velikost textu

Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie se zaměřením na genetické vyšetření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie se zaměřením na genetické vyšetření
Název v angličtině:
Diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy with emphasis on genetic testing
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Id práce:
153693
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Kardiologická klinika (13-344)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertační práce: Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie se zaměřením na genetické vyšetření Autor: MUDr. Pavol Tomašov Obor: Fyziologie a patofyziologie člověka Souhrn Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je nejčastější monogenně dědičné onemocnění srdce s velkou genetickou i klinickou variabilitou. Genetické vyšetření pacientů s HCM je důležité k určení etiopatogeneze onemocnění a stává se součástí péče o pacienty a jejich příbuzné. Cíl: Cíle naší práce zahrnovaly následující použití genetického vyšetření pacientů s HCM v základním i klinickém výzkumu: 1. Identifikovat genetické varianty u pacientů s HCM v novém kandidátním genu NEBL pro protein Z-disků sarkomer nebulette. 2. Určit klinické a echokardiografické prediktory nálezu mutací v nejčastějších sarkomerických genech asociovaných s HCM u české populace. 3. Nalézt echokardiografické parametry schopné určit genotyp příbuzných pacientů s HCM před rozvojem fenotypu. Výsledky: V souboru 95 pacientů s HCM jsme u jednoho nemocného nalezli novou genetickou variantu v konzerovaném místě genu NEBL (p.H171R), která se nenacházela v kontrolní populaci a měla odhadovaný poškozující dopad na strukturu proteinu. V souboru 48 pacientů s HCM vyšetřených na přítomnost mutací v nejčastějších sarkomerických genech jsme nalezli významnou asociaci mezi nižším věkem v době diagnózy a reverzním typem mezikomorového septa a nálezem mutace. V souboru 20 geneticky vyšetřených příbuzných pacientů s HCM jsme potvrdili roli kombinovaného echokardiografického ukazatele k detekci jedinců s pozitivním genotypem. Závěr: Genetické vyšetření je užitečným nástrojem v diagnostice HCM. Umožnilo nám nalézt mutaci v novém kandidátním genu pro HCM, identifikovat faktory asociované s nálezem mutací v sarkomerických genech a faktory použitelné k určení genotypu příbuzných.
Abstract v angličtině:
Dizertační práce: Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie se zaměřením na genetické vyšetření Autor: MUDr. Pavol Tomašov Obor: Fyziologie a patofyziologie člověka Abstract Introduction: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most common monogenic cardiac disease with vast genetic and clinical heterogeneity. Genetic testing of HCM patients is important in determining the etiopathogenesis of the disease and is becoming an integral part of patient care. Aim: The aims of our work included the following implementation of genetic testing in HCM in both basic and clinical research: 1. To identify genetic variants in a novel candidate gene NEBL coding Z-disc protein nebulette in HCM patients. 2. To determine clinical and echocardiographic variables associated with the presence of mutations in the most common sarcomeric genes in the Czech population. 3. To find echocardiographic parameters useful in determining the genotype of relatives before the development of phenotype. Results: In a cohort of 95 patients with HCM we identified a novel genetic variant in a conserved spot of NEBL gene (p.H171R) in one patient. The variant was not found in a control population and was predicted to have a damaging effect on the protein’s structure. In a cohort of 48 HCM patients tested for mutations in the most common sarcomeric genes, we found a significant association between a younger age at diagnosis and reverse morphology of interventricular septum and the presence of mutation. In a group of 20 genetically tested relatives, we confirmed the role of a combined echocardiographic index to identify genotype positive individuals. Conclusion: Genetic testing is a useful tool in diagnostics of HCM. It allowed us to identify a mutation in a novel candidate gene for HCM, define factors associated with the presence of mutations in sarcomeric genes and factors capable of determining the genotype status of relatives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D. 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 555 kB