velikost textu

Patobiochemie inhibinu A a jeho využití v prenatálním screeningu vrozených vývojových vad

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Patobiochemie inhibinu A a jeho využití v prenatálním screeningu vrozených vývojových vad
Název v angličtině:
Pathobiochemistry of inhibin A and its application in prenatal screening of chromosomal abnormalities
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.
Id práce:
153512
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Program studia:
Biochemie a patobiochemie (P1412)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cíle: Prenatální testování je v současné době založeno na provádění ultrazvukového vyšetřování, stanovení některých biochemických látek a nejnověji také na analýze fragmentů mimobuněčné DNA plodu v krvi matky. Cílem práce bylo ověření, zda stanovení inhibinu A u těhotných žen může přispět ke zpřesnění výsledků prenatálního screeningu (stanovení rizik) Downova syndromu a tím také ke snížení počtu zbytečně prováděných invazivních zákroků, případně k lepší stratifikaci rizik při rozhodování o využití neinvazivního DNA testování. Metodika: Koncentrace inhibinu A byly měřeny pomocí paramagnetické částicové chemiluminiscenční imunoanalýzy na systému Access, Beckman Coulter. Vyhodnocení rizik screeningu bylo provedeno pomocí systému Alpha, LMS. Byly porovnávány výsledky ve dvou skupinách screeningových testů, triple testu a integrovaného testu. V prvním případě byla rizika v těchto dvou skupinách stanovena bez inhibinu A, a zahrnovala pouze výsledky s vysokým rizikem. Následně byly do screeningových protokolů zahrnuty výsledky inhibinu A a stávající rizika byla revidována. Výsledky: První skupina screeningových testů (triple test) zahrnovala celkem 277 těhotných žen. Druhá skupina (integrovaný test) zahrnovala 91 těhotných žen. Výsledná rizika u těhotných byla bez stanovení inhibinu A vyšší nebo rovna 1:300 (triple test), resp. 1:150 (integrovaný test). Ve sledovaných skupinách bylo následně provedeno měření inhibinu A a byl proveden přepočet rizik. V první skupině (triple test) došlo ke změně rizik na hodnoty nižší než 1:300 u 152 těhotných žen a ve druhé skupině (integrovaný test) u 47 těhotných žen. Naše studie prokázala, že přidání inhibinu A do screeningového protokolu triple testu a integrovaného testu významně ovlivňuje stratifikaci rizika výskytu Downova syndromu u plodů v těhotné populaci a snižuje počet pozitivních výsledků. Jeho zavedení do screeningového protokolu statisticky významně ovlivňuje distribuci rizik ve skupině žen s pozitivním výsledkem screeningu Downova syndromu a vede k rozdělení výsledků do dvou skupin. První skupina zahrnuje výsledky, u kterých došlo k potvrzení pozitivity a druhá skupina zahrnuje těhotné ženy, jejichž výsledek rizika přítomnosti Downova syndromu u plodu se po přidání inhibinu A změnil na negativní. Rozdíl v distribuci rizik byl u obou testovaných skupin signifikantní. Závěr: Lepší stratifikace rizik má praktický dopad pro provádění screeningu Downova syndromu v populaci. Získané výsledky ukazují, že zahrnutí inhibinu A do screeningových protokolů zpřesňuje výpočet rizik a snižuje počet pozitivních výsledků, čímž snižuje také počet indikací k provedení invazivních zákroků (CVS a AMC).
Abstract v angličtině:
Abstract Aims: Currently, prenatal testing is based on an ultrasound examination, the testing of certain biochemical markers and most recently, also on the analysis of fragments from the extracellular DNA of the fetus in the mother´s blood. The aim of this work was to verify whether inhibin A testing during pregnancy can help improve the results of prenatal screening (risk assessment) for Down syndrome and thus reduce the number of unnecessarily invasive procedures. Methods: The concentrations of inhibin A were measured using chemiluminescent immunoassay with paramagnetic particles on the Access system from Beckman Coulter. Risk assessments of screenings were performed using Alpha software, LMS. The results were compared in two groups of screening tests, a triple test and an integrated test. In the first case, the risks in these two groups were determined without inhibition A and included only high-risk results. Subsequently, the inhibin A results were included in the screening protocols and the existing risks were revised. Results: The first group of screening tests (triple test) included a total of 277 pregnant women. The second group (integrated test) included 91 pregnant women. The resulting risk for pregnant women without the determination of inhibin A was higher or equal to 1:300 (triple test), respectively 1:150 (integrated test). Inhibin A was then measured in the monitored groups and the risk was recalculated. In the first group (triple test), the risk was lower than 1:300 in 152 pregnant women and in the other group (the integrated test) in 47 pregnant women. Our study has proven that adding inhibin A to the triple and the integrated test screening protocols, significantly affects the risk stratification of Down syndrome in fetuses of the pregnant population and reduces the number of positive results. Inhibin A affects the statistic distribution of risk in the group of women that have a positive screening result and it causes the results to be divided into two categories. The first group includes the results of the confirmed positive and the second group includes pregnant women whose risk result for Down syndrome in the fetus changed to negative after adding inhibin A. The difference in risk distribution was significant in both groups tested. Conclusion. The results obtained show that the inclusion of inhibin A in screening protocols evaluates risk more precisely and reduces the number of positive results. Thereby, it also reduces the number of invasive procedures (CVS and AMC).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D. 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.87 MB