velikost textu

Parodontální patogeny a systémové markery v etiologii a diagnostice onemocnění parodontu a kardiovaskulárního systému.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parodontální patogeny a systémové markery v etiologii a diagnostice onemocnění parodontu a kardiovaskulárního systému.
Název v angličtině:
Periopathogens and systemic markers in etiology and diagnostics of periodontal and cardiovascular diseases.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Id práce:
153789
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00770)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parodontitis, kardiovaskulární onemocnění, CRP, srdeční chlopně
Klíčová slova v angličtině:
periodontitis, cardiovascular diseases, CRP, heart valves
Abstrakt:
Abstrakt Parodontitis je primárně onemocnění postihující závěsný aparát zubu, a tudíž týkající se dutiny ústní, ovšem její souvislost s řadou systémových onemocnění je dnes zjevná. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, v jehož etiologii hrají významnou roli orální mikroorganismy a jejich interakce s imunitním systémem hostitele. Díky prudkému rozvoji DNA diagnostických metod v posledních cca. 15 letech došlo k významnému rozšíření spektra identifikovaných orálních mikroorganismů a zároveň byly značně zpřesněny představy o přiřazení konkrétních taxonů k parodontálnímu zdraví či nemoci. Sekvenační metody také přinášejí nové možnosti ve studiu vztahu parodontitis s onemocněními jako jsou např. diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění, CMP, plicní infekce, onemocnění ledvin aj. Předkládaná práce je zaměřena na využití sekvenačních metod pro porovnání taxonomického složení mikrobiálního společenstva dutiny ústní a tkání aortální chlopně u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (KVO) a rozvinutou chronickou parodontitis. Pro charakterizaci taxonomického složení mikrobiomu ze studovaných tkání byla využita metoda 454 pyrosekvenování variabilního úseku IV-V bakteriální 16S rDNA. Přítomné taxony byly určeny na základě porovnání získaných sekvencí s databází HOMD (Human Oral Microbiome Database). Společnou charakteristikou KVO a parodontitis je vznik zánětu. Nejintenzivněji je v této souvislosti studována korelace zánětlivého markeru C reaktivního proteinu (CRP). Hodnotu CRP stanovenou vysoce senzitivní metodou (hsCRP) přitom American Heart Association považuje za významný ukazatel, který může nemocného bez manifestního KVO zařadit do skupiny s vysokým kardiovaskulárním rizikem, aniž by byly přítomny klasické rizikové faktory. Dalším cílem předkládané práce tedy bylo stanovení CRP z kapilární krve u pacientů s různou mírou postižení parodontu a posouzení rizika vzniku KVO v závislosti na závažnosti parodontálního onemocnění. Propojení výsledků laboratorní a klinické fáze studie by mělo vést k hlubšímu porozumění vztahů mezi parodontálními patogeny na jedné straně a iniciací i progresí aterosklerotických změn na straně druhé. Ve výsledku by pak mělo vést ke zkvalitnění péče o pacienty s parodontitis i s kardiovaskulárními onemocněními.
Abstract v angličtině:
Abstract Periodontitis is a disease primarily affecting tooth attachment, i.e. concerning oral cavity, however, its connection to a number of systemic diseases is apparent nowadays. Oral microorganisms and their interaction with the immune system of their host play a significant part in the etiology of this multifactorial disease. Rapid development of DNA-based diagnostic methods in the last 15 years dramatically increased the spectrum of identified oral microorganisms and promoted understanding of how particular taxons correlate with periodontal health or disease. Moreover, next generation sequencing methods also bring new possibilities to study the relationship between periodontitis and other diseases such as diabetes mellitus, cardiovascular diseases (CVD), stroke, lung infection or kidney diseases, etc. The presented work focuses on the use of sequencing methods to compare the taxonomic composition of microbiomes within oral cavity and the tissues of aortic valves in patients suffering from CVD. The characterisation of taxonomic composition of microbiome in the analysed tissues was performed using the method of 454 pyrosequencing of variable region IV-V of the bacterial 16S rDNA. The present taxons were determined by comparing the obtained sequences with the Human Oral Microbiome Database. The common characteristic of both CVD and periodontitis is the development of inflammation. Intensive studies are being conducted on the correlation between periodontitis and inflammatory marker of C reactive protein (CRP). The American Heart Association considers CRP value determined using high sensitivity method (hsCRP) to be an important indicator which can classify a patient without any manifest CVD to a group with high cardiovascular risk, even in the absence of classic rick factors. Another objective of the presented work was the determination of CRP from capillary blood in patients with various extent of periodontal disease and assessment of the risk of developing CVD based on the extent of periodontal disease. Interconnecting the results of laboratory and clinical phase of study should lead to a deeper understanding of relationship between periodontal pathogens on one side and initiation and progression of atherosclerotic changes on the other side. In the end it should result in improving the quality of health care provided to patients suffering from periodontitis and CVD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. 449 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 578 kB