velikost textu

Výskyt roztroušené sklerózy u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výskyt roztroušené sklerózy u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD)
Název v angličtině:
Incidence of multiple sclerosis in patiens with inflammatory bowel diseases (IBD)
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Petra Ročková, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
doc. MUDr. Zdeňka Zádorová, Ph.D.
Id práce:
153465
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Interní klinika (13-341)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ročková Crohnova choroba (CD) patří spolu s ulcerosní kolitidou (UC) mezi nespecifické střevní záněty (IBD). Extraintestinální komplikace mohou postihnout téměř jakýkoli orgánový systém. Neurologické komplikace jsou pravděpodobně častější, než se předpokládalo a zůstávají poddiagnostikovány. Pacienti s IBD mají vyšší riziko rozvoje roztroušené sklerózy (RS) bez ohledu na terapii, kterou užívají. Se zavedením biologické terapie IBD pomocí protilátky proti tumor necrosis faktoru alfa (anti TNF-α) se objevuje čím dál víc prací poukazující na možnou souvislost mezi podáváním anti TNF-α a rozvojem RS. Stále však zůstává nejasné, zda podávání anti TNF-α může být samo o sobě příčinou rozvoje RS, či zda jeho užívání vede k exacerbaci preexistujícího, dosud klinicky němého demyelinizačního onemocnění. Většina dosud publikovaných dat podporuje druhou možnost. Tyto výsledky nás vedly k úvaze, že preselekce pacientů s IBD bez preklinických známek demyelinizace před zahájením terapie anti TNF-α může zvýšit bezpečnost této léčby. Cílem naší práce bylo vytvoření neurologického a MRI screeningu pacientů s IBD před zahájením terapie anti TNF-α a vyloučení pacientů rizikových pro rozvoj RS z této terapie. Dalším cílem bylo dlouhodobé sledování těchto pacientů a ozřejmení vztahu mezi terapií anti TNF-α a rozvojem RS u pacientů s IBD. Do prospektivní studie bylo zahrnuto 50 pacientů s Crohnovou chorobou (30 pacientů na terapii anti TNF-α, 20 kontrol), kteří byli sledováni více než dva roky. Tito pacienti byli vyšetření před zahájením terapie a následně po 1,5 roce. V rámci screeningu byly zachyceny známky demyelinizace u 2 pacientů, kteří byli z terapie vyloučení. U jednoho z nich byla potvrzena diagnóza RS, v druhém případě se jedná o radiologicky izolovaný syndrom (RIS) dosud bez klinických známek RS. Po 1,5 roce sledování nebyly zaznamenány žádné změny v neurologickém nálezu či na MRI mozku ve skupině léčených pacientů ani ve skupině kontrol. Po zhodnocení výsledků prospektivní studie byla provedena statistická analýza dat souboru 97 pacientů s Crohnovou chorobou, kteří byli na našem pracovišti vyšetření a sledování od roku 2008 do roku 2017. Ve skupině pacientů léčených anti TNF-α (78 pacientů) nebyl zaznamenán žádný nový případ rozvoje demyelinizace. Výsledky obou analýz podporují hypotézu, že terapie anti TNF-α u pacientů bez preklinických známek demyelinizace je dlouhodobě bezpečná. Neurologický screening pacientů s IBD před zahájením terapie anti TNF-α zvyšuje bezpečnost této terapie. Zároveň jsme potvrdili, že výskyt demyelinizačních změn je u pacientů s IBD vyšší než v běžné populaci bez ohledu na užívanou terapii. Klíčová slova – demyelinizační onemocnění, roztroušená skleróza, nespecifické střevní záněty, Crohnova choroba, tumor necrosis faktor alfa.
Abstract v angličtině:
Ročková Summary Inflammatory bowel diseases (IBD) – Crohn´s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) are associated with various extraintestinal manifestations (EM). These manifestations may involve virtually any organ system. Neurological manifestations are not regarded as very common, but they are probably underdiagnosed. Patients with IBD have higher risk of developing multiple sclerosis (MS) regardless of therapy manner they use. There are quite a lot of publications describing relationship between developing multiple sclerosis and therapy with monoclonal antibody against tumor necrosis alpha (anti TNF-α). However, it remains to be shown whether anti-TNF-alpha itself causes MS or merely acts as a trigger, exacerbating preexisting subclinical CNS damage during chronic anti- TNF-α treatment. Majority of published cases support the second possibility. These results let us to define a hypothesis, that preselection of patients with IBD without any preclinical signs of demyelination before the initiation of anti TNF- a therapy may improve patient safety. The aim of our project was to develop neurological and magnetic resonance (MRI) screening of patients with IBD before anti TNF- α therapy initiation and subseqently exclusion of patients wth high risk of developing MS. The second aim was to follow up on the neurological and magnetic resonance imaging (MRI) status of patients with IBD who were undergoing long-term therapy with anti- TNF-α and clarify the relationship between anti TNF- α therapy and developing MS in patients with IBD. 50 patients with Crohn´s disease were included in the prospective phase of the study and observed for more than two years. Among these patients, 30 were treated with anti-TNF-α, whereas in the remaining 20, biological treatment was not indicated and they were followed as controls. All these patiens underwent detailed examination at baseline and after approximately 1,5 year. 2 patients with signs of demyelination were excluded from anti TNF-α therapy. One of them fulfilled McDonald criteria for MS. The second patient is observed with the diagnosis of radiologic isolated syndrome (RIS) without any clinical signs of MS to date. There were no significant changes in neurostatus or MRI findings either in the treated or control group after 1,5 year of observation period. After evaluation of these results we performed statistic analysis of 97 patients with Crohn´s disease, who were examined and observed in our deparment between 2008 and 2017. We haven´t found any new case of demyelination in the group of patients on anti TNF-α therapy (78 patients). The resuls of both analysis support our hypothesis, that long term anti TNF-α therapy in patients without any preclinical signs of demyelination seems to be safe. Neurological screening of patients with IBD before the beginning of anti TNF-α can increase the safety of this treatment. Simultaneously we have confirmed higher incidence of demyelination among IBD patients regardless the therapy manner. Key words – demyeination, multiple sclerosis, inflammatory bowel disease, Crohn disease, tumor necrosis factor alfa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Petra Ročková, Ph.D. 2.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Petra Ročková, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Petra Ročková, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeňka Zádorová, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.24 MB