velikost textu

Nové markery kardiovaskulárního rizika v diagnostice a monitoraci léčby.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové markery kardiovaskulárního rizika v diagnostice a monitoraci léčby.
Název v angličtině:
Emerging cardiovascular risk markers in diagnostics and therapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Id práce:
153410
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Preventivní medicína (P5109)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kardiovaskulární oněmocnění, rizikové faktroy aterosklerózy, zánětlivé parametry, režimová opatření
Klíčová slova v angličtině:
cardiovascular disease, atherosclerosis risk factors, inflammatory markers, lifestyle measures
Abstrakt:
Abstrakt Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou dlouhodobě jednou z vedoucích příčin morbidity a mortality v rozvinutých zemích s komplexním vlivem jak na zdraví jednotlivce, tak i významným socioekonomickým dopadem. Snahou lékařů z mnoha oborů je v posledních desetiletích najít co možná nejlépe vypovídající rizikový faktor (RF) (či kombinaci několika RF), který by napomohl stanovení individuálního rizika rozvoje KVO. Tato stratifikace rizika slouží k identifikaci rizikových pacientů a intenzifikaci léčby, případně nastolení včasných preventivních opatření. V současné době je známo několik rutinně vyšetřovaných RF aterosklerózy, potažmo KVO, díky nimž je možné individualizovat zdravotní péči. Nicméně stále dochází k rozvoji KVO a výskytu náhlých příhod i u jedinců, kteří nesplňovali kritéria pro vysoce rizikové pacienty. Proto stále přetrvává snaha o nalezení co možná nejvíce specifického RF, v posledních letech je vkládána velká naděje v tzv. zánětlivé parametry, které hrají zásadní roli v rozvoji aterosklerózy. V naší práci jsme se věnovali vyšetřování hladin zánětlivých parametrů u specifických skupin pacientů (obézní děti a pacienti s metabolickým syndromem) a sledovali efekt poklesu hmotnosti při úpravě životního stylu. Hlavním pilířem našeho zájmu byl enzym fosfolypáza A2 asociovaná s lipoproteiny (Lp-PLA2), oxidované LDL částice (ox-LDL) a myeloperoxidáza (MPO). Výsledky obou dvou provedených studií prokázaly jednak jednoznačně zvýšený prozánětlivý stav organismu u obézních jedinců a pacientů splňujících kritéria metabolického syndromu. Tato skutečnost zcela jistě souvisí s již dokumentovaným vyšším rizikem rozvoje KVO u obézních, které ještě stoupá v případě metabolického syndromu. Dále jsme pozorovali pokles hodnot zánětlivých markerů po nastolení režimových opatření, v podobě redukční diety a pravidelné fyzické aktivity, následovaných redukcí hmotnosti. Vzhledem k opakovaně prokázané souvislosti elevace zánětlivých parametrů s výskytem KVO je možné usuzovat, že poklesem hmotnosti úpravou životního stylu dochází zároveň ke snížení individuálního rizika rozvoje KVO. Kromě jiných benefitů mají tedy vhodná režimová opatření zcela zásadní dopady na prozánětlivý stav organismu, čímž dochází k poklesu KV rizika a zlepšení prognózy pacientů.
Abstract v angličtině:
Abstract Cardiovascular diseases (CVD) have been one of the leading causes of morbidity and mortality in developed countries with an enormous influence on individual health and significant socioeconomic impact as well. The aim of most physicians in recent decades is to seek the best possible predicative risk factor (RF) (or combination of several RF) which could help to determine the individual risk of developing CVD. This risk stratification can be used to identify the high risk patients and treatment intensification or establishment of early preventive measures. Currently, several RF of atherosclerosis and CVD are commonly used to individualize health care. However, individuals with low levels of these RF suffer of CVD, therefore the effort to find as much as possible specific RF still persists. In recent years, the inflammatory markers, crucial in the atherosclerosis development, raise great expectation In our studies, we focused on investigating the levels of inflammatory parameters in specific groups of patients (obese children and patients with metabolic syndrome) and observed the effect of weight loss following lifestyle changes. Our main concern was lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2), oxidized LDL particles (ox-LDL) and myeloperoxidase (MPO). The results demonstrated significantly elevated proinflammatory state in the obese individuals, especially in patients with metabolic syndrome. This is certainly related to previously documented high risk of CVD development in obese people, which even raises in those who meet criteria of metabolic syndrome. We also observed decrease of inflammatory markers after lifestyle changes including diet and regular physical activity followed by weight loss. Due to repeatedly demonstrated connection of inflammatory markers elevation and CVD incidence we can conclude that weight loss following lifestyle modification reduces individual risk of developing CDV. Among other benefites, suitable regime measures are essential to improve the inflammatory state, thereby eliminating CVD risk and improving patients’ prognosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Eva Tůmová, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Eva Tůmová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Eva Tůmová, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Eva Tůmová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Eva Tůmová, Ph.D. 842 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 682 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 668 kB