velikost textu

Pomocné markery při sledování pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pomocné markery při sledování pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy
Název v angličtině:
Diagnostic markers in patients in early stage of multiple sclerosis
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Eva Hynčicová
Školitel:
doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Id práce:
153691
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Neurologická klinika (13-442)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná dizertační práce se zabývá stanovením pomocných markerů pro zhodnocení vývoje onemocnění u pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a analýzou laboratorních markerů účinnosti léčby u pacientů léčených interferonem beta (IFNβ). Tato práce je výsledkem 4 studií. První studie se zabývala hodnocením kognitivního postižení a jeho strukturálních korelátů u pacientů s CIS. Pomocí rozsáhlého neuropsychologického vyšetření a magnetické rezonance (MR) s volumetrickou analýzou jsme prokázali přítomnost kognitivního postižení u 18-37 % pacientů s CIS v téměř všech kognitivních doménách a mozkovou atrofii především ve fronto- temporálním kortexu a thalamu. Dále jsme u těchto pacientů prokázali souvislost mezi zrakově prostorovými funkcemi a objemem bílé hmoty mozku. Další dvě studie se zabývaly neuropsychiatrickými příznaky, životní spokojeností, kvalitou života a jejich vzájemnými vztahy. Jedna z těchto studií hodnotila i MR strukturální koreláty neuropsychiatrických příznaků. Pomocí baterie cílených dotazníků jsme u pacientů s CIS prokázali přítomnost depresivních příznaků a úzkosti, menší životní spokojenost, nižší kvalitu života a vzájemný úzký vztah mezi nimi. Kvalita života více souvisela s udávanými kognitivními obtížemi než tíží klinického postižení. Ve studii s MR byl dále prokázán vztah mezi neuropsychiatrickými příznaky, objemem bílé hmoty mozku a objemem lézí v temporální, okcipitální a inzulární oblasti. Čtvrtá studie se zabývala hodnocením laboratorních známek účinnosti léčby IFNβ pomocí stanovení hladin mRNA Myxovirus resistance proteinu (MxA) a neutralizačních protilátek (NAbs). V této studii jsme neprokázali vztah mezi vstupní hladinou mRNA MxA a odpovídavostí na terapii IFNß, souvislost mezi klinickou aktivitou a hladinou mRNA MxA ani rozdíl v průměrné hladině mRNA MxA mezi stabilizovanými a klinicky aktivními pacienty, kteří byli NAbs negativní. Prokázali jsme však, že NAbs negativní pacienti tvoří heterogenní skupinu, kdy u části z nich dochází k poklesu mRNA MxA, a je proto žádoucí kromě vyšetření NAbs také provádět vyšetření mRNA MxA. Výsledky našich studií naznačují, že kognitivní postižení je přítomno až u jedné třetiny pacientů s CIS a zahrnuje téměř všechny kognitivní domény. U pacientů s CIS se také vyskytují depresivní a úzkostné příznaky, které souvisí s menší životní spokojeností a horší kvalitou života těchto pacientů. Pacienti s CIS mají dále vyjádřenou kortikální i subkortikální atrofii a naše výsledky naznačují vztah mezi atrofií bílé hmoty, narušením zrakově-prostorových funkcí a přítomností neuropsychiatrických příznaků, které také souvisí se zvýšeným objemem lézí v určitých oblastech mozku. Nepotvrdili jsme vztah mezi vstupní hladinou mRNA MxA, odpovídavostí na terapii IFNß a klinickou aktivitou u NAbs negativních pacientů, ale prokázali jsme, že NAbs negativní pacienti nemají vždy zachovaný efekt terapie IFNβ. Výsledky naší práce mohou napomoci identifikovat další markery vhodné k monitoraci vývoje onemocnění a odpovídavosti na terapii u pacientů v časných stadiích roztroušené sklerózy, což umožní zahájit cílenou léčbu vedoucí ke zlepšení kvality života těchto pacientů a oddálení invalidity. Klíčová slova: klinicky izolovaný syndrom, kognitivní deficit, neuropsychiatrické příznaky, kvalita života, magnetická rezonance, interferon ß, Myxovirus resistance protein A, neutralizační protilátky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aims of the thesis were to assess diagnostic markers for monitoring of the disease progression in patients with clinically isolated syndrome (CIS) and laboratory markers of efficacy of the interferon beta (IFNß) therapy. This thesis includes 4 studies. The first study was focused on evaluation of cognitive impairment and its structural correlates in patients with CIS. Using comprehensive neuropsychological testing and brain magnetic resonance imaging (MRI) with volumetric analyses we found cognitive impairment in 18–37 % of CIS patients in almost all cognitive domains. Brain volume was reduced predominantly in fronto- temporal regions and the thalamus. Next, visuo-spatial impairment was associated with lower white matter volume in patients with CIS. The two other studies evaluated neuropsychiatric symptoms, life satisfaction, health-related quality of life and their mutual relationships. In addition, one of these two studies evaluated structural correlates of neuropsychiatric symptoms on brain MRI. Using a battery of specific questionnaires, we demonstrated depressive symptoms and anxiety in patients with CIS, lower life satisfaction, lower health-related quality of life and close mutual relationships. The quality of life was associated more with cognitive functioning than with disability in patients with CIS. Neuropsychiatric symptoms were related to white matter atrophy and increased lesion load volume in temporal, occipital and insular area. The fourth study was focused on evaluation of laboratory markers of efficacy of the IFNβ therapy by using levels of Myxovirus resistance protein (MxA) and neutralizing antibodies (NAbs). We did not find association between baseline MxA mRNA levels and responsiveness to IFN β therapy. Next, there was no association between clinical activity and levels of mRNA MxA. In NAbs negative patients, mean levels of MxA mRNA did not significantly differ between the groups classified based on the relapse status. However, we found that NAbs negative patients form a heterogeneous group and it is desirable to evaluate levels of MxA mRNA in addition to NAbs assessment. The results of our studies suggest that cognitive impairment is present in up to one third of CIS patients and includes almost all cognitive domains. Depressive and anxiety symptoms are 13 present in patients with CIS and are related to lower life satisfaction and lower health-related quality of life. CIS patients have cortical and subcortical atrophy and there is relationship between white matter atrophy, visual-spatial impairment, and neuropsychiatric symptoms, which are also related to increased lesion load volume in certain brain areas. We did not confirm the relationship between the baseline levels of MxA mRNA, responsiveness to IFNβ therapy and clinical activity in NAbs negative patients. However, we found that in NAbs negative patients the effect of IFNβ therapy may not always be preserved. The results of our studies may help in identifying the specific markers for monitoring of disease progression and responsiveness to therapy in patients in the early stages of multiple sclerosis, which allows us to initiate a specific treatment leading to improvement of their health-related quality of life and to delay the progression of their disability. Key words: clinically isolated syndrome, cognitive impairment, neuropsychiatric symptoms, quality of life, magnetic resonance, interferon ß, Myxovirus resistance protein A, neutralizing antibodies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Eva Hynčicová 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Eva Hynčicová 367 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Eva Hynčicová 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. 3.88 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.32 MB