velikost textu

Systém financování zdravotní péče v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém financování zdravotní péče v České republice
Název v angličtině:
The system of financing health care in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Kolbasová
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
153442
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční zdroje poskytovatelů zdravotní péče, Financování zdravotní péče (modely a formy), Úhradové mechanismy, Úhradová vyhláška, Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, Následná intenzivní péče, Následná ventilační péče, Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Klíčová slova v angličtině:
Financial resources of health care providers, Financing of health care (models and forms), Payment mechanisms, Reimbursement decree, List of medical procedures with point values, Follow-up intensive care, Follow-up ventilation care, Long-term intensive nursing care.
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat a posoudit vztah mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb se zaměřením na jeho nevyrovnanost, dominanci ze stran zdravotních pojišťoven, jakož i dopad této dominance na pacienta a celý systém zdravotnictví v České republice. Tato problematika se stala v současnosti velmi ožehavou z důvodu akcentování priority zdravotnictví ze strany politických představitelů, kdy toto je často velmi významným tématem lokální politiky, a též z důvodu pronikání businessu do zdravotnictví. Cílem této práce je následně dojít k závěru o dlouhodobé udržitelnosti a vyrovnanosti přístupu současného systému úhrad k poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i nastínění jiných možných scénářů vývoje. Cestou k tomuto závěru je pak zaměření se na popis současných východisek poskytování zdravotní péče, zaměření se na její financování a analýzu právní úpravy celé problematiky, jakož i shrnutí určujících soudních nálezů. Vyústění pak nachází v návrhu legislativních změn, jež by měly napravit distorzi v jednom ze segmentů poskytování zdravotních služeb, a to v poskytování následné intenzivní, následné ventilační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Z analýzy faktického stavu, jakož i z uvedených právních konsekvencí vyplývá, že současná podoba rámce poskytování zdravotních služeb není perfektní a má mnoho slabých míst. Úspěšnost jak současného, tak jakýchkoliv potencionálně nových systémů ve zdravotnictví je a vždy bude silně determinována výší prostředků, které bude mít systém k dispozici pro úhrady zdravotní péče. Poskytovatel zdravotních služeb bude z povahy samotného vztahu vždy slabším partnerem zdravotní pojišťovně, ale systém je možné alespoň částečně napřímit a nasměrovat k menší nerovnováze vztahu aplikací některých bazálních tržních mechanismů za předpokladu udržitelného a dostatečného financování systému zdravotnictví. Klíčová slova Finanční zdroje poskytovatelů zdravotní péče, Financování zdravotní péče (modely a formy), Úhradové mechanismy, Úhradová vyhláška, Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, Následná intenzivní péče, Následná ventilační péče, Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče.
Abstract v angličtině:
Abstract The system of financing health care in the Czech Republic This thesis aims to describe and assess the relationship between health insurance companies and healthcare providers. It focuses on its imbalances, dominance by health insurance companies, as well as the impact of this dominance on the patient and the entire Czech Republic health care system. This issue has become very acute at present because of the accentuation of health policy priorities by political leaders, especially it is often a very important topic of local politics, and also because of the penetration of business into healthcare. The next aim of this study is to conclude the long-term sustainability and balance approach of the current reimbursement system for providers of healthcare services, as well as outlining other possible scenarios. The way to this conclusion is a focus on the description of the current sources of health care provision, focus on its financing and the analysis of the legal regulation of the whole issues, as well as a summary of the determining court findings. The outcome is in the draft of legislative changes that should remedy the distortion in one of the segments of the providing of health services, namely in providing Follow-up intensive, Follow-up ventilation and Long-term intensive nursing care. The analysis of the factual situation as well as the legal consequences indicate that the current form of the healthcare service delivery framework is not perfect and has many weaknesses. The success rate of both current and any potentially new healthcare systems is and always will be strongly determined by the amount of funds available to the healthcare system. The healthcare provider will always be the weaker partner of the health insurance company, but the system can be at least partially straightened and direct to a lesser imbalance in the relationship by the application of some basic market mechanisms, assuming a sustainable and sufficient funding of the healthcare system. Keywords Financial resources of health care providers, Financing of health care (models and forms), Payment mechanisms, Reimbursement decree, List of medical procedures with point values, Follow-up intensive care, Follow-up ventilation care, Long-term intensive nursing care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Kolbasová 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Kolbasová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Kolbasová 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB