velikost textu

Proteolytické systémy krevničky střevní (Schistosoma mansoni).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proteolytické systémy krevničky střevní (Schistosoma mansoni).
Název v angličtině:
Proteolytic systems of the blood fluke (Schistosoma mansoni).
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Fajtová
Školitel:
Mgr. Martin Horn, CSc.
Oponenti:
RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
RNDr. Dan Sojka, Ph.D.
Id práce:
153734
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Akademie věd ČR (11-00048)
Program studia:
Biochemie a patobiochemie (P1412)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parazit, krevnička, Schistosoma mansoni, proteasa, inhibitor
Klíčová slova v angličtině:
parasite, blood fluke, Schistosoma mansoni, protease, inhibitor
Abstrakt:
Abstrakt Schistosomóza je závažné parazitární onemocnění člověka, jehož původcem jsou krevničky, krevní motolice rodu Schistosoma. Celosvětově je schistosomózou, která představuje globální světový problém, infikováno přes 200 miliónů lidí a dalších 750 miliónů je vystaveno riziku nákazy. Jediný účinný lék pro léčbu schistosomózy je chemoterapeutikum praziquantel, u kterého je riziko vzniku rezistence. Proteasy krevničky představuji nadějné cílové molekuly pro vývoj nových terapeutických strategií proti schistosomóze. Tato práce se zaměřuje na komplexní charakterizaci proteolytických systémů krevničky Schistosoma mansoni a určení jejich role v interakci s hostitelem. Za prvé byly pomocí metod funkční proteomiky popsány hlavní proteolytické aktivity sekretované jednotlivými vývojovými stádii krevničky, která parazitují v těle člověka. Tato analýza prokázala jejich komplexní a specifickou distribuci s převažujícími serinovými a cysteinovými proteasami a metaloproteasami. Za druhé byly pomocí přístupu chemické genomiky identifikovány povrchové a trávicí proteasy krevničky, konkrétně prolyloligopeptidasa a katepsiny typu B, C a D, jako vhodné cílové molekuly pro terapeutickou intervenci. Prolyloligopeptidasa byla biochemicky charakterizována na úrovni rekombinantního proteinu, byly vyvinuty její účinné inhibitory jako templáty pro antischistosomální léčiva a byla navržena biologická role proteasy v modulaci hemostázy hostitele. Klíčová slova: parazit, krevnička, Schistosoma mansoni, proteasa, inhibitor
Abstract v angličtině:
Abstract Schistosomiasis is a serious parasitic disease caused by blood flukes of the genus Schistosoma. It is a global health problem with more than 200 million people infected and 750 million people at risk. Current therapy relies on a single drug, praziquantel, for which there are concerns of emerging drug resistance. Proteases of schistosoma are promising target molecules for the development of new therapeutic strategies against schistosomiasis. This work focuses on the comprehensive characterization of proteolytic systems of Schistosoma mansoni and determination of their role in the interaction with the human host. First, the major proteolytic activities secreted by individual developmental stages of schistosoma that parasitize the human body were classified using functional proteomics. This analysis demonstrated their complex and specific distribution with predominant serine and cysteine proteases and metalloproteases. Second, tegumental and digestive proteases, namely prolyl oligopeptidase and cathepsins B, C and D, were identified by chemical genomics as suitable target molecules for therapeutic intervention. Prolyl oligopeptidase was biochemically characterized using a recombinant protein, its effective inhibitors were developed as templates for antischistosomal drugs, and a biological role of the protease in modulation of host hemostasis was proposed. Keywords: parasite, blood fluke, Schistosoma mansoni, protease, inhibitor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Fajtová 53.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Fajtová 439 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Fajtová 433 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavla Fajtová 1.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Horn, CSc. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 813 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dan Sojka, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 719 kB