velikost textu

Pokročilá lipidomika u vybraných klinických stavů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pokročilá lipidomika u vybraných klinických stavů.
Název v angličtině:
Advanced lipidomics in selected clinical conditions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
Ing. Ludmila Kazdová, CSc.
Id práce:
153799
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)
Program studia:
Biochemie a patobiochemie (P1412)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lipidomika, metabolický syndrom, konečné stádium onemocnění ledvin, chronická pankreatitida, karcinom pankreatu, mnohorozměrná statistická analýza
Klíčová slova v angličtině:
lipidomics, metabolic syndrome, end stage renal disease, chronic pancreatitis, pancreatic cancer, multivariate statistical analysis
Abstrakt:
Abstrakt Poruchy metabolismu lipidů jsou rizikovými faktory kardiovaskulárních, metabolických a nefrologických onemocnění i některých nádorů. Pro snížení kardiovaskulární mortality a zlepšení prognózy těchto pacientů se v současnosti věnuje značné úsilí studiu nových rizikových faktorů a surogátních markerů patogeneze těchto chorob. Cílem disertační práce bylo podat ucelený přehled o lipidové problematice, o vlastnostech, funkci a metabolismu lipidů za fyziologických a různých patologických stavů a o možnosti využití vybraných lipidových parametrů v diagnostice těchto patologických stavů. Vybrané lipidové parametry byly sledovány v několika různých studiích zaměřených na konkrétní patologickou jednotku. Kromě konvenčních lipidových parametrů bylo sledováno zastoupení mastných kyselin, a to u zdravých kontrol a dále u pacientů s metabolickým syndromem, chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. Markery oxidačního stresu (oxidačně modifikované LDL a konjugované dieny v precipitovaných LDL) a aktivita paraoxonasy 1 byly opět měřeny u zdravých kontrol, u osob s metabolickým syndromem, u probandů s různou koncentrací apoB-48 a u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. Stanovení subfrakcí částic LDL bylo provedeno u zdravých kontrol, pacientů s konečným stádiem onemocnění ledvin a u pacientů s různou koncentrací apolipoproteinu B-48. V rámci pokročilé lipidomiky byla získaná data vyhodnocena mnohorozměrnou statistickou analýzou, která zahrnovala clusterovou analýzu, diskriminační analýzu či multifaktorovou regresní analýzu. Výsledky prací, obsažených v této disertaci, ukazují, že užití pokročilé lipidomiky, která spojuje vyspělé analytické biochemické metody s různými metodami mnohorozměrné statistiky může poskytnout řadu dat, mezi kterými je možno nalézt biomarkery klíčových pochodů v patogenezi výše uvedených onemocnění.
Abstract v angličtině:
Abstract Abnormalities of lipid metabolism are considered risk factors for cardiovascular, metabolic, nephrologic diseases amd some malignancies, as well. Nowadays, a lot of effort is devoted to study new risk factors and surrogate markers of conditions mentioned above to improve their prognosis and decrease mortality. The aim of this thesis was to provide a comprehensive survey of lipid metabolism, characteristics of different lipid compounds in health and diseases and of possibilities of utilization of selected lipid parameters in the diagnostics of pathological conditions listed above. Selected lioid parameters were observed in several studies, focused on specific pathological conditions. Besides conventional lipid analytes, the composition of fatty acids in plasma lipid pools was studied in healthy controls, and in the patients suffering from metabolic syndrome, chronic pancreatitis, and pancreatic cancer, as well. Markers of an oxidative stress (oxidatively modified LDL particles and conjugated dienes in precipitated LDL) were assessed in healthy controls, patients with metabolic syndrome, chronic pancreatitis, pancreatic cancer, and in the patients with different concentrations of plasma apoB-48, too. LDL particles subfraction were investigated in healthy controls, in the patients with different concentrations of plasma apoB-48 a and in the persons suffering from end-stage renal disease. The obtained data were evaluated using multivariate statistical analytic techniques (linear diskriminant analysis, factor analysis, cluster analysis). The results of works, that were included in this thesis have shown that application of advanced lipidomics, using both sophisticated analytical biochemical methods and different multivariate statistical analyses, can provide plenty of data, enabling us to find biomarkers of key steps in pathogenesis of abovementioned pathological conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. 2.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. 3.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. 870 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Tvrzická, CSc. 900 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. 1.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ludmila Kazdová, CSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 1.59 MB