velikost textu

Protekce ischemického myokardu v časných fázích ontogenetického vývoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protekce ischemického myokardu v časných fázích ontogenetického vývoje
Název v angličtině:
Protection of the ischemic myocardium during early stages of the ontogenetic development
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Michaela Adamcová, CSc., Ph.D.
MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
Id práce:
153520
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav patologické fyziologie (13-312)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Neonatální srdce se vyznačují vysokou odolností k ischemicko-reperfuznímu (I/R) poškození a nemohou být dále chráněna pomocí ischemického preconditioningu (IPC). O ischemickém postconditioningu (IPoC) u neonatálních srdcí není doposud nic známo. Potkaní srdce izolována ve stářích 1., 4., 7. a 10. postnatální den byla perfundována dle Langendorffa. Srdce byla vystavena 40-ti nebo 60-ti minutové ischemii a reperfuzi do maxima obnovy síly kontrakce. IPoC byl navozen protokoly 3x10s, 3x30s, 3x60s a 5x10s. Odolnost k ischemii se nezměnila mezi dny 1 a 4, ale klesla ve dnech 7 a 10. 10. den ani jeden z protokolů IPoC 3x10s, 3x30s a 3x60s nevedl k signifikantní protekci, ani při prodloužení délky ischemie na 60 min. Protokol 3x30s (nejúčinnější z předchozích) byl poté aplikován ve dnech 1, 4 a 7 bez signifikantního účinku. Ovšem v další sérii pokusů protokol 5x10s signifikantní protektivní účinek 10. den už měl. IPC a IPoC v dospělých srdcích působí prostřednictvím mito-K-ATP kanálu a oxidu dusnatého (NO). Blokátor mito-K-ATP kanálu (5-HD) podaný 5 min před ischemií a prvních 20 minut reperfuze ovšem neměl efekt na odolnost neonatálních srdcí ani na IPoC 10. den. Další srdce byla použita pro analýzu 3-nitrotyrozinu (3-NT) a byly odebrány vzorky séra pro měření sérových nitrátů. Signifikantní rozdíl byl nalezen v sérových nitrátech mezi dny 1 a 10, avšak nikoliv v množství tkáňového 3-NT. Zjistili jsme, že neonatální srdce v období své vysoké odolnosti nemohou být chráněna pomocí IPoC. Byl nalezen rozdíl v produkci NO, ovšem ani mito-K-ATP kanál ani ROS zřejmě nehrají roli v odolnosti neonatálních srdcí k I/R poškození.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Neonatal hearts exhibit higher resistance to ischemia-reperfusion (I/R) injury and cannot be further protected by ischemic preconditioning (IPC). Nothing is known about ischemic postconditioning (IPoC) in neonatal hearts yet. Rat hearts isolated on postnatal days 1, 4, 7 and 10 were perfused according to Langendorff. Hearts were exposed to 40 or 60 min of ischemia and reperfusion up to the maximum recovery of developed force. IPoC was induced by protocols 3x10s, 3x30s, 3x60s and 5x10s. Tolerance to ischemia did not change from day 1 to day 4 but decreased to days 7 and 10. On day 10, none of the IPoC protocols 3x10s, 3x30s and 3x60s led to significant protection, not even when the ischemia was prolonged to 60 min. The 3x30s protocol (the most effective from the previous) was also applied on days 1, 4 and 7 without any significant effect. However, in the next series of experiments, protocol 5x10s had significant protective effect on day 10. IPC and IPoC in adult hearts act through mitochondrial- K-ATP channels and nitric oxide (NO). Surprisingly mito-K-ATP blocker (5-HD) administered 5 min before ischemia and during first 20 min of reperfusion had no effect on neonatal resistance or on IPoC on day 10. Another group of hearts was used for analysis of 3- nitrotyrosine (3-NT) and serum samples were taken to measure serum nitrates. Significant difference was found in serum nitrates between days 1 and 10 but not in tissue 3-NT amount. We found that neonatal hearts during the period of their high resistance cannot be further protected by IPoC. Difference in NO production was found, however neither mito-K-ATP nor ROS seem to play role in the neonatal resistance to I/R injury.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Doul, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Doul, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Doul, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Michaela Adamcová, CSc., Ph.D. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.32 MB