velikost textu

Detekce a genotypizace kmenů Helicobacter pylori ve Waldeyerově lymfatickém okruhu a jeho vliv na vznik patologií v této oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce a genotypizace kmenů Helicobacter pylori ve Waldeyerově lymfatickém okruhu a jeho vliv na vznik patologií v této oblasti
Název v angličtině:
Detection and genotypisation of Helicobacter pylori strains in Waldeyers lymphatic tissue and its relationship to the formation of pathologies in this area
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Eva Nártová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Doc.MUDr. Jaroslav ml. Slípka, CSc.
Id práce:
153786
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole (11-00730)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Helicobacter pylori, tonzily, adenoidní vegetace, PCR, genotyp
Klíčová slova v angličtině:
Helicobacter pylori, tonsills, adenoids, PCR, genotyp
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá studiem přítomnosti Helicobacler pylori (HP) v lymfatické tkáni Waldeyerova okruhu u skupiny dospělých a dětských pacientů a možnou souvislostí se vznikem benigních onemocnění v této oblasti ( chronická tonzilitida, adenoidní vegetace a OSAS) a se vznikem karcinomu tonzily. V naší práci jsme potvrdili hypotézu, že HP se nachází v lymfatické tkání Waldeyerova okruhu stejně tak jako v žaludku a lymfatická tkáň oropharyngu a epipharyngu tak plní roli extragastrického zdroje HP. Předpokládá se, že v lymfatické tkání Waldeyerova okruhu působí infekce HP podobnými imunitními a zánětlivými procesy jako v žaludku, neboť se jedná o lymfatickou tkáň vázanou na sliznici. V dizertační práci jsme pomocí metody real-time PCR zjistili vysoký výskyt DNA HP v adenoidní a tonzilámí tkáni. Ve skupině benigních onemocnění byly nejčastěji detekovány genotypy Cag-VacAslbml a CagA-VacAslbm2. Ve skupině pacientů s karcinomem tonzily byl nejčastěji detekován genotyp CagA- VacAslbml. Genotypizací zjištěné kmeny HP vykazovaly rozdíly v porovnání s převládajícimi kmeny, které lze nejčastěji nalézt v žaludku. Prokázané kmeny se liší především menší expresí CagA genu. Byly tak detekovány mé1iě virulentní kmeny. Předpokládá se, že dlouhodobá kolonizace lymfatické tkáně orofaryngu a epipharyngu méně virulentními kmeny může vést k ovlivnění imunitních mechanismů a teoreticky k násn1pu zánětlivého procesu a ke kancerogenezi. Korelace mezi výskytem určitých typů genotypů HP a chronickým zánětem či maligním onemocnění prokázána nebyla. Otázka eradikace Hl' u pacientů s PCR pozitivitou a současnou sérologickou pozitivitou infekce v naší práci potvrzena nebyla a j e předmětem dalších studií. Sérologická metoda nemá dobrou výpovědní hodnotu k určení recentní či již proběhlé infekce HP a nelze rovněž zjistit, v jaké lokalizaci infekce proběhla/probíhá. HP protilátky se nevytváří v organismu hned po vzniku infekce a zárove1i přetrvávají v organismu poměrně dlouho. Výsledky dosažené v této práci přispivají k poznání významu HP infekce u dospělých a dětských pacientů a pokládají rovněž otázky pro další výzkum. Klíčovú slova: Helicobacter pylori, tonzily, adenoidní vegetace, PCR, genotyp 4
Abstract v angličtině:
Abstract The aim ofthis study was to reveal the presence ofHelicobacter pylori (HP) in the Waldeyers lym phatic tissue in the group of children and adults, along with its possible role in the etiology of tonsillar carcinoma and benign diseases (chronic tonsillitis, OSAS, adenoids). In our study we have confirmed the hypothesis that HP is presented m the Waldeyers lymphatic tissue. as well as in the stomach and that the oropharynx and epipharynx are the an extragastric reservoir ofHP. Mucosa associated lymphatic tissue in the stomach is similar to lymphatic tissue of Waldeyer ring. These conditions can be very favourable for the survival of HP and thus can promote inflammation changes and immune changes as well as in the stomach. ln our study, using the real-time PCR method we have detected high incidence ofHP DNA in adenoids and tonsillar tissue. ln the group ofbenign diseases, the most frequent genotypes were CagA­ VacAs I bm 1 and CagA-VacAsl bm2. In the group of patients with tonsillar carcinoma, the most frequent genotype was CagA-VacAs lbml. Genotyping identified strains ofHP showed differences in comparison with the predominant strains which are most frequently found in the stomach. Genotypic analysis of I-IP strains showed that the less prevalent virulent strains ofHP, known as cagA negative and vacA positive. lt is supposed, that the long colonization of less virulent strains in the oropharyngeal and epipharyngeal area leads to an influence ofimmune mechanisms and can start the process ofcancerogenesis. The correlation between the particular types of HP genotypes and chronic tonsillitis/tonsillar carcinoma was not proven. The question of the eradication in the group of patients with PCR positivity and serology positivity was not confirmed in our study and will be the subject ofthe feature studies. The serolngy does not have a high sensitivity for the detection ofacute infection, and it is therefore not possible to detect in which location the infection was/is taking place. ll1e HP antibodies can persist in the organisrn for a long tiJne. Our results contribute to the Hl' knowledge in children and adults. Key wonls: Helicobacterpylori, tonsills, adenoids, PCR, genotyp 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Eva Nártová, Ph.D. 736 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Eva Nártová, Ph.D. 411.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Eva Nártová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Eva Nártová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Eva Nártová, Ph.D. 3.56 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Jaroslav ml. Slípka, CSc. 943 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 626 kB