velikost textu

Detekce cirkulujících nádorových buněk a jejich klinická aplikace u pacientů s biopticky ověřeným karcinomem prostaty.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce cirkulujících nádorových buněk a jejich klinická aplikace u pacientů s biopticky ověřeným karcinomem prostaty.
Název v angličtině:
Detection of circulating tumour cells and their clinical application in patients with bioptically proven prostate cancer.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Id práce:
153556
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00720)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
karcinom prostaty, kastračně-rezistentní karcinom prostaty, cirkulující nádorové buňky
Klíčová slova v angličtině:
prostate cancer, castration-resistant prostate cancer, circulating tumor cells
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod a cíle studie Cirkulující nádorové buňky (circulating tumour cells – CTC) představují slibný způsob identifikace pacientů s kastračně – rezistentním karcinomem prostaty (castration – resistant prostate cancer – CRPC), kteří budou profitovat z často náročné cytotoxické léčby. Cílem této práce bylo zhodnocení prognostického významu CTC u pacientů s CRPC léčených docetaxelem. V rámci projektu jsme také testovali různé možnosti kultivace CTC a stanovení jejich genetického profilu včetně genetického profilu histologických preparátů v době diagnózy. Metodika Do prospektivní studie bylo zařazeno celkem 39 pacientů, kteří splňovali kritéria CRPC, indikovaných k chemoterapii docetaxelem. Odběr krve pro analýzu CTC byl proveden u všech pacientů před zahájením chemoterapie a v den podání čtvrtého nebo pátého cyklu docetaxelu. Paralelně byly CTC kultivovány. Izolace a detekce CTC byla provedena pomocí systému AdnaTest, který spočívá v imunomagnetické separaci a následné detekci mRNA z lyzátu CTC. Primárním cílem studie bylo zhodnotit celkové přežití (overall survival – OS) pacientů. Analýza OS byla zkoumána pomocí Kaplan – Meierovy metody odhadu distribuční funkce přežití. Vliv jednotlivých faktorů byl testován pomocí Log–rank testu, Wilcoxon testu a Coxova regresního modelu. Výsledky Do analýzy přežití vstoupilo celkem 30 mužů. Cirkulující nádorové buňky byly detekovány celkem u 33 z 39 (84,6 %) pacientů před chemoterapií a u 17 z 32 (53,1 %) během chemoterapie. Střední doba OS byla 15,3 (0,9–35,2) měsíců. Nejdelší OS bylo zaznamenáno u čtyř pacientů, kteří byli hodnoceni jako CTC negativní v obou odběrech. Během projektu jsme také testovali možnost detekce CTC u pacientů před radikální prostatektomií. U žádného pacienta jsme nezjistili přítomnost CTC v krevním vzorku včetně dvou pacientů s pozitivním uzlinovým nálezem po výkonu. Vyšetřili jsme také dva pacienty s vysokou hodnotou prostatického specifického antigenu při negativní biopsii prostaty, u žádného nebyly CTC zjištěny. Dále jsme vyšetřili celkem 41 pacientů na přítomnost androgenního receptoru (AR). Koncentrace fragmentu AR byla ve vzorku odebraném během chemoterapie 1,5 – 11 x nižší ve srovnání se vzorkem odebraným před chemoterapií. V rámci kultivace CTC se nejvíce osvědčila metoda izolace mononukleární vrstvy buněk a její následná kultivace v Roswell Park Memorial Institute médiu s přídavkem fetálního telecího séra. Provedli jsme také optimalizaci metody zpracování histologických preparátů pro izolaci mRNA a pro následnou analýzu exprese vybraných genů. Závěr Analýza CTC může přispět k určení prognózy pacientů s CRCP, u kterých je indikována chemoterapie docetaxelem. Kultivace CTC a stanovení jejich genetického profilu včetně srovnání s genetickým profilem karcinomu prostaty v době diagnózy může dále zpřesnit odhad odpovědi na cytotoxickou léčbu. Projekt byl podpořen granty IGA NT 12205–5/2011 a MZ ČR – RVO VFN64165. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction and aim of the study Circulating tumor cells (CTCs) are a promising tool of identifying patients with castration– resistant prostate cancer (CRPC) who will benefit from often demanding cytotoxic therapy. The aim of this work was to evaluate the prognostic significance of CTC in docetaxel–treated CRPC patients. During the project, we also tested the various methods of CTC cultivation and studied their genetic profile as well as the genetic profile of histological specimen at the time of diagnosis. Patients and methods A total of 39 patients who met the CRPC criteria and were indicated for docetaxel chemotherapy were included in the prospective study. Blood collection for CTC analysis was done in all patients before chemotherapy and on the first day of the fourth or fifth cycle of docetaxel. In parallel, CTCs were cultivated. Isolation and detection of CTC was done using the AdnaTest system, which consists of immunomagnetic separation and subsequent detection of mRNA from the CTC lysate. The primary objective of the study was to evaluate the overall survival (OS) of patients. Survival analysis was performed using the Kaplan–Meier method of estimating the survival distribution function. The impact of individual factors was tested using the Log–rank test, the Wilcoxon test and the Cox regression model. Results Data of a total of 30 patients were used in the survival analysis. Circulating tumor cells were detected in a total of 33 out of 39 (84.6 %) patients before chemotherapy and 17 out of 32 (53.1 %) during docetaxel treatment. The mean OS was 15.3 (0.9–35.2) months. The longest OS was recorded in four patients who were CTC negative in both samples. During the project, we also tested the possibility of CTC detection in patients before radical prostatectomy. We did not detect CTC in any patient, including two patients with positive lymph nodes after surgery. We also tested two patients with high prostate–specific antigen levels and negative prostate biopsy, and no CTC were detected. In addition, we examined a total of 41 patients for the presence of androgen receptor (AR). The concentration of the AR fragment in the sample taken during docetaxel treatment was 1.5 to 11 times lower compared to the sample taken before chemotherapy. Regarding the methods of cultivation, the isolation of the mononuclear cell layer and its subsequent cultivation in the Roswell Park Memorial Institute medium with the addition of fetal calf serum proved to be the most efficient. We have also optimized the method of histological specimen processing for mRNA isolation and for subsequent analysis of expression of selected genes. Conclusion Analysis of CTC can help estimate the prognosis of CRCP patients who are indicated for docetaxel therapy. Cultivation of CTC and determination of their genetic profile, including comparison with the genetic profile of prostate cancer at the time of diagnosis, can further improve the estimation of response to cytotoxic therapy. The project was supported by grants IGA NT 12205–5 / 2011 and MZ ČR – RVO VFN64165. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. 3.92 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 520 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 465 kB