velikost textu

Senzorické a senzitivní dysfunkce u neurodegenerativních postižení bazálních ganglií.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senzorické a senzitivní dysfunkce u neurodegenerativních postižení bazálních ganglií.
Název v angličtině:
Sensory and sensitive dysfunctions in neurodegenerative disorders of the basal ganglia.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Aleš Kopal, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
Id práce:
153578
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, kontrastní senzitivita, barevná diskriminace, optická koherenční tomografie, Test parfémovaných fixů, Nový test libosti vůně
Klíčová slova v angličtině:
Parkinson's disease, Huntington's disease, contrast sensitivity, color discrimination, optical coherence tomography, Odourized markers test, New test of odor pleasantness
Abstrakt:
ABSTRAKT Komplexní činnost bazálních ganglií je ovlivněna četnými senzorickými a senzitivními stimuly. V předkládaných studiích se zabýváme čichem a zrakem, jejichž parametry jsme zkoumali u neurodegenerativních onemocnění bazálních ganglií - Parkinsonovy nemoci (PN) a Huntingtonovy nemoci (HN). V první studii se věnujeme použití Testu parfémovaných fixů (Odourized Markers Test - OMT) s cílem zjistit jeho použitelnost k detekci čichových prahů u pacientů s PN a dále zjistit, zda odliší neurodegenerativní poruchy čichu od poruch čichu jiné etiologie. Výsledky ukazují, že OMT je použitelný u pacientů s PN, je srovnatelný s testem Sniffin’ Sticks, neboť dokládá nižší bodové zisky u pacientů s PN ve srovnání se zdravými osobami, neodliší však jiné etiologie poruchy čichu. V další studii jsme demonstrovali vyšetření libosti čichových stimulantů u pacientů s PN pomocí Nového testu libosti vůně (NTLV). Zjišťovali jsme vhodnost a validitu jeho použití. Zjistili jsme, že pacienti s PN měli nižší skóre hodnocené libosti odorantů oproti zdravé skupině v korelaci s testy Sniffin’ Sticks a OMT. V následující studii jsme zkoumali, zda pacienti s PN se zrakovými halucinacemi (PNH+) mají přítomné strukturální a funkční změny sítnice zjistitelné pomocí optické koherenční tomografie (OCT) a pomocí 2,5% kontrastní senzitivity v porovnání s pacienty PN bez halucinací (PNH-). Nezjistili jsme žádné statisticky signifikantní rozdíly v tloušťce peripapilární vrstvy retinálních nervových vláken (RNFL), v makulární tloušťce a objemu a ani v 2.5% kontrastní senzitivitě mezi pacienty PNH+ a PNH-. V závěrečné části práce prezentujeme studii, ve které jsme zjišťovali, jaké jsou u pacientů s HN strukturální a funkční parametry retiny měřené pomocí OCT a Pelli-Robson Contrast sensitivity testu a Farnsworth D-15 Color testu. Nezjistili jsme žádné statisticky signifikantní rozdíly v průměrné tloušťce RNFL, v tloušťce temporálního segmentu RNFL a v makulárním objemu mezi pacienty s HN a zdravými kontrolami. Nenašli jsme také žádnou patologii v kontrastní senzitivitě u pacientů s HN. Klíčová slova: Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, kontrastní senzitivita, barevná diskriminace, optická koherenční tomografie, Test parfémovaných fixů, Nový test libosti vůně
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Complex functions of the basal ganglia are affected by numerous sensory and sensitive stimuli. In our studies, we investigated parameters of sense of smell and vision in neurodegenerative diseases of the basal ganglia - Parkinson's disease (PD) and Huntington's disease (HD). In the first study, we use Odourized Markers Test (OMT) to determine its applicability in PD patients, and to determine whether it distinguishes olfactory disorders between neurodegenerative and other disorders. Results show that OMT is applicable for PD patients and comparable to Sniffin’ Sticks as it demonstrates gains of lower scores in PD patients compared to healthy subjects, but they do not differentiate other etiology of olfactory disorders. In the next study, we tested the pleasantness of odor stimulants in PD patients using New test of odor pleasantness (NTOP). We investigated suitability and validity of its use. We found that PD patients had lower odor rating score compared to healthy group correlated with Sniffin’ Sticks and OMT. In the following study, we examined whether PD patients with visual hallucinations (PDH+) have structural retinal changes measured by optical coherence tomography (OCT) and functional retinal changes examined by 2,5% contrast sensitivity test compared to PD patients without hallucinations (PDH-). We found no statistically significant differences in peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness, macular thickness and volume, nor in 2.5% contrast sensitivity test between PDH+ and PDH-. In the final part of the work we presented the study in which retinal structural parameters measured by OCT and retinal functional parameters measured by Pelli-Robson Contrast Sensitivity Test and Farnsworth D-15 Color Test were investigated in HD patients. We found no statistically significant differences in mean RNFL thickness, RNFL temporal segment thickness, and macular volume between HD patients and healthy controls. We found no pathology in contrast sensitivity in HD patients and the results of color discrimination were ambiguous. Key words: Parkinson's disease, Huntington's disease, contrast sensitivity, color discrimination, optical coherence tomography, Odourized markers test, New test of odor pleasantness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Aleš Kopal, Ph.D. 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Aleš Kopal, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Aleš Kopal, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Aleš Kopal, Ph.D. 931 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Jan Roth, CSc. 1.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 1.45 MB