text size

Štěpán Vilém Kinský jako císařský vyslanec v Rusku Petra Velikého v letech 1721–1722. Acta Legationis Moscoviticae aneb Diplomatické relace jako raně novověký pramen.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Štěpán Vilém Kinský jako císařský vyslanec v Rusku Petra Velikého v letech 1721–1722. Acta Legationis Moscoviticae aneb Diplomatické relace jako raně novověký pramen.
Titile (in english):
Stephan Wilhelm Kinsky as the Imperial Envoy in Russia of Peter the Great, 1721 – 1722. Acta Legationis Moscoviticae or Diplomatic Relations as a Early Modern Source.
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Anežka Hrebiková
Supervisor:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Opponent:
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Thesis Id:
153617
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (ARCH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/09/2016
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Štěpán Vilém Kinský, Rusko, Petr Veliký, diplomatické relace, Acta Legationis Moscoviticae
Keywords:
Stephan Wilhelm Kinsky, Russia,Peter the Great,Diplomatic relations, Acta Legationis Moscoviticae
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou diplomatických relací Acta Legationis Moscoviticae. Jedná se o zprávy, které zasílal do Vídně císařský vyslanec Štěpán Vilém Kinský během svého působení na carském dvoře v Petrohradu a v Moskvě v letech 1721-1722. Na základě tohoto pramene je zájem soustředěn na průběh diplomatické mise Kinského a na úkoly, které měl v rámci své funkce splnit. Práce si mimojiné klade za úkol zhodnotit diplomatické relace jako pramen k dějinám diplomacie a mezinárodních vztahů. Představen je život a kariéra Štěpána Viléma Kinského a jeho osobnost. Prostor je rovněž věnován nejdůležitějším krokům Petra I. ve vymezeném období, především uzavření Nystadského míru, prohlášení se za imperátora a vydání nástupnického manifestu. Práce se rovněž snaží vykreslit přelomové období v Ruském impériu po konci severní války a zaměřuje se na atmosféru tehdejší dvorské společnosti. Kladena je otázka, jaké body instrukcí od vídeňského dvora se českému šlechtici podařilo splnit, a v jakých neuspěl. Kinského mise je zde pojímána jako součást procesu vyjednávání habsburské monarchie a Ruského impéria o vzájemném spojenectví.
Abstract:
Abstract The aim of presented dissertation is the analysis of diplomatic relations Acta Legationis Moscoviticae. These relations are reports, which were sented to Vienna by imperial envoy Stephan Wilhelm Kinsky during his activity on the tsarist court in Sankt-Peterburg and Moscow in 1721-1722. On the basis of this source, the main interest is concentrated on the course of Kinskys diplomatic mission and on tasks, which he should fulfil as the envoy. The dissertation, beside other things, puts the task to evaluate diplomatic relations as the source for history of diplomacy and history of international relations. In the dissertation is introduced life and career of Stephan Wilhelm Kinsky and his personality. The attention is also paid to the most importants measures of Peter I. in defined period, mainly the concluding of Treaty of Nystad, proclaiming Peter as Emperor of All Russia and issue of manifesto about successory. The dissertation also tries to depict the turning period in Russian Empire after the end of Great Northern War and focuses on the atmosphere of court society at that time. The dissertation puts the question, which of points of instructions from Vienna court were fulfilled or not fulfilled by bohemian nobleman. The Kinskys mission is approached as the part of process of negotiation about mutual alliance between the Habsbourg Monarchy and the Russian Empire.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Anežka Hrebiková 1.06 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Anežka Hrebiková 1.64 MB
Download Abstract in czech Bc. Anežka Hrebiková 185 kB
Download Abstract in english Bc. Anežka Hrebiková 187 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 859 kB
Download Opponent's review doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. 1.49 MB
Download Defence's report 152 kB