velikost textu

Analýza prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem.
Název v angličtině:
Analysis of prognostic features in patients with breast cancer and colorectal cancer.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Oponenti:
Prof.MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
Id práce:
153846
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00630)
Program studia:
Biochemie a patobiochemie (P1412)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
karcinom prsu, kolorektální karcinom, prognóza, estrogenní receptor, TFF-3, GDF-15, Immunoscore
Klíčová slova v angličtině:
breast cancer, colorectal cancer, prognosis, estrogen receptor, TFF-3, GDF-15, Immunoscore
Abstrakt:
ABSTRAKT Nádorová onemocnění patří mezi druhou nejčastější příčinu úmrtí v ČR. Mezi nejčastější patří karcinomy prsu a kolorekta. Hledání prognostických faktorů umožňujících lepší rozhodování o postupu léčby je jednou z klíčových otázek klinického výzkumu v onkologii. Nosiči mutací v genech predisponujících k dědičné formě karcinomu prsu tvoří malou, ale klinicky významnou skupinu vysoce rizikových osob. Zavedení NGS v posledních letech umožňuje zrychlení analýz predispozičních genů. Množství informací o přítomnosti patogenních mutací v predispozičních genech je v ostrém kontrastu s pouze velmi malým množstvím údajů o jejich vztahu ke klinicko-patologickým charakteristikám nádorů u jejich nosičů. Obtíže způsobuje rovněž určení míry rizika vzniku nádorových onemocnění u nosičů vzácných mutací a variant nejasného významu v genech s neúplnou penetrancí. K řešení těchto problémů jsme se pokusili přispět zavedením jednotného přístupu NGS analýz u pacientek s karcinomem prsu, charakterizací významu prognostických faktorů u nosiček mutací v hlavních predispozičních genech BRCA1/BRCA2 a určením rizik spojených se vznikem karcinomu prsu u nosičů genu. Kolorektální karcinom představuje zdánlivě histologicky homogenní onemocnění. Na molekulární úrovni však vytváří subtypy, které se odlišují značně rozdílnou prognózou. Stratifikace pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem na základě biochemických markerů v séru umožňuje identifikovat nemocné vhodné pro radikální resekční výkony v oblasti jater event. v kombinaci s resekcemi primární tumoru. V naší práci jsme se zaměřili na identifikaci biochemických markerů, které umožňují identifikovat pacienty s velmi špatnou prognózou a malým benefitem z kombinované terapie. U pacientů s lokalizovanými kolorektálními karcinomy jsme se podíleli na kvalitativním a kvantitativním vyhodnocení přítomnosti tumor infiltrujících lymfocytů (Immunoscore), které je důležitým prognostickým ukazatelem odhadu rizika relapsu onemocnění. Klíčová slova: karcinom prsu, kolorektální karcinom, prognóza, estrogenní receptor, TFF-3, GDF-15, Immunoscore
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Cancers represent second the most common cause of death in the Czech Republic. The most common are breast and colorectal cancers. Identification of prognostic factors improving decision-making approaches for treatment optimization belongs to the key aims of clinical research in oncology. Carriers of mutation in cancer-susceptibility genes represent a small but clinically important group of high-risk patients. The implementation of NGS have accelerated predisposing genes analyses. The large extent of data about the presence of variants in predisposing genes is in striking contrast to only a very limited information available about clinico-pathological characteristics of mutation carriers. Determination of the risk of tumor development in carriers of rare mutations or variants of unclear significance in genes with incomplete penetrance represent substantial drawbacks of current NGS analyses. To address these issues, we have attempted i) to introduce a unified approach to NGS analysis in breast cancer patients, ii) to characterize importance of prognostic factors in BRCA1/BRCA2 mutation carriers, and iii) to identify the cancer risks in carriers of germline mutations in the CHEK2 gene. Colorectal cancer represents seemingly histologically homogeneous disease. However, at the molecular level it can be divided into distinct subtypes differing in prognosis. Stratification of patients with metastatic colorectal cancer on the basis of serum biochemical markers allows to identify patients suitable for radical liver resection with/without primary tumor resections. In our work, we have focused on the identification of novel biochemical markers allowing to identify patients with very poor prognosis and little benefit from combined therapy. In patients with localized colorectal carcinomas, we participated in the qualitative and quantitative evaluation of the presence of tumor infiltrating lymphocytes (Immunoscore), which is an important prognostic indicator of the risk of relapsed disease. Keywords: breast cancer, colorectal cancer, prognosis, estrogen receptor, TFF-3, GDF-15, Immunoscore
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Michal Vočka, Ph.D. 2.79 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Michal Vočka, Ph.D. 25.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Michal Vočka, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Michal Vočka, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Michal Vočka, Ph.D. 778 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 1.54 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 1.67 MB