velikost textu

Kolorektální karcinom – od patogeneze ke screeningu. Kolorektální karcinogeneze u ulcerózní kolitidy s primární sklerózující cholangitidou a problematika screeningu kolorektálního karcinomu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolorektální karcinom – od patogeneze ke screeningu. Kolorektální karcinogeneze u ulcerózní kolitidy s primární sklerózující cholangitidou a problematika screeningu kolorektálního karcinomu.
Název v angličtině:
Colorectal cancer – from patogenesis to screening. Colorectal carcinogenesis in ulcerative colitis with primary sclerosing cholangitis and the issue of the screening of the colorectal cancer.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Pavel Wohl, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jozef Škarda, Ph.D.
RNDr. Martin Gregor, Ph.D.
Konzultant:
doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
Id práce:
153535
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolorektální karcinom; karcinogeneze; ulcerózní kolitida; PSC; p53; screening; Markovův model
Klíčová slova v angličtině:
Colorectal carcinoma; carcinogenesis; ulcerative colitis; PSC; p53; Screening strategies; Markov chain
Abstrakt:
SOUHRN Kolorektální karcinom (KRCA) je ve většině civilizovaných zemí na předním místě mortality a morbidity. Disertační práce je zaměřena na vybrané aspekty patogeneze kolorektálního karcinomu a problematiku jeho screeningu. Cílem první studie bylo zhodnocení exprese slizničních markerů kolorektální karcinogeneze u ulcerózní kolitidy (p53, COX-2, bcl-2). Do studie byli zařazeni nemocní s aktivní ulcerózní kolitidou (UCA), ulcerózní kolitidou v remisi (UCR), primární sklerózující cholangitidou se současnou přítomností UC (PSC-UC), nemocní po transplantaci jater pro PSC (OLT) a kontrolní soubor (N). Zjistili jsme významně zvýšenou expresi p53 v nedysplastické sliznici u PSC- UC ve srovnání s UCA, OLT, UCR a N, což může být známkou vyššího neoplastického potenciálu PSC. Statisticky významná korelace byla zjištěna mezi přítomností PSC a expresí p53. Skupina OLT na rozdíl od PSC-UC překvapivě nevykazovala žádnou expresi p53 v nedysplastické sliznici. Patogeneticky se PSC může podílet na zvýšené expresi p53. Zmíněný nález by mohl podporovat hypotézu založenou na možném patofyziologickém vlivu jater/PSC na p53-indukované kolorektální karcinogenezi. Dále konstatujeme, že námi nalezená korelace exprese COX-2 a p53, stejně jako zvýšená exprese bcl-2 u UCA proti N mohou podporovat vliv zánětu v procesu kolorektální karcinogeneze. Předmětem druhé studie bylo porovnání 4 screeningových programů a optimalizace screeningu pomocí Markovova modelu. V rámci naší studie byl screening KRCA hodnocen z hlediska optimalizace screeningových metod a načasování doby provedení koloskopie jakožto primární screeningové metody. Podle uvedeného Markovova modelu je nejefektivnější metodou snížení incidence KRCA strategie dvou koloskopií za život při jejich správném načasování. Pokud bychom vzali v potaz i náklady na léčbu KRCA, bude optimální strategií metoda dvou koloskopií za život. Výsledky dále ukazují, že efektivní načasování strategie jedné koloskopie za život je ve věku do padesáti let života. Vhodné je i načasování druhé koloskopie za život, protože efektivita metody dvou koloskopií má svoji specifickou časovou závislost. Optimální načasování závisí na statistických parametrech inkorporovaných do modelu, které jsou specificky různé pro odlišné populace. Proto nelze dát všeobecné doporučení. Nicméně, v námi aplikovaném modelu se pro načasování druhé koloskopie jeví jako ideální věk 59 let. Klíčová slova: kolorektální karcinom – karcinogeneze – ulcerózní kolitida – PSC – p53 – screening – Markovův model
Abstract v angličtině:
SUMMARY Colorectal carcinoma (CRC) ranks high in mortality and morbidity in most developed countries. Following theses focus on specific aspects of colorectal carcinoma pathogenesis including the issue of screening. The goal of the first study was assessment of expression of epithelial markers of colorectal carcinogenesis p53, COX-2, bcl-2. The study included patients with active ulcerative colitis (UCA), ulcerative colitis in remission (UCR), primary sclerosing cholangitis with ulcerative colitis (PSC-UC) (PSC), patients after liver transplantation for PSC (OLT) and a control group (N). We found significantly increased expression of tumour suppressor gene p53 in non-dysplastic mucosae in PSC-UC compared with UCA, UCR, OLT, and N, which may indicate higher neoplastic potential of PSC. Statistically significant correlation was found between PSC incidence and p53 expression. Surprisingly, OLT showed no p53 expression in non-dysplastic mucosa compared with PSC-UC. This indicates that PSC may contribute to increased expression of p53 and p53-induced colorectal carcinogenesis. Furthermore, a correlation between expression of p53 and COX-2 together with the increased expression of bcl-2 in UCA compared to N can support the role of inflammation in colorectal carcinogenesis. The goal of the second study was comparison of 4 screening programs using the Markov model. In this study we investigated CRC screening from the perspective of screening method optimalization and timing of colonoscopy examination as a primary screening methods. In our model, two colonoscopy examinations during lifetime turn out to be the most effective strategy to reduce CRC mortality depending on appropriate timing. However, when CRC treatment costs are included, it represents the most cost-effective strategy. The output of our model demonstrated that optimum timing of the first colonoscopy in life falls before 50 years of age. It is desirable to time also the second colonoscopy in life because it is non-random and displays specific time-dependance. The optimum timing strongly depends on statistical parameters incorporated into the model, which are specific for different populations defying universal reccomendations. According to our model, the dependance is non- monotonous but represents a minimum from the timing perspective. The model suggests that optimum timing of the second colonoscopy is 59 years of age. Keywords : Colorectal carcinoma – carcinogenesis – ulcerative colitis – PSC – p53 – Screening strategies – Markov chain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 9.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 950 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jozef Škarda, Ph.D. 688 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Gregor, Ph.D. 662 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSC. 674 kB