarker, SNP, miRSNP, prognosis, chemotherapy response, DNA repair, CRC pathogenesis, mucin genes, NLR genes
Abstrakt:
SOUHRN Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom, KRK) představuje celosvětově závažný zdravotní problém. I přes pokroky v diagnostice a v léčebných metodách zůstává prognóza onemocnění špatná. Pro zlepšení celkové míry přežívání je důležité umět rozpoznat jedince s vyšším rizikem vzniku KRK a odhalit onemocnění v rané potenciálně léčitelné fázi. Současně identifikace pacientů, kteří budou reagovat negativně na konkrétní léčbu, by přispěla ke snížení nadbytečné chemoterapie a k minimalizaci toxicity související s léčbou. Cíle m této práce bylo hledání nových diagnostických, prognostických a prediktivních DNA-biomarkerů pro sporadickou formu KRK. Každý člověk je geneticky jedinečný a nalezení těchto biomarkerů by lékařům usnadnilo diagnózu a výběr optimální terapie pro každého pacienta s KRK na základě jejich molekulárního profilu. Pro dosažení tohoto cíle jsme zkoumali několik kandidátních genů u zdravých jedinců i u nově diagnostikovaných pacientů se sporadickou formou KRK. Výsledky této PhD práce byly shrnuty v sedmi impaktovaných publikacích. Hlavními závěry jsou: 1) Genetické varianty v cílových oblastech pro vazbu microRNA (miRSNPs) v genech opravy dvouřetězcových zlomů, genech důležitých pro etiologii KRK a mucinových genech souvisí buď s rizikem KRK nebo s odpovědí na léčbu, 2) miRSNPs v cílových genech ovlivňují účinnost exprese odpovídajícího proteinu, 3) Genetické varianty NOD- like receptorů (NLR) přispívají ke vzniku a progresi onemocnění KRK, 4) Funkční genetické varianty v DNA opravných genech jsou asociovány s KRK. Závěrem, tato disertační práce navrhuje několik nových biomarkerů pro klinické využití. Pro potvrzení klinického významu těchto biomarkerů jsou však nezbytné další studie na nezávislých populacích a porozumění s nimi spojených biologických mechanizmů. Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, biomarker, genetické varianty, miRSNP, prognóza, odpověď na léčbu, DNA reparace, patogeneze KRK, mucinové geny, NLR geny
Abstract v angličtině:
SUMMARY Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem worldwide. Despite improvements in the diagnostic process and advancement in the treatment methods, the prognosis remains poor. To improve survival rates, it is important to identify people with the predisposition for CRC and to detect the potentially curable early stage of the disease. Furthermore, identifying those who would have an adverse clinical outcome associated with a particular chemotherapy would help to avoid redundant chemotherapy burden in patients and contribute to enhanced therapeutic efficacy, while minimizing treatment-related toxicity. The aim of the Thesis was to search for novel promising diagnostic, prognostic and predictive DNA-based biomarkers of sporadic form of CRC. As each patient is genetically unique, these biomarkers would aid clinicians in better diagnosis and/or in the selection of an optimal type of therapy for an individual CRC patient based on their molecular profile. In order to explore this issue, we investigated several candidate ge nes in healthy individuals as well as in newly diagnosed cancer patients. The major outcomes of this PhD study, which were fully reported in seven publications included in the present Thesis, are 1) The observation of several candidate single nucleotide polymorphisms in microRNA target regions (miRSNPs) of double strand break repair genes, genes important for CRC etiology and mucin genes to be related either to CRC risk or to clinical outcome, 2) Evidence that miRSNPs in target genes modulate the efficiency of corresponding protein expression, 3) The revelation of genetic variants in NOD-like receptor (NLR) genes contribution to CRC onset and progression of the disease, 4) The identification of the association of several potential functional genetic variants in DNA repair genes with CRC. Taken together, these studies suggested several novel potential biomarkers for clinical use. However, further studies in independent populations are needed to confirm their clinical significance and to decipher the biologic mechanisms underlying the associations. Keywords: Colorectal cancer, biomarker, SNP, miRSNP, prognosis, chemotherapy response, DNA repair, CRC pathogenesis, mucin genes, NLR genes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D. 4.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D. 13.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D. 539 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D. 365 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D. 901 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Pavel Vodička, CSc. 2.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 2.19 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 830 kB